• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per empreses de la Generalitat de Catalunya

COVID-19: Línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per empreses de la Generalitat de Catalunya


Aquest tràmit és de caràcter autonòmic, pel que tota la relació serà entre les empreses i la Generalitat de Catalunya. Tota la informació continguda en aquesta pàgina és merament informativa.

En que consisteix aquesta línia de préstecs per a empreses?

La línia de préstecs per la recuperació de les empreses afectades per la crisi del COVID-19, permet beneficiar-se de bonificacions en els interessos i de garantia en operacions de préstec, destinades al finançament de projectes d’inversió i circulant, en l’àmbit competencial del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

La bonificació serà d’un 100% dels interessos del préstec concedit per l’Institut Català de Finances. En cada convocatòria s’especificarà l’import màxim d’interès que es bonificarà i l’import bonificat s’especificarà en la corresponent resolució d’atorgament de l’ajut.

El procediment de concessió és del de concurrència no competitiva, resolent cada una de les sol·licituds per ordre d’entrada al Registre, fins esgotar el pressupost previst.

Podeu trobar la informació completa sobre les bases reguladores d’aquesta línia de préstecs al següent enllaç:

Podeu trobar informació addicional sobre avals del 100% dels préstecs, per a les pimes amb necessitats de liquiditat pels efectes del COVID-19 promogut per Avalis de Catalunya SGR.

Quines són les línies de finançament que s’ofereixen?

S’ofereixen dues línies de préstec que hauran de comportar una despesa mínima de 50.000 euros:

 1. Préstecs per a projectes d’inversió.
 2. Préstecs per capital circulant.

Les despeses subvencionables seran les inversions en actius fixos malmesos i del circulant necessari per recuperar l’activitat paralitzada o perjudicada a causa del COVID-19.

No serà objecte d’ajut la restitució dels imports de béns malmesos per la quantitat econòmica que hagi estat assumida per les pòlisses d’assegurances que cobrien aquests riscos.

Quines són les condicions del préstec per a projectes d’inversió?

 • Tipus d’interès: l’interès dels préstecs serà un tipus d’interès fix del 3,75%, sobre el qual s’aplicarà una bonificació de fins a un màxim del 100% de l’interès. En cada convocatòria s’especificarà l’import màxim d’interès que es bonificarà. L’import bonificat s’especificarà en la corresponent resolució d’atorgament de l’ajut.
 • Import: amb caràcter general, un mínim de 50.000,00 euros i un màxim de 400.000,00 euros per empresa.
 • Termini d’amortització: màxim de 10 anys, amb possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a 2 anys, inclòs en aquest termini, per als projectes d’inversió orientats a la recuperació de l’activitat.
 • Garanties: les considerades suficients a criteri de l’ICF. Addicionalment, com a complement de les garanties que aporti el titular, totes les operacions comptaran amb l’assumpció per part del DEMC de fins a un màxim del 80% del risc viu del préstec.
 • Termini d’execució i desemborsament del préstec: el termini d’execució del projecte es concretarà en les convocatòries corresponents i, en tot cas, no s’acceptaran inversions posteriors als 12 mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud de l’ajut. Cap despesa elegible podrà ser anterior a la data en què s’hagi ocasionat la situació de risc o emergència.
  El desemborsament serà en una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 12 mesos, contra presentació de factures, informes d’auditoria o d’altres, o documents que justifiquin la inversió necessària per al restabliment de l’activitat.
 • Amortització: el préstec s’amortitzarà per mesos vençuts.
 • Comissió d’obertura màxima: 0,50% del nominal del préstec.
 • Comissió d’amortització total o parcial màxima: 0,5% més els costos de ruptura associats a la permuta financera (swap).
 • Interès de demora: tipus d’interès vigent + 6%.


  Quines són les condicions del préstec per a circulant?

  • Tipus d’interès: l’interès dels préstecs serà un tipus d’interès fix del 3,25% sobre el qual s’aplicarà una bonificació de fins a un màxim del 100% de l’interès. En cada convocatòria s’especificarà l’import màxim d’interès que es bonificarà. L’import bonificat s’especificarà en la corresponent resolució d’atorgament de l’ajut.
  • Import: amb caràcter general, un mínim de 50.000,00 euros i un màxim 400.000,00 euros per empresa.
  • Termini d’amortització: màxim de 5 anys, amb possibilitat de carència de capital de fins a 1 any, inclòs en aquest termini, per als projectes de circulant orientats a la recuperació de l’activitat.
  • Garanties: les considerades suficients a criteri de l’ICF. Addicionalment, com a complement de les garanties que aporti el titular, totes les operacions comptaran amb l’assumpció per part del DEMC de fins a un màxim del 80% del risc viu.
  • Termini d’execució i desemborsament del préstec: el termini d’execució del projecte es concretarà en les convocatòries corresponents i, en tot cas, no s’acceptaran despeses de circulant posteriors als 12 mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud de l’ajut. Cap despesa elegible podrà ser anterior a la data en què s’hagi ocasionat la situació de risc o emergència.
  • Desemborsament: en unitat d’acte a la signatura. Caldrà l’acreditació formal de l’empresa que el circulant es destina a la recuperació de l’activitat.
  • Amortització: el préstec s’amortitzarà per mesos vençuts.
  • Comissió d’obertura màxima: 0,50% del valor nominal del préstec.
  • Comissió d’amortització total o parcial màxima: 0,5%. j) Interès de demora: tipus d’interès vigent + 6%.

  Quines empreses poden ser beneficiàries?

  Podran ser beneficiàries d’aquesta línia de préstecs, aquelles empreses que tinguin la seva seu social o operativa a Catalunya i, que s’incloguin dintre dels àmbits sectorials del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (entre d’altres: turisme, indústria, comerç, energia, consum i recerca).

  Cadascuna de les convocatòries dels préstecs que pretén publicar el Departament d’Empresa i Coneixement, concretaran els àmbits d’actuació i la tipologia d’empreses que podran sol·licitar-los.

  Quins requisits han de complir aquestes empreses?

  De forma breu, les empreses que pretenguin sol·licitar alguna de les dues línies de préstec, haurà de complir els següents requisits (podeu veure la informació completa a l’enllaç anterior):

  • Empreses amb 50 o més treballadors, amb una quota de reserva de llocs de treball (discapacitats i inclusió social).
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries.
  • No haver estat declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  • No haver comès infraccions greus en matèria d’integració laboral, relacions laborals, seguretat i salut en el treball.
  • No trobar-se al RAI, ASNEF o fons propis negatius.
  • La resta de condicions específiques previstes en l’article 3 de l’OrdreEMC/35/2020, d’1 d’abril.

  Concedit el préstec, s’ha de justificar la seva aplicació i destinació?

  L’aplicació de préstecs concebuts sobre alguna de les dues línies anteriorment referenciades, s’haurà de justificar per la beneficiària davant l’òrgan competent del Departament d’Empresa i Coneixement.

  Finalitzades les actuacions per les quals es va sol·licitar el préstec, la documentació que ha de presentar la beneficiària per justificar la seva aplicació és:

  • Compte justificatiu que inclogui una memòria justificativa del cost de les activitats realitzades.
  • Justificants de les despeses.

  On he de sol·licitar les línies de préstec? Puc informar-me a la meva entitat financera?

  En l’actualitat, l’Institut Català de Finances està treballant per oferir el més aviat possible una línia de préstecs amb avals del propi Institut o Avalis de Catalunya SGR.

  Recomana l’ICF que, les empreses interessades es dirigeixen a la seva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec.


  Si té algun dubte pot contactar amb l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania i l’Empresariat davant del Covid-19 i l’atendrem el més aviat possible.


  Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

  RSS de lRSS de l'Ajuntament