• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Convocatòria ple ordinari del 31 de maig de 2021

Convocatòria ple ordinari del 31 de maig de 2021

publicat el 27/05/2021

Convocatòria de la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 31 de maig de 2021 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 2 de juny de 2021 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de membres. La sessió que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 d’abril de 2021.-

2.- Donar compte dels Decret de l’Alcaldia números 841 a 1152 de 2021.-

3.- Donar compte de les contractacions d’urgència.-

4.- Atorgament de la Medalla d’honor de la Ciutat d’Amposta al Casino recreatiu i instructiu d’Amposta.-

5.- Aprovació definitiva del Reglament del servei de proveïment domiciliari d’aigua potable de l’Ajuntament d’Amposta.-

6.- Aprovació inicial de l’Ordenança d’ús de les platges d’Amposta.-

7.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de règim intern de les llars d’infants públiques municipals.-

8.- Aprovació de la denominació de vials i espais públics.-

9.- Aprovació de la fixació de festes locals per a l’any 2022.-

10.- Aprovació inicial de la 19a. fase del Pla d’ordenació i d’ocupació de recursos humans i modificació de la plantilla i relació de llocs de treball.-

11.- Aprovació de la modificació de les taules salarials del personal al servei de l’Ajuntament d’Amposta.-

12.- Aprovació inicial de la modificació 19 del pressupost de 2021 per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris.-

13.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits.-

14.- Aprovació de correcció d’errada en acord plenari d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits.-

15.- Atorgament de beneficis fiscals.-

16.- Resolució d’expedients sancionadors en matèria de gossos potencialment perillosos.-

17.- Donar compte de l’informe resum anual de l’Ajuntament d’Amposta dels resultats del control intern establert a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals – exercici 2020.-

18.- Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a totes les resolucions adoptades pel President de l’entitat contraries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. –

19.- Donar compte dels informes de control financer de l’Ajuntament d’Amposta – exercici 2020.-

20.- Donar compte de la informació trimestral tramesa al Ministeri d’Hisenda – primer trimestre de 2021.-

21.- Donar compte de l’informe de morositat i període mig de pagament– primer trimestre de 2021.-

22.- Ratificar  l’acord d’adhesió al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.-

23.- Moció del grup municipal Som Amposta per fer municipi turístic la Ciutat d’Amposta.-

24.- Moció del grup municipal JxA en defensa dels municipis afectats per la minva d’ingressos que suposa deixar de cobrar l’IBI per finalització de les concessions de l’autopista AP-7.-

25.- Moció del grup municipal Som Amposta per alliberar de manera temporal les patents de les vacunes de la Covid-19.-

26.- Precs i preguntes.-

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament