Plenari


Estem acabant d’actualitzar aquesta informació. Disculpin les molèsties.

El Ple està integrat per l’alcalde i els 21 regidors de l’Ajuntament, una vegada que hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres formalment possessió del càrrec. L’Ajuntament en Ple assumeix les atribucions que li atorga la Llei 7/85 i qualsevol altra disposició normativa de rang superior, podent delegar aquelles atribucions que siguin susceptibles de ser-ho, amb l’abast i condicions establertes pel propi Ple Municipal i d’acord amb les condicions que s’esmenten en el Reglament Orgànic Municipal.

Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament d’Amposta en el mandat 2023-2027 es celebren l’últim dilluns de cada mes a les 18 hores. Si aquest dia és festiu, la sessió es traslladarà al següent dia hàbil. No es convocarà, però, sessió Ordinària quan no hi hagi punts de l’ordre del dia o quan la seva escassa entitat no aconselli la celebració, posant-ho a coneixement dels portaveus dels diferents grups municipals.

Són sessions extraordinàries les que es convoquen qualsevol altre dia del mes a iniciativa de l’alcalde. Així mateix qualsevol Grup Municipal, amb un mínim de tres regidors o la quarta part de regidors de l’Ajuntament podran sol.licitar la celebració d’un Ple Extraordinari. En aquests casos, en la petició es farà constar el tema a tractar acompanyat de la documentació adient, i l’alcalde l’haurà de convocar, celebrant-se en un termini màxim de dos mesos.Si la urgència dels temes a tractar ho aconsellés es podrà convocar sessió Extraordinària Urgent, qualsevol dia i hora, i sense complir els terminis establerts a l’article 9 del ROM. En aquest cas, el Ple, un cop reunit, ratificarà la convocatòria.

Les sessions de l’Ajuntament se celebraran al Saló de Sessions de la Casa Consistorialllevat dels casos en què, per raons degudament justificades a la convocatòria i ratificades pel Ple al constituir-se, l’Alcalde estimi convenient celebrar-les en un altre indret del Terme Municipal.

Les sessions de l’Ajuntament seran públiques, excepte en el cas que així ho acordi el Ple per majoria absoluta, i en raó de què els temes a tractar afectin el dret a l’honor, la intimitat personal o familiar i la pròpia imatge de les persones, en els termes de l’art. 18 de la Constitució, en relació amb l’art. 70 de la Llei 7/85.

Competències del plenari
Tal i com recull la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al seu article 22, les competències del ple són aquestes: 

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a que es refereix l’article 45 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació prevists en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualssevol d’aquests instruments.

d) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

i) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions públiques.

i) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.

j) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

k) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

l) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost --excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives a cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior-- tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

n) derogat

ñ) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.

o) derogat

p) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.

q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l’Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa en la legislació electoral general.

El Ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions en l’Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les enunciades a l’apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), i), f), g), h), i), l) i p), i al paràgraf anterior.


Membres del plenari (2023-2027)

El Ple de l’Ajuntament d’Amposta actualment està format pels membres següents:

Esquerra d’Amposta – Acord Municipal (EA–ERC-AM)

Junts per Amposta - Compromís Municipal (JxA-CM)

 • Manel Ferré i Montañés.
 • Èric Esteban i Sancho.
 • Gemma Cid i Espuny.
 • Eva Maria Talarn i Navarrete.
 • Manel Alves i Recasens.
 • Roser Casanova i Ballester.
 • Xavier Gutiérrez i Márquez.

Som Amposta (SOM AMPOSTA)

  Membres del plenari (2019-2023)

  El Ple de l’Ajuntament d’Amposta actualment està format pels membres següents:

  Esquerra d’Amposta – Acord Municipal (EA – ERC)

  Som Amposta (SOM AMPOSTA)

  Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC – CP)

  Independentistes d’Amposta (IA)

  Membres del plenari (2015-2019)

  El Ple de l’Ajuntament d’Amposta actualment està format pels membres següents:

  Esquerra d’Amposta (EA-AM)

  • Adam Tomàs i Roiget.
  • Inés Teresa Martí i Herrero
  • Ramon Bel i Serrat
  • Miquel Subirats i Garriga
  • Marc Fornós i Monllau
  • Tomàs Bertomeu i Balart
  • Susanna Sancho i Maigí
  • Joana Isabel Estévez i Gonzàlez
  • Daniel Forcadell i Ferreres
  • Pau Cid i Espelta
  • Júlia Barberà i Manrique

  Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)

  • Manuela Cid i Espuny
  • Francesc Paz i Belmonte
  • Josep Tomàs Reverté (fins gener de 2019)
  • Isabel Ferré i Roca
  • Maria del Mar Panisello i Rodera
  • Albert Roig i Cervera
  • Marta Margalef Gisbert (a partir de 20/03/2019)

  Partit dels Socialistes de Catalunya(PSC-PM)

  • Francesc Josep Miró Melich
  • Anna Maria Tomás Talarn

  Plataforma per Catalunya (PxC)

  • German Ciscar Pastor

  No adscrits

  • Rosa Pertegaz i Lafont

  Membres del plenari (2011-2015)

  Convergència i unió (CiU):

  • Sr. Manel Joaquim Ferré Montañés
  • Sra. Maria Isabel Ferré Roca
  • Sr. Francisco Paz Belmonte
  • Sra. Rosa Pertegaz Lafont
  • Sr. Eros Esquerré Lamas
  • Sr. Josep Garriga Reverté
  • Sr. José Antonio José Nos
  • Sra. Maria del Mar Panisello Rodera
  • Sr. José Antonio Obalat Martí
  • Sra. Laia Subirats López
  • Sr. Josep Manel Ferré Aixendri

  Esquerra d’Amposta – Esquerra Republicada de Catalunya – Acord Municipal (EA-ERC):

  • Sr. Adam Tomàs Roiget
  • Sra. Susanna Sancho Maigí
  • Sra. Júlia Barberà Manrique
  • Sr. Daniel Forcadell Ferreres
  • Sr. Ramon Miquel Bel Serrat
  • Sr. Jesús Auré Calvet
  • Sra. Joana Isabel Estévez González

  Partit dels socialistes de Catalunya – Progrés Municipal de Catalunya (PSC-PM):

  • Sr. Antoni Espanya Forcadell
  • Sra. Maria Lluïsa Lizárraga Gisbert
  • Sr. Joan Castellano Masdeu

  Plataforma per Catalunya ( PxC):

  • Sr. Germán Ciscar Pastor

  Notícies relacionades amb el Plenari

  El ple aprova la reubicació de la depuradora del Poble Nou

  El ple aprova la reubicació de la depuradora del Poble Nou

  publicat el 01/10/2019

  També es va dur a terme la votació per l’aprovació inicial d’un reglament per determinar la condició d’habitatge desocupat ...

  El ple debatrà una modificació el ROM per regular les intervencions a les sessions plenàries

  El ple debatrà una modificació el ROM per regular les intervencions a les sessions plenàries

  publicat el 29/07/2019

  També portarà a aprovació una modificació de pressupost que permetrà tirar endavant la substitució de l’enllumenat a l’Avinguda Santa Bàrbara, carrer Barcelona i avinguda Catalunya i ela recuperació i posada en valor de la celòquia del Castell ...

  1

  Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
  Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
  Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies