• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Convocatòria del ple ordinari del 26 de juliol

Convocatòria del ple ordinari del 26 de juliol

publicat el 22/07/2021

Convocatòria de la sessió extraordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 13:30 hores del dia 26 de juliol de 2021 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 28 de juliol de 2021 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de membres. La sessió que es convoca té el següent:

 

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’esborrany de les actes de la sessió ordinària del dia 28 de juny de 2021 i de la sessió extraordinària del dia 14 de juliol de 2021.-

2.- Donar compte dels Decret de l’Alcaldia números 1351 a 1596 de 2021.-

3.- Donar compte de les contractacions d’urgència.-

4.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia 1480/2021, de canvi de delegacions de l’Alcaldia.-

5.- Aprovació de la modificació del règim de dedicacions de regidor i regidora.-

6.- Designació de membre del Consell d’administració d’Amposta serveis municipals, SLU.-

7.- Aprovació definitiva de l’Ordenança d’ús de les platges d’Amposta.-

8.- Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les llars d’infants públiques municipals.-

9.- Aprovació de la creació l’Oficina de supervisió de projectes de l’Ajuntament d’Amposta i aprovació inicial del seu Reglament d’organització i  funcionament.-

10.- Aprovació del Pla local de Joventut per al període 2021 – 2024.

11.- Aprovació provisional del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per l’ampliació d’escorxador existent d’aviram i sala d’especejament annexa al terme municipal d’Amposta.-

12.- Aprovació de la constitució de dret de superfície i ampliació de termini de cessió d’us de finca de propietat municipal en favor d’APASA.-

13.- Aprovació del programa de Festes majors d’Amposta – 2021.-

14.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits número 27 del pressupost de 2021 per suplements de crèdit.-

15.- Aprovació de la rectificació de l’inventari de béns i drets a 31 de desembre de 2020.-

16.- Aprovació de la modificació de les bases reguladores de la concessió d’ajuts econòmics a projectes municipals d’autoocupació.-

17.- Aprovació de les bases reguladores de la concessió d’ajuts econòmics per incentivar l’ús dels espais coworking a la ciutat d’Amposta.-

18.- Aprovació dels costos de les inversions i dels serveis de recollida i tractament de residus municipals per a l’any 2021.-

19.- Aprovació de l’addenda 2021 del conveni de delegació de competències en matèria de salubritat pública en el Consell Comarcal del Montsià.-.

20.- Sol·licitud de treballadores de declaració de compatibilitat.-

21.- Moció del grup  JxA per la instal·lació de tendals a les zones infantils.-

22.- Moció del grup Som Amposta per fer una bonificació en el pagament dels informes de la policia local en els casos de bullying, assetjament i d’altres de caràcter tant sensible.-

23.- Moció del grup JxA per la modificació de les bases reguladores de les subvencions a serveis socials amb perspectiva de dona i LGTBI.-

24.- Precs i preguntes.-

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament