• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Convocatòria del ple ordinari del 22 de febrer de 2021

Convocatòria del ple ordinari del 22 de febrer de 2021

publicat el 18/02/2021

Convocatòria de la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, per mitjans telemàtics, donada la no conveniència de celebrar-se presencialment per complir les restriccions derivades de la crisis de la COVID-19 (coronavirus), a les 20:00 hores del dia 22 de febrer de 2021 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 24 de febrer de 2021  en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de membres. La sessió ordinària que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions extraordinària del dia 21 de gener de 2021 i ordinària del dia 25 de gener de 2021.-

2.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia números 3817 a 3960 de 2020 números 1 a 292 de 2021.-

3.- Donar compte de les contractacions de personal.-

4.- Donar compte de l’informe de la Defensora de la Ciutadania de l’any 2020.-

5.- Aprovació de la derogació de l’Ordenança reguladora del servei de subministrament d’aigua potable.-

6.- Aprovació inicial del Reglament del servei de proveïment domiciliari d’aigua potable de l’Ajuntament d’Amposta.- 

7.- Resolució de discrepàncies i ratificació de l’encàrrec a Amposta serveis municipals, SLU., de la neteja i desinfecció dels locals electorals amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya 2021.-

8.- Aprovació definitiva de la plantilla i de la relació de llocs de treball per la reclassificació de les places corresponents a habilitats nacionals de les subescales de secretaria i d’intervenció.-

9.- Aprovació de l’establiment de complement de productivitat per treballadors.-

10.- Sol·licitud de treballador de declaració de compatibilitat.-

11.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal número 18: "Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa".

12.- Aprovació inicial de la modificació número 4 del pressupost per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.-

13.- Aprovació del Pla estratègic de subvencions – 2021.-

14.- Aprovació de la modificació de l’annex de subvencions del pressupost de 2021.-

15.- Donar compte de la informació trimestral referida al 4t. trimestre de 2020.-

16.- Donar compte del PMP i informe de morositat referit al 4t. trimestre de 2020.-

17.- Precs i preguntes.-

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament