Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Ajuts a les persones perceptores de rendes baixes i a famílies amb fills a càrrec (2017)

Ajuts a les persones perceptores de rendes baixes i a famílies amb fills a càrrec (2017)

publicat el 29/05/2017


Modificació de les bases aprovada pel Ple del 27/02/2017

Bases específiques per a l’atorgament d’ajuts a les persones perceptores de rendes baixes

Convocatòria pública d’ajuts econòmics destinats a persones perceptores de prestacions baixes i a famílies que percebin prestacions no contributives amb fills a càrrec

Per la present convocatòria s’inicia el procediment per a la concessió, mitjançant procediment obert, dels ajuts destinats a persones perceptores de prestacions baixes i a famílies que percebin prestacions no contributives amb fills a càrrec, destinades a fer efectives despeses bàsiques de la llar.

1. Bases reguladores

Les bases reguladores per a l’atorgament dels ajuts a les persones perceptores de rendes baixes i a famílies que percebin prestacions no contributives amb fills a càrrec van ser aprovades per acord de Ple de 29 de maig de 2006 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 138, de 15 de juny de 2006 i modificades:

 • Per acord de Ple de 28 d’octubre de 2013 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 254, de 5 de novembre de 2013.
 • Per acord de Ple de 27 de febrer de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 85 el 4 de maig de 2017 i a la BDNS.

2. Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i quantia total màxima dels ajuts

El crèdit pressupostari assignat a la present convocatòria, en càrrec a l’aplicació pressupostària 05/2312/48902 del pressupost municipal de l’exercici 2017 és de 140.000,00 €. L’eficàcia de les resolucions sobre aquesta convocatòria queden sotmeses a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici pressupostari per a 2017 de l’Ajuntament d’Amposta.

3. Objecte, condicions i finalitat de la concessió dels ajuts

 1. Constitueix l’objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament d’ajuts econòmics per a les persones que reunint les condicions previstes en les bases i, dins dels límits econòmics i quantitats de les mateixes, puguin fer efectives les despeses bàsiques que comporta la disposició d’una llar que constitueixi el domicili habitual del o dels beneficiaris.
 2. Les condicions per rebre els ajuts venen fixades a la clàusula següent.

4. Procediment de Concessió

Els ajuts s’atorgaran mitjançant convocatòria oberta.

5. Requisits per sol·licitar la subvenció i forma d’acreditar-los

5.1. Requisits:

5.1.1. Requisits comuns als dos sectors de potencials beneficiaris:

 1. Estar empadronat al municipi d’Amposta en el moment d’obrir-se el termini de presentació de sol·licituds, amb una antiguitat mínima de tres anys.
 2. No percebre cap ingrés en concepte de rendiment del treball, ni de l’exercici o desenvolupament d’activitats econòmiques.
 3. Ser titular o cotitular en el moment d’obrir-se el termini de presentació de sol·licituds, d’algun dels següents drets sobre un habitatge:
  • Dret de propietat.
  • Dret real d’usdefruit o d’ús d’habitació.
  • D’un dret d’arrendament, com arrendatari del mateix, sempre que no s’hagi produït un sotsarrendament total o parcial.
  • En tot cas, l’habitatge sobre el que recaiguin els drets indicats hauran de reunir els següents requisits:
   1. Que sigui el domicili habitual del o de tots els sol·licitants i que consti, com a lloc d’empadronament, al padró municipal d’habitant a la data d’obertura del termini de presentació de les sol·licituds.
   2. Que l’esmentat immoble estigui donat d’alta a la data d’obertura del termini de presentació de la sol·licitud, al cens de les unitats fiscals de l’Impost sobre Béns Immobles i de la Taxa de Recollida d’Escombraries, sent-li d’aplicació tant en l’impost com en la taxa, la naturalesa d’habitatge. El fet de no estar, a les bases de dades esmentades, les unitats fiscals a nom del sol·licitant o amb la condició d’habitatge unifamiliar no impedirà la seva tramitació sempre que aquest insti i obtingui la o les modificacions adients tant de titularitat com de tipus d’ús.
 4. Només es tindrà dret a l’ajut en els casos de cotitularitats dels drets indicats, quan aquests pertanyin a dues persones sempre que hagin contret matrimoni, formin part d’una parella de fet o hi convisquin. A ambdós membres els hi seran d’alicació i per tant, exigible, l’establert a les lletres a), b) i c), i hauran d’estar empadronats i ser el seu domicili habitual.
 5. Estar, els sol·licitants, al corrent en les obligacions de pagament amb la Hisenda Municipal, l’Agència Tributària i la Seguretat Social. Es considerarà estar al corrent, els casos de pagaments a terminis, sempre que, aquests hagin estat atesos en la data del seu venciment.
 6. Presentar la sol·licitud dintre del termini establert.

5.1.2. Requisits addicionals que afecten als perceptors de rendes baixes:

Estar en alguna de les següents condicions:

 1. Percebre una pensió per jubilació, per invalidesa, per viduïtat o per orfandat sempre que el seu import durant l’exercici 2015 hagi estat dintre dels marges previstos a l’apartat "Condicions econòmiques" del quadre establert al punt "Import dels ajuts".
 2. Percebre una pensió o prestació no contributiva, inclòs el PIRMI, la qual lògicament no podrà depassar el límit quantitatiu indicat a les "Condicions econòmiques".
 3. Cas de cotitulars dels drets establerts en la lletra c) de l’apartat anterior, caldrà que en tot cas siguin, com diu la lletra d) de l’apartat anterior, cònjuges, parelles de fet o persona que conviu amb el titular, podent percebre els cotitulars pensió prestació de les anteriorment esmentades, dins dels límits previstos a l’apartat "Condicions econòmiques" del quadre "Imports dels ajuts". No s’admetran en els supòsits de cotitularitat, que cap d’ells no percebi cap de les prestacions previstes els punts 1 o 2 anteriors i, per tant, en els supòsits de cotitularitat, almenys un d’ells haurà de ser pensionista o receptor d’una prestació no contributiva dins dels límits previstos.

5.1.3. Requisits addicionals que afecten a les famílies amb una prestació no contributiva amb fills a càrrec.

 1. Tenir una cotització mínima de 5 anys a la seguretat social quan el perceptor tingui 35 anys o més, disminuint-se aquest requisit de cotització mínima un any per cada any de menys de 35 que tingui el perceptor. Als perceptors menors de 31 anys no se’ls exigirà cotització mínima.
 2. No disposar, ningú de la unitat familiar, de més immobles que l’habitatge habitual on tinguin fixada la seva residència.

L’acompliment de tots aquests requisits és indispensable per a optar a l’ajut, que podrà ser o no atorgat, atenent als criteris establerts per a l’atorgament expressats en aquestes bases, requerint per a la seva efectiva percepció, acomplir l’establert a l’apartat pagament de l’ajut.

5.2. Forma d’acreditar-los:

Les persones físiques que vulguin acollir-se als ajuts regulats a les presents Bases, hauran de presentar al registre general de l’Ajuntament:

 • Sol·licitud ajustada al model que tot seguit s’indicarà o que s’aprovi en el moment de la convocatòria.
 • Fotocòpia del DNI del o dels sol·licitants.
 • Justificats de la Tresoreria General de l’Institut Nacional de la Seguretat Social o de l’Agencia Estatal d’Administració Tributària en la que s’acrediti el següent:
  • Les percepcions rebudes durant l’any 2015, indicant el seu caràcter.
  • Així mateix, certificat acreditatiu de què no estigui donat d’alta per cap activitat econòmica.
 • Cas de rebre una prestació no contributiva per l’administració autonòmica, justificant del seu import durant l’exercici 2015, acreditat per l’ICASS.
 • Cas de ser titular d’un dret d’arrendament com a arrendatari, acreditació fefaent del mateix. En els altres drets la titularitat dels quals dona lloc a l’ajut, només quan els drets previstos als punts 1 i 2 de la lletra c) no donin lloc a la condició de subjecte passius dels tributs indicats a l’apartat 3.1.c).3.II), caldrà acreditació fefaent de la seva titularitat o cotitularitat del dret invocat.
 • Dades bancàries del compte on s’ha de fer efectiu l’ajut.
 • Tots aquells altres documents previstos en el model de sol·licitud que tot seguit s’indicarà o bé que s’aprovi en el moment de la convocatòria.

Singularment, es podrà demanar documentació complementària per tal d’acreditar la concurrència dels requisits previstos en aquest apartat.

6. Import dels ajuts

Sempre que s’acompleixi l’indicat en el punt anterior i que sigui d’aplicació l’ajut per possibilitar-ho els criteris per al seu atorgament, l’import del mateix serà el següent:

6.1. Perceptors de rendes baixes.

a) Titularitat única del dret que dóna lloc a l’ajut sempre que sempre que s’acompleixin la resta de condicions aplicables.

Condicions econòmiques Import ajut

Inferior o igual a 655,20 € 140,00

Superior a 655,20 € però inferior a 720,72 € (1,1 salari base) 120,00

Superior a 720,72 € però inferior a 851,76 € (1,3 salari base) 100,00

Superior a 851,76 € 0,00

b) Matrimoni o dues persones que convisquin, que siguin cotitulars dels drets i acompleixin la resta de condicions aplicables.

Condicions econòmiques Import ajut

Inferior o igual a 1.310,40 € 140,00

Superior a 1.310,40 € però inferior a 1.441,44 € (1,1 salari base) 120,00

Superior a 1.441,44 € però inferior a 1.703,52 € (1,3 salari base) 100,00

Superior a 1.703,52 € 0,00

Si els ingressos acreditats són anuals, el càlcul mensual s’obtindrà dividint-lo per les mensualitats que es percebin. Cas que la percepció rebuda sigui anual, trimestral o semestral, la divisió es faria per 14, 7 o 3,5 respectivament. Si les quanties mensuals resultants, variessin significativament es podrà prendre en consideració una mensualitat mitjana de les percebudes.

6.2. Famílies de prestacions no contributives amb fills a càrrec.

Número de fills a càrrec Import ajut

Tres o més fills 140,00

Dos fills 120,00

Un fill 100,00

Cap fill. 0,00

7. Criteris per a l’atorgament

L’atorgament tindrà en compte l’ordre de presentació de la sol·licitud en el lloc establert a tal efecte en l’anunci de convocatòria, resolent-se el nombre de sol·licituds que acompleixin els requisits que permetin les previsions i disponibilitats pressupostàries fixades a la convocatòria. Per tant no es podran donar més ajuts que els que permetin les disposicions

D’exhaurir-se aquestes, serà procedent la seva denegació, no disposant de cap dret o preferència, en noves convocatòries d’ajuts, excepte en el cas d’ampliacions de partida pressupostària sense nova convocatòria acordada de manera expressa per l’Ajuntament.

Excepcionalment per aquest exercici 2017, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es podran atorgar subvencions corresponents a l’exercici 2016 -anterior al de la convocatòria-, sempre que els interessats hagueren acreditat la concurrència dels requisits exhibibles en la passada convocatòria, que no se’ls hagués atorgat la subvenció per manca de partida pressupostària i ho tornin a sol·licitar, dintre del termini establert.

8. Presentació de sol·licituds, atorgament, termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per la que es concedeix l’ajut

Els sol·licitants podran presentar les peticions juntament amb la documentació acreditativa al registre general de l’Ajuntament dintre del termini següent:

 • Per als sol·licitants que reunint els requisits no varen ser beneficiaris de la subvenció del passat exercici 2016 per manca de partida pressupostària entre l’1 i el 30 de juny.
 • Per als sol·licitants de la subvenció d’aquest exercici des de l’1 de juliol al 30 de setembre.

Una volta presentada tota la documentació al Registre Municipal, l’òrgan instructor (Oficina de Gestió Tributària) realitzarà quantes comprovacions s’estimi pertinents.

En cas de que els sol·licitants no hagin presentat la documentació requerida, es formularà requeriment per l’òrgan instructor per a l’esmena dels defectes, en el termini de 10 dies hàbils, entenent-se que la manca d’esmena en el termini atorgat, suposarà el desistiment de la sol·licitud de la subvenció.

L’òrgan instructor informarà de manera individualitzada cada sol·licitud, acreditarà la comprovació de la concurrència dels requisits exigits i formularà proposta de resolució.

Abans de la resolució se sotmetran els expedients a fiscalització prèvia.

Resolt l’atorgament de l’ajut aquest sempre tindrà caràcter condicionat, amb caràcter resolutiu, a l’acreditació del pagament dels tributs municipals i s’haurà de justificar abans del dia 30 d’octubre, que s’ha procedit a fet efectiu l’import d’aquests o en la data de finalització del període voluntari de pagament, si aquesta fora ulterior. L’arrendatari també haurà d’acreditar el seu pagament, per tal de tenir dret a l’ajut. Així mateix, es comprovarà també que el beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social.

De no dur-se a terme la justificació del pagament en els termes indicats, l’ajut atorgat quedarà sense efectes.

9. Forma i termini de concessió

Els ajuts es concediran mitjançant acord de la Junta de Govern Local a la vista de la proposta formulada per l’òrgan instructor, de forma conjunta per a tots el beneficiaris, en sessió de la JGL durant el mes de novembre de l’exercici corresponent.

Aquesta resolució provisional es comunicarà als interessats, els quals tindran 15 dies hàbils des de la notificació de l’acord per presentar al·legacions, transcorregut aquest acord sense que s’hagin presentat al·legacions, aquet serà definitiu.

En cas contrari es sotmetrà a aprovació per la JGL.

10. Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris s’obliguen a facilitar quanta informació els sigui requerida per l’Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu atorgament

11. Pagament de l’ajut

Una volta aprovada la resolució dels ajuts, es procedirà al pagament del mateix, sempre mitjançant transferència bancària.

Amb l’ingrés de l’ajut es donarà per notificada la concessió, malgrat això l’Oficina de Gestió Tributària notificarà tant la concessió com la denegació de l’ajut.

12. Revocació, renúncia i nul·litat dels ajuts concedits

Serà causa de revocació dels ajuts concedits, que comportarà el reintegrament de les quantitats percebudes més interessos, la comprovació de l’incompliment de les condicions i càrregues que van donar lloc al seu atorgament.

El beneficiari podrà renunciar a l’ajut i quedarà alliberat del compliment de la càrrega a que es trobi sotmesa aquella, amb pèrdua del dret a exigir-la. La renúncia haurà de ser prèvia al cobrament de l’ajut, doncs en cas contrari el beneficiari haurà de procedir, si s’escau, al reintegrament de les quantitats percebudes més interessos.

L’obligació de satisfer l’ajut pot esdevenir nul·la de ple dret si l’acte que la va atorgar s’ha dictat sense la corresponent cobertura pressupostària, així com la resta de casos previstos a la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

13. Incompatibilitats

L’atorgament de l’ajut s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent, i s’han de tenir en compte les vinculacions derivades del drets comunitari europeu sobre aquesta matèria.

Seran en tot cas incompatibles amb qualsevol ajut d’un altre organisme públic o privat, rebut pel mateix concepte.

14. Control

L’Ajuntament podrà comprovar, pels mitjans que consideri adients, que les quantitats atorgades en base a les dades facilitades han estat reals i ajustades a les condicions exigides. Altrament es procedirà a reclamar dels beneficiaris el reintegrament de les quantitats percebudes així com la exigència d’altres responsabilitats que s’escaiguin.

15. Règim jurídic

En tot allò no regulat en la present convocatòria s’aplicarà l’establert a les bases reguladores i en allò no previst s’estarà a l’establert amb caràcter general a la Llei 38/2003 General de subvencions, de 17 de novembre, al RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, les Bases d’execució del pressupost municipal de cada exercici, Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, articles 118 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i altra normativa concordant.

Amposta, 29 de maig de 2017

L’Alcalde,

Adam Tomàs Roiget.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies