• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Sol·licitud d’ajuts destinats a persones perceptores prestacions baixes i famílies que percebin prestacions no contributives amb fills a càrrec

Sol·licitud d’ajuts destinats a persones perceptores prestacions baixes i famílies que percebin prestacions no contributives amb fills a càrrec


Termini de sol·licitud de l’1 de juliol fins al 30 de setembre.

En què consisteix

L’objecte de les presents bases consisteix en establir un ajut econòmic per a les persones que reunint les condicions previstes en aquest pla i, dins dels límits econòmics i quantitatius del mateix ho sol·licitin. Les presents bases resultaran d’aplicació per a les convocatòries relatives als exercicis corresponents mentre no s’acordi expressament la inaplicació del pla d’ajuts. La convocatòria s’aprovarà anualment per acord de Junta de Govern Local, fixar la quantia total màxima de les subvencions convocades dintre dels crèdits disponibles al Pressupost Municipal de l’exercici

Període de l’any en què es pot demanar

De l’1 de juliol al 30 de setembre.

Documentació necessària

Els documents a aportar en tots els casos són:

Els documents a aportar si és la primera vegada que es demana aquest tràmit:

 • Fotocòpia del DNI del o dels sol·licitants.
 • Títol de propietat de l’habitatge on està empadronada la unitat familiar (si s’escau).
 • Acreditament fefaent de titularitat d’un dret d’arrendament (només en cas de ser arrendatari, si s’escau).
 • Dades bancàries del compte on s’ha de fer efectiu l’ajut, validat per l’entitat bancària (si les dades han canviat s’ha de tornar a portar).

Els documents a aportar si no s’autoritza a l’Ajuntament a consultar les dades amb altres administracions:

 • Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries (PDF, 70KB)
 • Justificats de la Tresoreria General de l’Institut Nacional de la Seguretat Social o de l’Agencia Estatal d’Administració Tributària en la que s’acrediti el següent:
  • Les percepcions rebudes durant l’any anterior, indicant el seu caràcter.
  • Certificat de no estar donat d’alta per cap activitat econòmica.
 • Cas de rebre prestació no contributiva justificant del seu import durant l’exercici anterior, acreditat per l’ICASS.
 • Cas de ser titular d’un dret d’arrendament com a arrendatari, acreditament fefaent del mateix.

En el cas de sol·licitud mitjançant un representant:

 • Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència).
 • Document acreditatiu representació (poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor, o resolució judicial) (si s’escau).

Més informació

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud a:
  • Registre general de l’Ajuntament d’Amposta (Pl. de l’Ajuntament, 3-4, planta baixa).
  • Registre específic de l’Oficina de Gestió Tributària de l’Ajuntament d’Amposta (C/ Nou, 6, enfront de l’Ajuntament).
  • Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00h.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament