• Webs Municipals  

Inici Comunicació Informació d’interès Bases de participació al mercat de productes Terres de l’Ebre - Km. 0 dins la festa de la Carxofa 2020

Bases de participació al mercat de productes Terres de l’Ebre - Km. 0 dins la festa de la Carxofa 2020

publicat el 27/01/2020


Per a realitzar la sol·licitud s’ha de fer servir el tràmit d’instància genèrica.

L’Ajuntament d’Amposta, a través de les regidories de Comerç i Turisme, i en el marc de la Festa de la Carxofa 2020, té previst organitzar un Mercat de productes de les Terres de l’Ebre, KM.0 per a generar ocupació, fomentar el creixement econòmic, la cohesió social i contribuir a la difusió gastronòmica de totes les Terres de l’Ebre.

1. Organització

Per a la realització d’aquest mercat, l’Ajuntament posa a disposició dels productors i venedors:

 • Una carpa de 3x3m.
 • 3 taules de 200x70cm.
 • Ròtul amb el nom de l’expositor.
 • Comunicació i publicitat de la Fira als diferents mitjans.
 • Servei de protecció civil i Creu Roja

El nombre total de carpes disponibles és de 20, que estaran disposades dins el pavelló firal d’Amposta. El nombre total podrà variar en funció de l’espai final disponible.

L’horari de la Festa i del Mercat serà:

 • De presentació i col·locació de les parades: des de 2/4 de 9 del matí.
 • De permanència: des de les 11h fins les 15h.

Les parcel·les s’atorgaran d’acord a l’acompliment dels requisits d’accés establerts en aquestes bases.

Més informació a la web www.turismeamposta.cat/festa-de-la-carxofa/ o enviant un c/e a turisme@amposta.cat o trucant al 977 70 34 53.

2. Requisits d’accés

 • Ser ciutadà espanyol, de la UE o amb permís de residència a Espanya.
 • Haver complert els 18 anys.
 • Lliurar al registre de l’ajuntament la sol·licitud de la instància o bé via electrònica (Plaça de l’Ajuntament 3-4 Telèfon 977 70 00 57 Horari de Dilluns a Divendres de 9h a 14h) adjuntant fotocòpia de la documentació requerida:
  1. DNI o NIE.
  2. Assegurança de responsabilitat civil.
  3. Certificat alta a la Seguretat Social i estar al corrent de pagament.
  4. Últim rebut autònom.
  5. Alta IAE.
  6. Còpia del Registre Sanitari.
 • S’equipararan els productors i venedors, les associacions veïnals, esportives, escoles i similars d’Amposta, que en motiu de la Festa de la Carxofa i del Mercat de Productes Terres de l’Ebre, realitzin productes vinculats a la festa.

3. Inscripcions

 • Les sol·licituds s’han de formular per escrit amb el model que facilita l’ajuntament, on caldrà especificar:
  1. Productes exposats.
  2. Tipologia de la parada i requeriments d’electricitat.
 • El termini de presentació és el 7 de febrer de 2020.
 • Si un expositor renuncia a la participació del mercat, ho haurà de notificar per escrit.
 • L’organització comprovarà d’ofici la documentació aportada.

4. Valoració de sol·licituds

Les sol·licituds es valoraran d’acord amb el següents criteris:

 1. El compliment dels requisits d’aquestes bases.
 2. El nombre de parcel·les disponibles.
 3. Les parades que hagin participat en l’edició anterior de la festa.
 4. La major varietat de productes possible.

La valoració final es comunicarà als interessats per correu electrònic o bé via telefònica.

Un cop confirmada la participació al mercat de productes, caldrà realitzar una transferència de 10€, quantitat que marca l’ordenança municipal reguladora número 51/2018, article 4.9, al número de compte de l’ajuntament d’Amposta , "la Caixa" ES78-2100-3512-61-2200073039, especificant el nom del paradiste + mercat de productes.

5. Obligacions dels paradistes

 1. Les carpes hauran d’estar decorades amb elements característics de la festa.
 2. Les parades hauran de romandre obertes durant tot l’horari del mercat.
 3. Aquells paradistes que necessiten punts de llum hauran de comunicar-ho per escrit a la inscripció i seguir les instruccions dels tècnics. Queda totalment prohibit endollar als punts de llum de la parada aparells elèctrics i aparells de calefacció. Aquells paradistes que necessiten més potència per endollar un forn, frigorífic o altre aparell elèctric indispensable pel desenvolupament de la seva activitat, hauran de comunicar-ho també per escrit.
 4. Cada paradista haurà de responsabilitzar-se de la neteja de la parada i disposar dels elements necessaris per a la recollida de residus.
 5. Al ser una fira amb productes alimentaris, queda totalment prohibit l’accés d’animals excepte gossos pigall.
 6. Els paradistes són responsables dels danys que pugui patir el mobiliari urbà per causes imputables a la falta de diligència.
 7. L’Ajuntament o el personal tècnic organitzador podrà inspeccionar les parades per comprovar si es compleixen les prescripcions d’aquestes bases o els criteris generals per garantir el bon funcionament de la fira, i suprimir el subministrament elèctric si ho considerés necessari.
 8. Els paradistes es fan responsables dels objectes que deixin a la seva carpa. L’organitzador no es fa responsable dels objectes i productes que es deixin a la carpa i dels furts que hi pugui haver.
 9. Es prohibeix l’exposició de productes que, per la seva naturalesa, puguin molestar al públic en general, en especial productes perillosos i insalubres.
 10. Els organitzadors de la fira es reserven el dret d’admissió de persones o objectes.
 11. Cada paradista és responsable del compliment de la normativa aplicable al desenvolupament de la seva activitat o productes que ven. Es fa responsable de la normativa higiènico-sanitària.
 12. Cada paradista es fa responsable dels danys a tercers derivats de la decoració o dels materials que incorpori a la seva parada o dels productes que vengui o exposi.
 13. Els organitzadors tenen la plena potestat de prendre decisions davant successos imprevistos en el transcurs de la festa.

6. Suspensió del mercat

Si la Festa de la Carxofa i el Mercat de Productes no es celebrés per causes meteorològiques o de força major, l’organitzador no es fa responsable dels danys i perjudicis que se’n deriven. Els participants no tindran dret ni opció a cap mena de reclamació ni indemnització.

7. Disposició Final

La participació a la Festa de la Carxofa i Mercat de productes Terres de l’Ebre implica l’acceptació d’aquesta normativa.

En tot allò no previst en aquestes bases s’aplicarà el que estableixi la normativa vigent.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament