Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis Bases i convocatòria del XIII Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta" 2020

Bases i convocatòria del XIII Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta" 2020

publicat el 12/05/2020


Bases aprobades per la Junta de Govern Local de l’11 de maig de 2020

CONVOCATÒRIA DEL XIII PREMI DE RECERCA A BATXILLERAT "CIUTAT D’AMPOSTA" 2020

1. OBJECTE

 • 1.1. La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Amposta i l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià convoquen anualmentel Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta", per tal de promoure la curiositat i la recerca científica a Batxillerat sobre temàtiques d’interès local o territorial, d’acord amb les bases reguladores del Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta", aprovades per JGL del dia 15 d’abril de 2019.

2. REQUISITS DELS BENEFICIARIS

 • 2.1. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de Batxillerat corresponents al curs 2019-2020, elaborats per alumnes de 2n de Batxilleratdels Instituts de la Ciutat d’Amposta, les hipòtesis dels quals tractin sobre qualsevol tema relacionat amb la millora del coneixement de la ciutat d’Amposta, de la comarca del Montsià o de les Terres de l’Ebre.
 • 2.2. Podran sol·licitar el Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta" els alumnes que compleixin els requisits fixats a la llei 38/2003 General de subvencions, article 13.
 • 2.3. Per poder participar-hi, hauran de presentar una declaració responsable afirmant que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries amb la Seguretat Social, que es troben al corrent dels seus deutes amb l’Ajuntament, i que no estan incursos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora previstos en la Llei General de Subvencions.

3. CONDICIONS DE PRESENTACIÓ

 • 3.1. A causa de l’estat d’alarma decretat per la pandèmia de la Covid-19, els treballs s’han de presentar únicament de forma telemàtica mitjançant la instància genèrica (que podeu trobar a la pàgina web municipal, a Inici > Serveis i tràmits > Instància genèrica > Tramitació online), adjuntant-hi la declaració responsable a què es fa referència a l’apartat 2.3 i el treball en format PDF.
 • 3.2. A la instància genèrica s’ha de fer constar el nom i cognoms de l’autor, el NIF, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic, telèfon de contacte, el nom de l’Institut i els tutors/es del treball.
 • 3.3. Els treballs han de ser obres originals, escrites en català i han de tenir el vistiplau explícit de la direcció de l’Institut.
 • 3.4. Els treballs(en format PDF) s’han de presentar de manera anònima: no poden contenir el nom de l’autor/a ni del centre educatiu.

4. DIFUSIÓ

 • 4.1. Publicar la convocatòria als mitjans de difusió municipals.
 • 4.2. Per facilitar la difusió dels treballs guanyadors, amb l’acceptació del Premi, l’autor o autors cediran a l’Ajuntament d’Amposta, sense límit temporal, el dret a portar a terme la publicació del treball i/o la seva comunicació pública per la xarxa Internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicarà el nom de l’autor o dels autors i el nom del centre de secundària al qual pertanyen.

5. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I RELACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ I TERMINI DE LA RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

 • 5.1. La gestió dels expedients de concessió de subvencions correspon a la regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Amposta i la seva resolució a la Junta de Govern Local. Un cop avaluades les sol·licituds pel Jurat i elaborada l’acta, es passarà a informe de la Comissió Informativa Municipal de Serveis Socials i Serveis a les Persones i, del resultat obtingut, s’emetrà un informe en què es concreti el resultat de l’avaluació efectuada. A la vista d’aquest informe, s’elevarà la proposta de resolució degudament motivada a la Junta de Govern Local, qui resoldrà.
 • 5.2. Un cop aprovat per Junta de Govern Local, es procedirà a l’acte d’entrega del XIII Premi de Recerca "Ciutat d’Amposta" 2020. Es comunicarà públicament i als interessats el dia, l’hora i el lloc de l’acte, i podrà ser de manera presencial o telemàtica.

6. PREMIS

 • 6.1. Els treballs guanyadors obtindran el premi següent:
  • Primer Premi: 400 € a l’autor.
  • Accèssit opcional: 200 € a l’autor.
  • Edició dels treballs premiats, que es durà a terme en un acte dins del marc de la Fira Amposta 2020.
  • Entrega del Diploma del XIII Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta".
 • 6.2. La quantia màxima a atorgar serà de 600 euros i es finançarà en càrrec a l’aplicació pressupostària 02/3260/48900 del Pressupost Municipal de l’exercici 2020.
 • 6.3. El centre de l’alumne/a o alumnes guanyadors obtindrà un diploma que l’acreditarà com a centre que ha presentat el treball guanyador.
 • 6.4. Cada participant en el premi obtindrà un diploma que l’acrediti com a representant del treball presentat i rebrà una entrada per a una de les obres de teatre de la Temporada d’Arts Escèniques pròxima al dia de l’entrega de premis.

7. PAGAMENT

 • 7.1. El pagament del premi es realitzarà mitjançant transferència bancària una vegada s’aprovi per Junta de Govern Local.

8. CRITERIS DE VALORACIÓ

 • 8.1. En la valoració dels treballs presentats, el jurat tindrà en compte el següent:
  • El rigor i tractament científic en el desenvolupament del tema del treball.
  • L’originalitat en el plantejament del tema i en la metodologia emprada.
  • La capacitat per resoldre els problemes presentats, la idoneïtat de les fonts d’informació i l’ús d’aquestes fonts.
  • L’estructuració adequada del treball escrit, la presentació dels materials i l’ús adequat de recursos gràfics.
  • L’ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi.
  • La contribució a la millora del coneixement d’aspectes relacionats amb la Ciutat d’Amposta, la comarca del Montsià i les Terres de l’Ebre.

9. JURAT

 • 9.1. El Jurat el formaran:
  • Regidora d’Educació (com a Presidenta).
  • Membre de l’Institut d’Estudis Comarcals.
  • Director del Museu Terres de l’Ebre i responsable de l’Antena de Coneixement URV Amposta.
  • Arxiver Comarcal del Montsià.
  • Tècnic Municipal.
 • 9.2. El Jurat podrà declarar desert el Premi si no s’han presentat treballs amb els mèrits suficients, i el President del Jurat tindrà el vot de qualitat en cas d’empat.

10. TERMINI D’ADMISSIÓ DELS TREBALLS

 • 10.1. El termini final d’admissió dels originals serà el divendres29 de maig de 2020.

11. RECOLLIDA DE TREBALLS

 • 11.1. Un cop registrat el treball, s’entendrà que l’autor coneix i accepta aquesta convocatòria i les Bases corresponents.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE

 • 12.1. La legislació aplicable als premis serà la corresponent a la Llei General de Subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.

13. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

 • 13.1. El procediment de concessió d’aquesta subvenció es tramita en règim de concurrència competitiva.

14. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE

 • 14.1. En tot allò que es preveu en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases Generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic
  Qualsevol qüestió que es plantegi i que no resolguin aquestes bases serà resolta pel jurat o, en el seu defecte, pels òrgans competents de l’Ajuntament d’Amposta i de l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià.

Descarregar document (PDF)

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies