Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Ajuts per a la participació de comparses en la Rua de Carnestoltes i la concessió dels ajuts per a l’any 2024

Ajuts per a la participació de comparses en la Rua de Carnestoltes i la concessió dels ajuts per a l’any 2024

publicat el 17/01/2024


Convocatòria aprovada per JGL el 15/01/2024.

Convocatòria per a regular la participació de comparses en la rua de Carnestoltes i la concessió dels ajuts per a l’any 2024

En la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 28 de setembre de 2020 es van aprovar les bases reguladores de la present convocatòria, essent aquestes l’Ordenança General Reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, objecte de publicació al Butlletí al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 82/48.

Primera. Objecte i finalitat

 • L’objecte i finalitat d’aquesta convocatòria és regular la participació de comparses en la rua de Carnestoltes i la concessió dels ajuts per a l’any 2024 que atorga l’Ajuntament d’Amposta.
 • Hi haurà un màxim de 15 comparses participants, atenent el registre d’entrada.Si es presenten més comparses podran participar en la desfilada, però no podran optar a l’ajut.

Segona. Règim de concurrència dels ajuts

 • Aquests ajuts es convoquen en règim de concurrència competitiva.

Tercera. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los

És necessari:

 • Formalitzar la butlleta d’inscripció signada i acompanyada de tota la documentació (ANNEX III).
 • Ser un grup amb un mínim de 15 persones amb una disfressa igual o que faci referència a un mateix tema.
 • Dur una plataforma o carrossa o vehicle guarnit, que podrà estar dotada de llum, so, o altres elements tècnics. Queda exclòs el foc i la pirotècnia.
 • Nomenar un representant, major d’edat, que serà el responsable del grup:

a) Serà el titular de la inscripció, caldrà que en el full d’inscripció es donin les dades d’aquest responsable.

b) Haurà d’assistir a la reunió del dilluns 5 de febrer de 2024 a les 20:00h. al saló de plens de l’Ajuntament, on es decidirà, per sorteig, el lloc que ocuparà cada comparsa en la desfilada. En el cas que alguna comparsa dugui cavalls, ocuparà sempre l’última posició.

c) Serà el coordinador entre l’organització i la comparsa durant la desfilada.

 • Estar al corrent de pagament amb l’AEAT, Seguretat Social i l’Ajuntament d’Amposta del beneficiari, als únics efectes de rebre aquest premi.

Quarta. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment

 • L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és la regidoria de Festes de l’Ajuntament d’Amposta.
 • L’òrgan competent per a la resolució del procediment és la Junta de Govern Local.

Quinta. Termini de presentació de sol·licituds

El període d’inscripció serà del 25 de gener al 2 de febrer de 2024, caldrà formalitzar la butlleta degudament omplerta, signada i acompanyada de tota la documentació (veure ANNEX 3):

a) presencialment: al registre general de l’Ajuntament d’Amposta (plaça de l’Ajuntament, 3-4, vestíbul),

b) telemàticament: https://www.amposta.cat/ca/registre/instancia-generica

Sisena. Termini de resolució i notificació

 • El termini de resolució i notificació és el 31 de maig de l’any en curs.

Setena. Documents que han d’acompanyar la sol·licitud

La butlleta (ANNEX III) haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:

 • document identificatiu del representant/responsable de la comparsa (DNI/CIF, passaport o permís de residència)
 • formulari de comunicació de dades del creditor (INS017), (només si han canviat les dades o no s’ha presentat abans) validat per l’entitat bancària www.amposta.cat/formulari-dades-del-creditor
 • còpia de l’assegurança del vehicle motor vigent
 • còpia del permís de circulació vigent
 • còpia del permís de conduir del conductor del vehicle vigent
 • còpia de la documentació del remolc (+750 kg permís de circulació)

Vuitena. Criteris de valoració de les sol·licituds

Criteri

Punts

15 o més participants

10 punts

Menys de 15 participants

0 punts

Amb plataforma, carrossa o vehicle guarnit

10 punts

Sense plataforma, carrossa o vehicle guarnit

0 punts

Amb elements tècnics

10 punts

Sense elements tècnics

0 punts

Novena. Els ajuts

 • L’import dels ajuts es fixarà proporcionalment, atenent que a la puntuació màxima (30 punts) li correspondrà un import màxim de 350 euros.

Aquest ajut és per fer front a les despeses de: materials, vestuari, maquillatge, lloguer focos, equip de música, grup electrogen... que puguin tenir; i caldrà justificar-ho amb factures.

 • Lajustificació s’ha de presentar a data màxima de 8 de març de 2024. Transcorreguda dita data no s’acceptaran justificants considerant-se no complerts els requisits per optar a l’ajut.
 • Per poder ser beneficiari d’aquest ajut s’hauran de complir els requisits fixats a la Llei General de Subvencions i trobar-se al corrent de pagament amb l’AEAT, Seguretat Social i l’Ajuntament d’Amposta.
 • El pagament dels ajuts es realitzarà via transferència bancària i s’efectuarà segons les previsions econòmiques de l’Ajuntament, una vegada aprovat el compte justificatiu per la Junta de Govern Local.
 • El pressupost total d’ajuts del Carnestoltes 2024, és de 5.250 € i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 11/3381/48000, destinada a Aportacions Festes Populars, del Pressupost General de l’Ajuntament d’Amposta, aprovat en sessió plenària ordinària de 22 de desembre de 2022.

Desena. Difusió

 • La difusió d’aquesta convocatòria serà mitjançant el BOPT, la pàgina web municipal i la BDNS. Els actes administratius dictats en la fase d’instrucció i resolució del procediment seran objecte de notificació d’acord amb l’establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Onzena. Règim jurídic

 • En tot allò no previst en aquesta convocatòria és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, aprovades per acord de Ple de 29 de juliol de 2019 i publicades al DOGC el 8 d’agost de 2019, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic.

Dotzena. Règim de recursos

 • Contra la present convocatòria que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia d’aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació.

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des del dia següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar-se de nou el mateix recurs.

Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense termini per interposar-lo, des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.

 • Les notificacions dels actes administratius resolutoris dictats per l’òrgan competent per a la resolució de la present convocatòria de subvencions hauran d’incloure preceptivament el peu de recurs pertinent.
 • Els actes de tràmit del jurat d’avaluació no podran ser objecte de recurs, ja que tenen la consideració d’actes de tràmit no qualificats, sens perjudici que s’hi puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials, aritmètics o errors observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici per l’òrgan instructor del procediment.

Tretzena. Altres

 • Les comparses hauran d’estar concentrades el dissabte dia 10 de febrer de 2024 a les 18:00h. al lloc que s’haurà indicat el dia 5 de febrer en la reunió. A les 18,30h. s’iniciarà la rua que transcorrerà per l’avinguda de la Ràpita, on realitzaran les actuacions pròpies.
 • Seguint l’esperit lúdic i festiu i de disbauxa del Carnestoltes, les comparses i carrosses poden ser satíriques, reivindicatives, humorístiques etc., però en cap cas haurien de ser vexatòries o humiliants. Tampoc es recomanable que siguin comercials, publicitàries o polítiques, en cas de ser-ho, el logotip o logotips corresponents hauran d’anar en un lloc discret a la carrossa.
 • La participació en la rua de Carnestoltes 2024 implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Les comparses hauran de seguir les instruccions que els pugui anar donant la comissió Organitzadora, que serà qui marcarà el ritme de la rua, i els espais que han de quedar entre els diferents grups.
 • La participació en la rua de Carnestoltes 2024 implica la cessió a l’Ajuntament d’Amposta dels drets d’imatge de totes les persones i elements que formen part de cada carrossa, grup o comparsa a fi que puguin ser reproduïdes en qualsevol mitjà o suport.
 • L’Organització es reserva el dret de modificar o suspendre, en tot o en part, l’acte per inclemències meteorològiques, o altres causes de força major alienes a l’organització.

ANNEX I

Exigències de Seguretat en les Carrosses

 • Es consideren carrosses les plataformes amb tracció independent del remolc, les carrosses no podran excedir les mesures de 2’5m. d’ample i 3’5 m. d’alçada.
 • En el cas que la comparsa incorpori vehicles arranjats i guarnits com a carrosses aquestos estaran obligats al compliment de la normativa vigent en matèria de circulació (ITV, assegurança de R.C., etc.).
 • En cas de que es tracti de plataformes amb motor incorporat portaran dues falques per aguantar en cas d’avaria, pinces de bateria i també un extintor.
 • Tot vehicle que participi a la desfilada, haurà de tenir la ITV i la corresponent assegurança de R. C. en ordre, en la circumstància de no tenir-ne, renuncien a fer cap reclamació o demanda a l’organització, quedant exempta aquesta de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o danys materials i/o personals, tant dintre com fora de la rua.
 • Els conductors dels vehicles que participin a la desfilada, no podran consumir alcohol, en cap cas, ni abans ni durant el recorregut (Es podran fer controls d’alcoholèmia al conductor durant el recorregut), i hauran de tenir el corresponent permís de conduir segons el tipus de vehicle que portin.
 • En cas d’utilització de grups electrògens, aquests hauran de complir els requisits obligats per la normativa vigent de seguretat en aquesta matèria. Aquestos han d’estar ben fixats a la carrossa per evitar que es desplacin i puguin produir alguna connexió perillosa. És important que, abans de sortir a realitzar el recorregut, comproveu la quantitat disponible de combustible pel generador i pel vehicle de la carrossa.
 • Està totalment prohibit carregar combustible amb els generadors en marxa. El combustible s’ha de portar en dipòsits homologats i cal deixar-lo en zones ventilades, lluny de focus de calor.
 • Es obligatori per als grups i comparses que portin generadors, dur un extintor addicional que hagi passat la revisió corresponent, per tal de prevenir riscos potencials i ha d’estar situat en un lloc de fàcil accés en cas d’accident. En quant a l’instal·lació elèctrica, s’ha de tenir cura que les connexions estiguin correctament protegides, ha de ser adequada i segura, eviteu sobrecarregar-les.
 • S’ha de vigilar l’excés de persones a dalt les carrosses, i sobretot extremar les precaucions en el cas que hi vagin nens i nenes, per evitar que s’aboquin des del vehicle a l’exterior. Per tant hauran de disposar dels elements de seguretat necessaris.
 • No s’han de portar elements adherits que sobresurtin excessivament de l’amplada de la carrossa, i que puguin originar perill al públic.
 • Està autoritzada la utilització de qualsevol aparell mecànic o tècnic per a potenciar l’ambientació (grups electrògens, equips de so i de llum, fum, etc.). Donat que en les carrosses no s’utilitzen materials ignífugs, queda totalment prohibit d’emprar qualsevol tipus d’artifici pirotècnic o efectes especials que suposin la utilització de foc.
 • Cada carrossa i comparsa amb vehicle, haurà de tenir al menys una persona que haurà de saber com funciona el generador, com s’apaga, i també que sàpiga de l’ús dels extintors.
 • Qualsevol carrossa que ocasioni algun desperfecte a la via pública, o al mobiliari urbà, fora del recorregut oficial de la rua, es farà càrrec del seu arranjament, sempre que els motius siguin atribuïbles a possibles negligències per part de la comparsa.

ANNEX II

Consells i recomanacions per als PARTICIPANTS DE LA DESFILADA

Abans i durant la celebració de l’esdeveniment

 • Reviseu els vehicles, així com el motor i el material elèctric i comproveu que funcionin correctament.

 • No manipuleu, cap tipus d’element elèctric, per al qual no estigueu autoritzat.

 • Disposeu d’extintors ubicats, en llocs de fàcil accés, per a poder apagar qualsevol conat d’incendi.

 • Tingueu clares les possibles vies de sortida del vehicle i del recorregut.

 • Eviteu sobrecarregar les instal·lacions elèctriques.

 • Deixeu espai suficient entre comparsa i comparsa per evitar accidents i interaccions en cas d’incendi.

 • Seguiu les indicacions del vostre responsable de grup i dirigiu-vos a ell, en cas de dubte.

 • Porteu aigua en ampolles de plàstic.

 • Si conduïu algun dels vehicles de la desfilada, no ingeriu begudes alcohòliques.

 • No deixeu materials accessibles al públic que puguin suposar un perill per a la seva integritat física.

 • Si les disfresses són de materials combustibles o fàcilment inflamables recordeu de no utilitzar cap element amb flama o guspires en les proximitats.

 • Si els materials de decoració no són ignífugs, a les carrosses no hi pot haver elements de flama (per exemple, pirotècnia), ni que generin guspires o molta escalfor.

 • El disseny de les carrosses ha de preveure la col·locació d’una protecció que eviti l’apropament a les rodes.

 • No llenceu pirotècnia ni elements amb flama o guspires cap el públic, ja que també podrien dur disfresses combustibles o inflamables.

 • Tots els vehicles han de disposar de la corresponent ITV i de l’assegurança.

 • Compliu amb totes les mesures de seguretat, amb l’objectiu de minimitzar la possibilitat d’accidents.


El termini màxim de presentació de les sol·licituds és del 25 de Gener al 2 de Febrer del 2024.

Sol·licitud per a la participació de comparses en la rua de Carnestoltes i la concessió dels ajuts per a l’any 2024

Descripció

Mitjançant la present convocatòria s’inicia el procediment per a la concessió a l’exercici 2024, en règim de concurrència no competitiva i convocatòria oberta, d’ajuts públics per a la participació de comparses en la rua de Carnestoltes i la concessió dels ajuts per a l’any 2024.

Qui el pot demanar?

Un grup amb un mínim de 15 persones amb una disfressa igual o que faci referència a un mateix tema.

Requisits previs

Serà necessari per a rebre aquesta subvenció complir els requisits fixats en aquesta convocatòria.

Preu/ Taxa

Aquest tràmit no té taxa associada.

Mitjans de pagament

No hi ha.

Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Document identificatiu de l’interessat/ada (DNI / NIE / passaport / permís de residència).
 • Formalitzar la butlleta d’inscripció signada i acompanyada de tota la documentació (ANNEX III).
 • formulari de comunicació de dades del creditor (INS017), (només si han canviat les dades o no s’ha presentat abans) validat per l’entitat bancària www.amposta.cat/formulari-dades-del-creditor.

En el cas de sol·licitud mitjançant un representant:

 • Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència) (si s’escau).
 • Document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació INS148, o poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).

Nota opcional:

 • L’Ajuntament està facultat per a sol·licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual del domicili per comprovar la veracitat de les dades.

Normativa

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD).
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General de subvencions.

Termini de Resolució

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 3 mesos, a comptar a partir de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud, sense perjudici de la seva ampliació d’acord amb allò establert a la normativa vigent. Aquesta resolució provisional es notificarà a les persones interessades els quals tindran un termini de 10 dies per presentar, en el seu cas, les al·legacions que estimin pertinents. Si no es presenten al·legacions i transcorregut el termini, la resolució provisional esdevindrà definitiva amb l’aprovació de la Junta de Govern Local. En cas que es presentin al·legacions, l’expedient junt en les al·legacions se sotmetrà a aprovació per la Junta de Govern Local, essent la resolució definitiva.

Silenci administratiu

Negatiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Tramitació presencial

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta (OAC - Oficina d’Atenció al Ciutadà), situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (Butlleta d’inscripció, INS104, PDF 108KB)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Formalitzar la butlleta d’inscripció signada i acompanyada de tota la documentació (ANNEX III).
 • Formulari de comunicació de dades del creditor (INS017), (només si han canviat les dades o no s’ha presentat abans) validat per l’entitat bancària www.amposta.cat/formulari-dades-del-creditor
 • En el cas de tramitació mitjançant un representant (si s’escau): Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència), i document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació INS148, o poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).

Tramitació telemàtica

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haurà d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. En el cas que el tràmit requereixi identificació, s’haurà d’autenticar amb uns dels Certificats digitals suportats, amb l’idCAT Mòbil o amb el sistema Cl@ve.
 6. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 7. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Tramitació online (Instància genèrica)

Formularis i documents a adjuntar a la instància genèrica:

 • Formalitzar la butlleta d’inscripció signada i acompanyada de tota la documentació (ANNEX III).
 • Formulari de comunicació de dades del creditor (INS017), (només si han canviat les dades o no s’ha presentat abans) validat per l’entitat bancària www.amposta.cat/formulari-dades-del-creditor
 • En el cas de tramitació mitjançant un representant (si s’escau): Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència), i document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació INS148, o poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).
Actualitzat el 11/4/2024

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Atorgament (PDF, 77KB)

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies