Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Ajuts econòmics a projectes municipals d’autoocupació (2018)

Ajuts econòmics a projectes municipals d’autoocupació (2018)

publicat el 19/03/2018

Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament d’ajuts econòmics a projectes municipals d’autoocupació (2018)

1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’Ajuntament d’Amposta té com a objectiu incentivar la inserció laboral per compte propi i per això estableix una línia d’ajuts públics per al foment de l’autoocupació de les persones desocupades del municipi d’Amposta.

Aquestes bases són compatibles amb aportacions, subvencions i ajuts d’altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals amb el mateix objecte. L’import total subvencionat no excedirà en cap cas la despesa final justificada.

Igualment seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals que es puguin aplicar a les persones beneficiàries.

2. ÀMBIT JURÍDIC

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases és d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

L’atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat d’interès general.

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

3. REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES.

Podran ser beneficiàries dels ajuts, les persones que trobant-se en situació d’atur i empadronades a Amposta iniciïn una nova activitat econòmica com a:

 • Treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals, socis CB i SCP)
 • Noves persones sòcies de cooperatives de treball associat amb alta al RETA.

4. REQUISITS PER SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ.

En el moment de la sol·licitud, les persones sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

 • Disposar d’alta d’activitat (model 036) a efectes fiscals a la ciutat d’Amposta a partir del dia que es fixi a la convocatòria i de forma continuada durant tot el període subvencionable.
 • Desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament d’Amposta, una activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o empreses.
 • No haver estat donat d’alta en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) per a la mateixa activitat en el últim any anterior a la data d’alta.
 • Estar empadronat/da a la ciutat d’Amposta al moment de donar-se d’alta d’autònom i durant tot el període subvencionable.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
 • Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Amposta, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la seguretat Social.
 • Disposar de les llicències municipals o, en el seu defecte, disposar de la documentació que acrediti la seva sol·licitud de tramitació.
 • Les persones sòcies de cooperatives de treball associat enquadrades en el RETA hauran de complir les mateixes condicions d’alta.

5. IMPORT, DESPESES I PERÍODE SUBVENCIONABLE

5.1 Es tracta d’una subvenció que es calcularà segons les despeses justificades (exclòs l’IVA) i que no podrà superar els 2.000,€.

La resolució de les sol·licituds s’efectuarà per ordre d’entrada al Registre en règim de concurrència no competitiva i fins a esgotar el crèdit de la partida pressupostària.

5.2 La quantia de la subvenció es calcularà tenint en compte les despeses següents:

 • Quotes de la Seguretat Social del primer any.
 • Les despeses de gestoria i/o assessorament per la posada en marxa de la nova activitat, la tramitació de l’alta i pel compliment de les obligacions fiscals o socials de la forma jurídica.
 • Les despeses d’arrendament associades als locals o despatxos del primer any afectes fiscalment a l’activitat. En cap cas l’arrendatari i l’arrendador han de tenir cap vinculació de consanguinitat.

No són conceptes subvencionables les despeses en inversions o obres d’adequació i l’IVA de les factures.

La quantia exacta que es proposarà com a subvenció es determinarà a través del sumatori de les despeses degudament presentades a la justificació i a nom d’un únic sol·licitant, amb el topalls màxim establert per aquestes bases i sent susceptibles solament les despeses pagades en el primer any d’activitat.

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, LLOC I DOCUMENTACIÓ

6.1 El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació es fixarà a la corresponent convocatòria.

6.2 Les sol·licituds s’han de formular mitjançant l’imprès degudament complimentat que es facilitarà a la seu d’Ampost@EMPRESA. També es poden baixar de la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta www.amposta.cat.

La sol·licitud s’haurà de presentar amb la documentació següent:

 • Fotocòpia i original de la documentació acreditativa de la persona sol·licitant: NIF o NIE.
 • Fotocòpia de la Declaració Censal d’inici d’activitat ( model 036/037) dels promotors/res i/o de l’empresa.
 • Còpia de l’alta a l’Alta inicial en el RETA.
 • Rebut de pagament de la quota del primer mes del RETA.
 • En el cas que la persona hagi estat d’alta al RETA en l’últim any, còpia de la Declaració Censal (036/037) on aparegui l’epígraf de l’activitat anterior.
 • Acreditació de situació d’atur, prèvia a l’inici de l’activitat, a través d’informe de vida laboral.
 • Contracte del lloguer del local o de l’espai on està ubicada l’activitat.
 • Declaració responsable conforme compleix tots els requisits per sol·licitar la subvenció.
 • Existència o no d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte.
 • Domicili a efectes de notificacions, e-mail autoritzat
 • El compte justificatiu incorporarà els següents documents:
 • Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
 • Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
  • Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del creditor i del document, el import, la data d’emissió i la data de pagament.
  • Factures i acreditació del seu pagament. En aquest sentit, es requerirà:
   • El justificant i rebut de pagament de les despeses de les 12 cotitzacions mensuals al RETA durant el primer any.
   • El justificant de pagament de les despeses de la gestoria/assessoria per la posada en marxa de la nova activitat, la tramitació de l’alta i pel compliment de les obligacions fiscals o socials de la forma jurídica.
   • El justificant de pagament del lloguer del local pels 12 mesos.
  • Relació detallada d’altres ingressos o subvencions qeu hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació del import i procedència.

En qualsevol moment l’Ajuntament d’Amposta podrà sol·licitar els documents d’aclariment o complementaris necessaris.

D’acord amb el que preveu l’art. 22 del RO 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de subvencions, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l’autorització de la persona sol·licitant perquè l’òrgan que concedeix la subvenció obtingui de forma directa, mitjançant certificats telemàtics, l’acreditació que les persones beneficiàries es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. No obstant, el/la sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment i haurà d’aportar llavors els certificats de trobar-se al corrent tant en el compliment de les seves obligacions tributàries com amb la Seguretat Social.

La sol·licitud juntament amb la documentació del compte justificatiu ,enumerada anteriorment, haurà de presentar-se al Registre General d’aquest Ajuntament.

7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I RESOLUCIÓ

Finalitzat el termini de presentació de sol·licitud, l’òrgan competent, la Regidoria d’Empresa i Promoció Econòmica, verificarà la documentació i si aquesta no compleix els requisits es requerirà a les persones interessades, per tal que en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius. Si no ho fa així s’entendrà que desisteix, d’acord amb l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Les subvencions, previ informe tècnic de la Regidoria d’Empresa i Promoció Econòmica, seran aprovades mitjançant Acord de la Junta de Govern Local en el termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació de la convocatòria. La manca de resolució d’atorgament en el termini indicat produeix l’efecte desestimatori.

La resolució d’atorgament indicarà el nom de les persones físiques beneficiàries de la subvenció, el seu número de NIF o NIE, l’import de la subvenció amb els topalls establerts

8. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

Les persones i ens beneficiaris, hauran de complir les següents obligacions:

 • La sol·licitud de l’assignació econòmica suposa l’acceptació específica de la persona beneficiària de les presents bases i condicions fixades per la seva aprovació.
 • No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Que el sol·licitant desenvolupi una activitat econòmica i estigui en possessió dels permisos exigibles relatius a l’activitat, si escau
 • No tenir cap deute amb l’Ajuntament d’Amposta, ni amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària estatal i la Generalitat de Catalunya.
 • No haver estat sancionat, en resolució ferma, amb pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions.
 • Les persones beneficiàries hauran d’estar com a mínim un any duent a terme l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i mantenir la seva activitat empresarial i la seva alta a la Seguretat Social.
 • Les persones beneficiàries hauran d’estar empadronades al municipi d’Amposta durant tot el període subvencionable.
 • Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.
 • Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fonts rebuts mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

9. PAGAMENT DELS AJUTS ECONÒMICS

Un cop aprovada la resolució de concessió, es realitzaràen un únic pagament per transferència bancària.

10. PUBLICITAT

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat a través de la pàgina web de l’Ajuntament o qualsevol altre mitjà que es cregui oportú, BOPT I BDNS avalant el principi de transparència. Les dades que es podran publicar són: NIF/NIE i import de la subvenció atorgada.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

11. REVOCACIÓ

L’incompliment total o parcial dels objectius de la subvenció, la falsedat de les dades o la no presentació dels justificants podrà donar lloc al reintegrament de la part de la subvenció percebuda de conformitat amb allò que desposa l’article 37 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.


Convocatòria d’ajuts a projectes municipals d’autoocupació (2018)

Es proposa a la Junta de Govern de Local aprovar la convocatòria per a 2018 d’ajuts a projectes municipals d’autoocupació.

1. Objecte.

Mitjançant la present convocatòria s’inicia el procediment per a la concessió a l’exercici 2018, en règim de concurrència no competitiva i convocatòria oberta, d’ajuts públics per al foment de l’autoocupació de les persones desocupades del municipi d’Amposta.

Les bases reguladores d’aquestes subvencions van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament d’Amposta en sessió de 26 de juny de 2017, i publicades al BOPT número 139 de data 19 de juliol de 2017

2. Aplicació pressupostària i import

L’ import màxim a atorgar en aquesta convocatòria serà de 20.000 euros, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04-2419-48900.

3. Sol·licituds i termini de presentació

Per poder sol·licitar aquesta subvenció s’ha de presentar al Registre General d’aquest Ajuntament la documentació prevista a la clàusula sisena de les bases reguladores.

El termini de presentació de la sol·licitud entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria a la BDNS fins l’1 d’octubre de 2018.

Les sol·licituds s’han de formular mitjançant l’imprès degudament complimentat que es facilitarà a la seu d’Ampost@EMPRESA. També es poden descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta www.amposta.cat.

4. Finalitat

Aquesta subvenció té com a finalitat ajudar a aquelles persones desocupades del municipi d’Amposta que engeguin un projecte d’autoocupació.

5. Beneficiaris

Podran ser beneficiàries dels ajuts, les persones que trobant-se en situació d’atur i empadronades a Amposta iniciïn una nova activitat econòmica i s’hagin donat d’alta d’autònoms entre l’1 d’octubre de 2016 i el 30 de setembre de 2017 com a:

 • Treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals, socis CB i SCP)
 • Noves persones sòcies de cooperatives de treball associat amb alta al

6. Requisits

En el moment de la sol·licitud, les persones sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

 • Disposar d’alta d’activitat (model 036) a efectes fiscals a la ciutat d’Amposta entre el dia 1 d’octubre de 2016 i el 30 de setembre de 2017 i de forma continuada durant tot el període subvencionable.
 • Desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament d’Amposta, una activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o
 • No haver estat donat d’alta en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) per a la mateixa activitat en el últim any anterior a la data d’alta.
 • Estar empadronat/da a la ciutat d’Amposta al moment de donar-se d’alta d’autònom i durant tot el període subvencionable.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
 • Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 12.2002).
 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui
 • Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Amposta, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la seguretat
 • Disposar de les llicències municipals o, en el seu defecte, disposar de la documentació que acrediti la seva sol·licitud de tramitació.

Les persones sòcies de cooperatives de treball associat enquadrades en el RETA hauran de complir les mateixes condicions d’alta.

7. Despeses subvencionables.

El període subvencionable és de 12 mesos des de la data d’alta al RETA.

Atès a la base cinquena de les bases reguladores, les despeses subvencionables seran:

 • Quotes de la Seguretat Social del primer any.
 • Les despeses de gestoria i/o assessorament per la posada en marxa de la nova activitat, la tramitació de l’alta i pel compliment de les obligacions fiscals o socials de la forma jurídica.
 • Les despeses d’arrendament associades als locals o despatxos del primer any afectes fiscalment a l’activitat. En cap cas l’arrendatari i l’arrendador han de tenir cap vinculació de consanguinitat.

No són conceptes subvencionables les despeses en inversions o obres d’adequació i l’IVA de les factures.

8. Import

L’import subvencionable serà com a màxim de 2.000 euros per sol·licitud, i es determinarà atenent a les despeses degudament justificades.

La resolució de les sol·licituds s’efectuarà per ordre d’entrada al Registre en règim de concurrència no competitiva i fins a esgotar el crèdit de la partida pressupostària.

9. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

Finalitzat el termini de presentació de sol·licitud, l’òrgan competent, la Regidoria d’Empresa i Promoció Econòmica, verificarà la documentació i si aquesta no compleix els requisits es requerirà a les persones interessades, per tal que en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius. Si no ho fa així s’entendrà que desisteix, d’acord amb l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Les subvencions, previ informe tècnic de la Regidoria d’Empresa i Promoció Econòmica, seran aprovades mitjançant Acord de la Junta de Govern Local. La manca de resolució d’atorgament en el termini indicat produeix l’efecte desestimatori.

La resolució d’atorgament indicarà el nom de les persones físiques beneficiàries de la subvenció, el seu número de NIF o NIE, i el import de la subvenció.

10. Pagament

Un cop aprovada la resolució de concessió, es realitzarà en un únic pagament per transferència bancària.

11. Termini de resolució i mitjà de notificació

El termini de resolució serà el 26 de novembre de 2018 i les notificacions es practicaran per mitjans electrònics.

Aquesta resolució esgota la via administrativa.

La present convocatòria serà publicada al BOPT i a la BDNS. Amposta, 8 de març de 2018

L’Alcalde

Adam Tomàs Roiget


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies