• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Ajuts a projectes municipals d’autoocupació

Ajuts a projectes municipals d’autoocupació

publicat el 11/10/2017

Descripció

Aquest procediment regula la concessió de l’ajut que atorga l’Ajuntament d’Amposta per al foment de l’autoocupació de les persones desocupades d’Amposta i que inicien una nova activitat econòmica com a:

 • Treballador/a autònom
 • Noves persones sòcies de cooperatives de treball associades amb alta al RETA

Qui el pot demanar?

Persones físiques que iniciïn una nova activitat econòmica, estiguin a l’atur i empadronades a Amposta

Període de l’any en què es pot demanar

Segons convocatòria

Termini de la sol·licitud

El termini de presentació d’instàncies s’indicarà a la preceptiva convocatòria.

Requisits previs

Podran ser beneficiàries dels ajuts, les persones que trobant-se en situació d’atur i empadronades a Amposta iniciïn una nova activitat econòmica com a:

 • Treballadors i treballadores autònomes (empresàris i empresàries individuals, socis CB i SCP)
 • Noves persones sòcies de cooperatives de treball associat amb alta al RETA.

En el moment de la sol·licitud, les persones sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

 • Disposar d’alta d’activitat (model 036) a efectes fiscals a la ciutat d’Amposta a partir del dia que es fixi a la convocatòria i de forma continuada durant tot el període subvencionable.
 • Desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament d’Amposta, una activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o empreses.
 • No haver estat donat d’alta en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) per a la mateixa activitat en el últim any anterior a la data d’alta.
 • Estar empadronat/da a la ciutat d’Amposta al moment de donar-se d’alta d’autònom i durant tot el període subvencionable.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
 • Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002). • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Amposta, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la seguretat Social.
 • Disposar de les llicències municipals o, en el seu defecte, disposar de la documentació que acrediti la seva sol·licitud de tramitació.

Les persones sòcies de cooperatives de treball associat enquadrades en el RETA hauran de complir les mateixes condicions d’alta.

Preu/Taxa

No n’hi ha.


Documentació a aportar

La sol·licitud s’haurà de presentar amb la documentació següent:

 • Fotocòpia i original de la documentació acreditativa de la persona sol·licitant: NIF o NIE.
 • Fotocòpia de la Declaració Censal d’inici d’activitat ( model 036/037) dels promotors/res i/o de l’empresa.
 • Còpia de l’alta a l’Alta inicial en el RETA.
 • Rebut de pagament de la quota del primer mes del RETA.
 • En el cas que la persona hagi estat d’alta al RETA en l’últim any, còpia de la Declaració Censal (036/037) on aparegui l’epígraf de l’activitat anterior.
 • Acreditació de situació d’atur, prèvia a l’inici de l’activitat, a través d’informe de vida
 • laboral.
 • Contracte del lloguer del local o de l’espai on està ubicada l’activitat.
 • Declaració responsable conforme compleix tots els requisits per sol·licitar la
 • subvenció.
 • Existència o no d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte.
 • Domicili a efectes de notificacions, e-mail autoritzat

El compte justificatiu incorporarà els següents documents:

 • Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
 • concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats
 • obtinguts.
 • Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
 • Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del creditor i del document, el import, la data d’emissió i la data de pagament.
 • Factures i acreditació del seu pagament. En aquest sentit, es requerirà:
  • El justificant i rebut de pagament de les despeses de les 12 cotitzacions mensuals al RETA durant el primer any.
  • El justificant de pagament de les despeses de la gestoria/assessoria per la posada en marxa de la nova activitat, la tramitació de l’alta i pel compliment de les obligacions fiscals o socials de la forma jurídica.
  • El justificant de pagament del lloguer del local pels 12 mesos.

Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació del import i procedència


Normativa

 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Llei 39/2105, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.
 • Bases reguladores per a la concessió de subvencions a projectes municipals d’autoocupació

Termini de Resolució

El termini màxim per resoldre les sol·licituds de subvenció serà el que es fixi en la convocatòria, i en cap cas podrà ser superior als 6 mesos des de l’aprovació de la convocatòria.

Silenci administratiu

Negatiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de lesadministracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Més informació

Obtingui més informació a:

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".

 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:

  Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".

  També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.

 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.

 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

  Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 5. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 6. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 7. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.


Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament