Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Ajuts Econòmics per incentivar l’ús dels Espais Coworking a la Ciutat d’Amposta 2021

Ajuts Econòmics per incentivar l’ús dels Espais Coworking a la Ciutat d’Amposta 2021

publicat el 22/09/2021


Bases reguladores aprovades pel Ple el 26/07/2021.

Bases reguladores per a la sol·licitud i concessió d’ajuts econòmics per incentivar l’ús dels espais coworking a la Ciutat d’Amposta


Descarregar bases (PDF, 162kb)


Convocatòria aprovada per JGL el 22/11/2021.

Convocatòria per a la sol·licitud i concessió d’ajuts econòmics per incentivar l’ús dels espais coworking a la Ciutat d’Amposta


Descarregar convocatòria (PDF, 68KB)


Termini de presentació de les sol·licituds fins al 28/02/2022.

Sol·licitud per a la concessió d’ajuts econòmics per incentivar l’ús dels espais coworking a la Ciutat d’Amposta

Descripció

Mitjançant la present convocatòria s’inicia el procediment per a la concessió a l’exercici 2021,en règim de concurrència no competitiva i convocatòria oberta, d’ajuts públics per a les persones usuàries dels serveis de coworking.

Qui el pot demanar?

Podran ser beneficiàries de la subvenció aquelles persones físiques i jurídiques que utilitzin els espais coworking ubicats a Amposta i que formin part de l’Associació Cowocat o Cowocat Rural.

Període de l’any en què es pot demanar

El període subvencionable serà d’entre un mínim de 6 i un màxim de 12 mesos i estarà comprès entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 d’agost del 2022.
Es podrà demanar a partir de l’endemá de la publicació de la convocatòria a la BDNS.

Termini de la sol·licitud

El termini de presentació de la sol·licitud entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria a la BDNS fins el 28 de febrer de 2022.

Requisits previs

En el moment de la sol·licitud, les persones sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

 • Utilitzar els espais coworking d’un centre d’Amposta que:

 • Formi part d’alguna de les associacions que hi ha a Catalunya: Cowocat i CowocatRural.

 • Que estigui donat d’alta de l’ epígraf 861.2 (lloguer de locals)

 • Que la formació contractual amb les persones usuàries inclogui els avantatges de formar part d’aquesta comunitat de coworkers com ara la dinamització d’una comunitat de professionals que a més de compartir l’espai de treball, també pugui establir sinergies i col·laborar en projectes conjunts.

 • No trobar-se en concurs de creditors.

 • Estar donat/da d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de forma continuada durant tot el període subvencionable o disposar d’un contracte vigent amb una empresa.

 • Desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament d’Amposta, una activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o empreses.

 • Disposar d’alta d’activitat de l’AEAT (model 036) de forma continuada durant tot el període subvencionable.

 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

 • Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

 • Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

 • Complir amb l’obligació de comunicar l’obtenció d’altres subvencions públiques o privades per a la mateixa activitat, en el benentès que en cap cas l’import de les subvencions atorgades pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

Preu/ Taxa

Aquest tràmit no té taxa associada.

Mitjans de pagament

No hi ha.

Documentació a aportar

En cas de no adjuntar tota la documentació requerida no es podrà iniciar el tràmit.

La sol·licitud s’haurà de presentar amb la documentació següent:

 • Fotocòpia i original de la documentació acreditativa de la persona sol·licitant: DNI, NIF o NIE.
 • Fotocòpia de l’Alta censal d’empresaris/es o professionals individuals (còpia del model 036 o 037), on es pugui comprovar l’alta dins el període de convocatòria.
 • Comprovant que hagi causat alta inicial en el règim especial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir de la data que s’indiqui en la corresponent convocatòria i informe de vida laboral que acrediti que continua desenvolupant l’activitat durant tot el període subvencionable.
 • En els cas d’empreses que tinguin treballadors utilitzant els serveis de coworking, contracte laboral amb l’empresa i informe de vida laboral que acrediti que continua desenvolupant l’activitat durant tot el període subvencionable.
 • Contracte del servei de coworking vigent que estigui utilitzant a un centre coworking de la ciutat d’Amposta a nom de la persona física o jurídica sol·licitant.
 • Declaració responsable conforme compleix tots els requisits per sol·licitar la subvenció.
 • Existència o no d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte.
 • Domicili a efectes de notificacions, e-mail autoritzat.
 • Formulari de comunicació de dades del creditor (formulari PDF INS017) (només en el cas que sigui el primer cop que es demana aquest tràmit o bé el compte bancari hagi canviat) i/o certificat bancari de titularitat del compte.

Nota opcional: L’Ajuntament està facultat per a sol·licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual del domicili per comprovar la veracitat de les dades.

Normativa

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD).
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General de subvencions.

Termini de Resolució

El termini de resolució serà el 30 d’abril de 2022.

Silenci administratiu

Negatiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta (OAC - Oficina d’Atenció al Ciutadà), situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (formulari PDF INS197, 81 KB)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Document acreditatiu en vigor de la persona interessada (DNI, NIE, passaport, permís de residència). En cas de tràmit electrònic aquesta autenticació és implícita amb l’ús del certificat electrònic.
 • En el cas de tramitació mitjançant un representant (si s’escau): Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència), i document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació INS148, o poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).
 • Formulari de comunicació de dades del creditor (formulari PDF INS017) (només en el cas que sigui el primer cop que es demana aquest tràmit o bé el compte bancari hagi canviat).
 • Fotocòpia de la Declaració Censal d’inici d’activitat (model 036/037).
 • Contracte laboral amb l’empresa i informe de vida laboral amb la mateixa.
 • Fotocòpia de l’alta inicial en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) i informe de vida laboral.
 • Contracte del servei de coworking vigent.

Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haurà d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. En el cas que el tràmit requereixi identificació, s’haurà d’autenticar amb uns dels Certificats digitals suportats, amb l’idCAT Mòbil o amb el sistema Cl@ve.
 6. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 7. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Justificació


La data límit de justificació és el 15 d’octubre de 2022.

Tramitació presencial

 1. Descarregui els formularis PDF de justificació.
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud a l’Oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

Tramitació telemàtica

Té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar telemàticament els documents de justificació:

 1. Descarregui els formularis PDF des dels enllaços situats a baix del botó "Enviament online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar els formularis d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-los des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
  • També pot imprimir-los en paper i emplenar-los amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-los per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura de preparar i/o emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies