Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Administratiu/va àrea Desenvolupament Social i Econòmic, en règim laboral fix, pel sistema excepcional de concurs de mèrits

Oferta de treball: Administratiu/va àrea Desenvolupament Social i Econòmic, en règim laboral fix, pel sistema excepcional de concurs de mèrits

publicat el 15/03/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

15/03/2023

Nom de l’oferta de treball:

Administratiu/va àrea Desenvolupament Social i Econòmic, en règim laboral fix, pel sistema excepcional de concurs de mèrits, d’acord amb la disposició sisena, de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública.

Categoria:

C1

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Ajuntament d’Amposta

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds i dels mèrits que es desitgi al·legar: 16/03/2023 al 04/04/2023
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos i valoració provisional dels mèrits aportats: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases – Al tractar-se d’un lloc reservat per a persones amb discapacitat, tal com s’indica al Annex I de les bases, a més dels requisits d’accés, caldrà aportar un certificat on es reconegui a la persona aspirant una discapacitat igual o superior al 33% per tal de ser admès en el present concurs de mèrits.

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Observacions (particularitats de la gestió):

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Al tractar-se d’un procés d’estabilització, les bases i resta de documentació d’interès es troba disponible al següent enllaç

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases reguladores específiques del present procés selectiu.

S’informa que d’acord amb el Decret d’Alcaldia 622/2023 de data 7 de març del 2023, el Tribunal Qualificador del present procés selectiu queda constituït pels següents membres:

President/a:

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent/a: Maite Subirats Argentó

Vocal 1:

 • Titular: Anna Adell Monllau
 • Suplent/a: Rosa Dàmaso Cid

Vocal 2:

 • Titular: Iris Jareño Valmaña
 • Suplent: Maria Cinta Montañés Príncep

Vocal 3:

 • Titular: Un membre designat/da per l’EAPC
 • Suplent/a: Un membre designat/da per l’EAPC

Vocal i Secretària:

 • Titular: Isabel Panisello Pech
 • Suplent/a: Sabina Sanon Monllau
Actualitzat el 20/4/2023

Llistat provisional admesos i exclosos i valoració provisional de mèrits

Vista l’acta del Tribunal Qualificador de la sessió realitzada en data 20 d’abril del 2023, el llistat provisional d’admesos i exclosos del procés per a cobrir de forma definitiva el lloc d’Administratiu/va de l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic pel sistema excepcional del concurs de mèrits, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, és el següent:

Admesos i exclosos

DNI

Estat

Motiu Exclusió

1293E

Admès/a

 

6209F

Exclòs/a

8

4509B

Admès/a

 


Llegenda motius exclusió

1.- Manca sol·licitud normalitzada participació processos estabilització

2.- Manca còpia simple DNI o NIE en vigor

3.- Manca certificat acreditatiu nivell de català

4.- Manca certificat acreditatiu nivell de castellà

5.- Manca còpia simple titulació requerida

6.- Manca declaració responsable per a la participació en processos d’estabilització

7.- Manca formulari relació de mèrits en processos d’estabilització

8.- Manca certificació discapacitat

La valoració provisional dels mèrits és la següent:

DNI

7.2.1 Serveis Prestats

7.2.2. Superació procés selectiu

7.2.3 Formació acadèmica

7.2.4 Cursos i altres

TOTAL MÈRITS

1293E

37,85

0,00

0,00

15,00

52,85

4509B

60,00

0,00

0,00

3,40

63,40

Tots els i les aspirants acrediten degudament disposar del nivell de català i castellà exigit per a l’accés a la convocatòria i per tant, estan tots exempts de realitzar la prova prevista en aquest sentit.

D’acord amb l’indicat al punt cinquè de les bases reguladores de la present convocatòria, els aspirants disposen de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la present publicació, és a dir, des del 21 d’abril fins al 5 de maig, ambdós inclosos, per a esmenar tot allò que considerin.

En aquest tràmit no s’admetrà l’al·legació de mèrits no al·legats prèviament durant el període de presentació de les sol·licituds i qualsevol documentació aportada per les persones aspirants que no tingui per objecte aquests mèrits al·legats prèviament no serà tinguda en compte per part del Tribunal Qualificador i, per tant, no haurà de pronunciar-se expressament al respecte.

Si no es presenten al·legacions el llistat esdevindrà automàticament definitiu transcorregut el termini dalt indicat sense necessitat d’una nova publicació.

Si es presenten al·legacions, l’òrgan competent les resoldrà en el termini dels 30 dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació, i es publicarà de nou, si s’escau, el llistat.

La llista definitiva de la valoració dels mèrits i dels aspirants admesos es publicarà en aquest mateix lloc web.

Actualitzat el 11/5/2023

Resultat final

Vista l’acta del Tribunal Qualificador de la sessió realitzada en data 10de maig del 2023, del procés per a cobrir de forma definitiva el lloc d’Administratiu/va de l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic pel sistema excepcional del concurs de mèrits, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, el resultat final és el següent:

Valoració definitiva de mèrits

DNI

7.2.1 Serveis Prestats

7.2.2. Superació procés selectiu

7.2.3 Formació acadèmica

7.2.4 Cursos i altres

TOTAL MÈRITS

1293E

37,85

0,00

0,00

15,00

52,85

4509B

60,00

0,00

0,00

3,40

63,40

Per tant, el Tribunal Qualificador, donats els resultats, proposa a l’aspirant amb DNI 4509B per a prendre possessió de forma definitiva del lloc d’Administratiu/va de l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, i dona el procés per finalitzat.

Contra els actes del Tribunal les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el president de la corporació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb allò que disposa l’article 121de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC). També es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació. Tot això, sense perjudici de poder interposar l’interessat/ada qualsevol altra reclamació que estimi procedent.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies