• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Comissions informatives

Comissions informatives

Mandat 2019-2023

Amb la finalitat de donar compliment al que disposa l’arti­cle 45 del Reglament Orgànic Municipal i l’article 38, 123 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el Ple de la Corporació en Sessió Extraordinària d’11 de juliol, per majoria, amb el vot favorable dels 15 membres presents del grup d’EA-ERC-AM i del membre del grup de JxA i l’abstenció dels 2 membres del grup Som Amposta i dels 2 membres del grup del PSC-CP, va acordar provar la creació de les Comissions informatives de caràcter perma­nent.

La funció de les comissions és estudiar, informar o consultar en les seves respectives esferes de competència, aquells assumptes la resolució dels quals correspongui al Ple i de la Junta de Govern Local.

Per al mandat 2019-2023 són aquestes Comissions Informatives:


Mandat 2015-2019

En sessió del Ple de la Corporació del dia 29 de juny de 2015, es va acordar la constitució i composició de les comissions informatives municipals de caràcter permanent.

Amb la finalitat de donar compliment al que disposa l’article 45 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) i l’article 38, 12 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, a proposta de l’alcaldia, el ple de la corporació per majoria amb els vots a favor dels 11 membres del grup d’EA-AM, dels 2 membres del grup del PSC-CP i del membre de PxC i l’abstenció dels 7 membres de CiU, va acordar la creació d’aquestes Comissions informatives, que tenen per funció estudiar, informar o consultar en les seves respectives esferes de competència, aquells assumptes la resolució dels quals correspongui al Ple i a la Junta de Govern Local.

Les comissions informatives estan integrades pels membres de la corporació designats pels diferents grups polítics segons els criteris de proporcionalitat que es determinen en la composició del Ple.Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament