Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Comissions informatives

Comissions informatives

Mandat 2023-2027

Amb la finalitat de donar compliment al que disposa l’arti­cle 45 del Reglament Orgànic Municipal i l’article 38, 123 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el Ple de la Corporació, en la sessió duta a terme el dia 5 de juliol de 2023, va acordar crear les comissions informatives de caràcter permanent següents:

La funció de les comissions és estudiar, informar o consultar en les seves respectives esferes de competència, aquells assumptes la resolució dels quals correspongui al Ple i de la Junta de Govern Local.

La periodicitat de la sessions serà mensual, i aquestes tindran lloc la setmana anterior a la realització de la corresponent sessió plenària, el dia i hora següents:

  • Comissió Informativa de transformació democràtica, dilluns a les 11 hores.
  • Comissió Informativa de transformació socioeconòmica, dilluns a les 12 hores.
  • Comissió Informativa de transformació comunitària, dimecres a les 11 hores.
  • Comissió Informativa de transformació verda, dimecres a les 12 hores.

Mandat 2019-2023

Amb la finalitat de donar compliment al que disposa l’arti­cle 45 del Reglament Orgànic Municipal i l’article 38, 123 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el Ple de la Corporació en Sessió Extraordinària d’11 de juliol, per majoria, amb el vot favorable dels 15 membres presents del grup d’EA-ERC-AM i del membre del grup de JxA i l’abstenció dels 2 membres del grup Som Amposta i dels 2 membres del grup del PSC-CP, va acordar provar la creació de les Comissions informatives de caràcter perma­nent.

La funció de les comissions és estudiar, informar o consultar en les seves respectives esferes de competència, aquells assumptes la resolució dels quals correspongui al Ple i de la Junta de Govern Local.

Per al mandat 2019-2023 són aquestes Comissions Informatives:

Les Comissions Informatives es convocaran en cas de necessitat informativa de les àrees que estan afectades. 

Mandat 2015-2019

En sessió del Ple de la Corporació del dia 29 de juny de 2015, es va acordar la constitució i composició de les comissions informatives municipals de caràcter permanent.

Amb la finalitat de donar compliment al que disposa l’article 45 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) i l’article 38, 12 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, a proposta de l’alcaldia, el ple de la corporació per majoria amb els vots a favor dels 11 membres del grup d’EA-AM, dels 2 membres del grup del PSC-CP i del membre de PxC i l’abstenció dels 7 membres de CiU, va acordar la creació d’aquestes Comissions informatives, que tenen per funció estudiar, informar o consultar en les seves respectives esferes de competència, aquells assumptes la resolució dels quals correspongui al Ple i a la Junta de Govern Local.

Les comissions informatives estan integrades pelsmembres de la corporació designats pels diferents grups polítics segons elscriteris de proporcionalitat que es determinen en la composició del Ple.Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies