Reglament

Aprovat definitivament pel Ple de la corporació, en sessió duta a terme el dia 28 de juliol de 2003, el Reglament municipal regulador del/de la Defensor/a de la ciutadania d’Amposta, s’exposa al públic per al seu general coneixement i per la seva entrada en vigor.

REGLAMENT DEL/DE LA DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA D’AMPOSTA

I - Els municipis gaudeixen d’autonomia constitucionalment garantida i són els fonaments del règim democràtic espanyol. La Llei de bases de règim local preveu expressament que l’efectivitat d’aquesta autonomia exigeix que el legislador estatal i el legislador autonòmic assegurin als municipis el dret a intervenir en tots aquells assumptes que afectin directament al cercle dels seus interessos i, per tant, que hauran d’atribuir les competències que siguin necessàries en atenció a les característiques de l’activitat pública de que es tracti i a la capacitat de la gestió de l’entitat local, de conformitat amb els principis de descentralització i de màxima proximitat de la gestió administrativa als ciutadans. Igualment, constitueix un principi democràtic del nostre ordenament jurídic el dret dels ciutadans a participar en la gestió dels assumptes públics.

II - Aquesta proximitat al ciutadà, l’assumpció de competències pels ens locals en matèries molt diverses, i la tendència creixent a buscar mecanismes que millorin la protecció dels ciutadans envers l’Administració, sobretot davant d’unes estructures administratives cada vegada més abundants i la insuficiència dels mitjans tradicionals de control per fer front a la situació, ha propiciat que diversos municipis des de l’any 1990, hagin creat la figura del/de la Defensor/a del Ciutadà. Aquesta institució es va creat per salvaguardar els drets dels ciutadans en relació amb l’Administració municipal. Els municipis van crear aquest òrgan en exercici de la potestat organitzativa de què gaudeixen i van establir el seu règim jurídic bé mitjançant un Reglament ad hoc o bé modificant el Reglament orgànic municipal per incloure’l.

III - Posteriorment, aquesta institució es va contemplar a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat com a mecanisme de garantia dels drets humans de proximitat que regula. La Carta va ser signada pública i oficialment el 18 de maig de 2000 a la ciutat de Saint-Denis i ha estat assumida com a pròpia per més de quaranta municipis espanyols.

IV - Per Llei 21/2002, de 5 de juliol, de setena modificació de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, es va preveure expressament la institució del Síndic municipal de greuges. La llei ha configurat al Síndic com òrgan del municipi de caràcter potestatiu. Serà el Ple de la Corporació el que decidirà la creació d’aquesta figura. Així mateix, la Llei ha regulat els trets fonamentals de la institució, establint quin és el seu caràcter, quins són els requisits per a poder ésser nomenat Síndic, quòrum precís per designar-lo, causes de cessament, duració del càrrec i principis bàsics de la seva actuació. Aquesta regulació és obligatòria pels ens locals i, per tant, el Reglament que regula el Síndic s’ha d’ajustar a les previsions legals, sens perjudici que sigui el propi municipi el que, en exercici de la seva potestat organitzativa i en atenció a les característiques del municipi, reguli el règim jurídic de la institució.

V - El Síndic de greuges municipal esdevé una fórmula més de promoció de mecanismes de democràcia participativa a la ciutat, així com un mecanisme de control de l’activitat de l’Ajuntament d’Amposta. La seva incorporació suposa un apropament del ciutadà a l’administració, amb l’objectiu de la millora global del sistema administratiu i una eficaç prestació dels serveis públics. L’existència des de l’any 1987 de la figura del/de la Defensor/a del Ciutadà, posteriorment denominat Defensor/a de la Ciutadania, figura semblant, en quant a llurs funcions al Síndic/a municipal de greuges, per la qual cosa es creu adient mantenir la denominació de Defensor/a de la Ciutadania.

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS


Article 1. La institució del Síndic/a municipal de Greuges té la denominació a la Ciutat d’Amposta de Defensor/a de la Ciutadania, figura ja creada amb anterioritat i de la qual es manté la denominació.

Article 2. La funció del/de la Defensor/a de la Ciutadania d’Amposta és defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi, per la qual cosa pot supervisar les activitats de l’Administració municipal. S’haurà d’entendre per l’Administració municipal tant els òrgans que formen part de la pròpia organització municipal com els organismes públics amb personalitat jurídica pròpia dependents de la mateixa, les empreses de capital total o parcialment públics i les empreses contractistes de l’administració en la mesura en que realitzin funcions públiques o prestin serveis públics encomanats per l’administració municipal.

Article 3. El/la Defensor/a de la Ciutadania ha de complir les seves funcions amb independència i objectivitat.

Article 4. La seva actuació suposa examinar i resoldre les queixes formulades. També podrà actuar com a mediador envers les parts enfrontades sempre que les parts ho consentin o bé proposar fórmules de conciliació o acord. El/la Defensor/a de la Ciutadania podrà actuar per pròpia iniciativa.

Article 5. El/la Defensor/a de la Ciutadania ha de vetllar perquè l’administració resolgui expressament, en temps i forma, les peticions i recursos que li hagin estat formulats. També vetllarà per tal que no es produeixin supòsits d’inactivitat material de l’Administració. Igualment, haurà de procurar per tal de què els serveis públics es prestin correctament, denunciant una deficient coordinació administrativa.

Article 6. L’administració municipal i, en general, tots els organismes, instituts i empreses dependents del municipi auxiliaran amb caràcter preferent i urgent el/la Defensor/a de la Ciutadania en les seves tasques.

Article 7. El/la Defensor/a de la Ciutadania informa anualment el Ple de la Corporació de les seves actuacions presentant l’informe corresponent.

Article 8. El/la Defensor/a de la Ciutadania d’Amposta podrà participar, tant a iniciativa pròpia com quan sigui requerit, en els consells consultius i de participació que hi ha o que hi puguin haver al municipi.

CAPITOL 2: NOMENAMENT I CESSAMENT DEL/DE LA DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA D’AMPOSTA.

Article 9. El/la Defensor/a de la Ciutadania és escollit pel Ple, a proposta de l’Alcalde/essa i prèvies consultes amb els grups municipals i les entitats ciutadanes del municipi. Serà precisa una majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres en primera votació. Si no s’assoleix aquesta majoria, en la segona votació serà suficient la majoria absoluta. El nomenament del/de la Defensor/a de la Ciutadania correspon a l’Alcalde/essa.

Article 10. El càrrec de Defensor/a de la Ciutadania té una durada de cinc anys. Una mateixa persona no podrà exercir aquest càrrec més de dos mandats consecutius. El/la Defensor/a de la Ciutadania continuarà en l’exercici en funcions del càrrec fins que es produeixi el nomenament d’un nou Defensor/a. En qualsevol cas el Ple haurà d’escollir Defensor/a en un termini màxim de tres mesos des del cessament de l’anterior.

Article 11. Per a poder ser nomenat Defensor/a de la Ciutadania d’Amposta s’han de complir els requisits següents: a) Ésser major d’edat i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics. b) Tenir la condició política de català, d’acord amb el que s’estableix a l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Article 12. El càrrec de Defensor/a de la Ciutadania és incompatible amb qualsevol altre mandat representatiu, càrrec polític, funció administrativa al servei del municipi, organismes públics municipals, empreses amb participació municipal i qualsevol activitat professional, mercantil i laboral que comporti una relació contractual amb el municipi.

Article 13. El nomenament del/de la Defensor/a de la Ciutadania determinarà el nivell de dedicació exigible a la seva tasca, els mitjans que se li assignen i la retribució o compensació econòmica que pugui correspondre-li. La dotació econòmica necessària per al funcionament d’aquest òrgan municipal constituirà una partida específica dintre dels pressupostos de l’Ajuntament.

Article 14. El/la Defensor/a de la Ciutadania d’Amposta no està subjecte a cap mandat imperatiu. No rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia, segons el seu criteri.

Article 15. El/la Defensor/a de la Ciutadania cessa per alguna de les causes següents: a) Renúncia expressa b) Transcurs del temps pel qual fou elegit c) Mort d) Incapacitat sobrevinguda e) Condemna ferma per delicte dolós El cessament serà declarat per l’Alcalde/Alcaldessa que donarà compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que porti a terme.

CAPITOL 3: PROCEDIMENT I ACTUACIÓ DEL/DE LA DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA D’AMPOSTA

Article 16. El/la Defensor/a de la Ciutadania actuarà d’acord amb els criteris de legalitat i d’equitat.

Article 17. Qualsevol persona física o jurídica que demostri un interès legítim relatiu a l’objecte de la queixa, pot adreçar-se al Defensor/a de la Ciutadania per sol·licitar la seva actuació, sense restricció de cap mena, amb la única excepció d’aquelles persones amb dependència funcionarial o laboral de l’administració municipal o dels organismes dependents, en aquelles qüestions relatives a l’àmbit de les relacions laborals o de servei. S’entén que qualsevol persona físic o jurídica que tingui alguna queixa respecte a l’Administració municipal es podrà dirigir al Defensor/a de la Ciutadania, tot i que no estigui empadronat al municipi.

Article 18. La queixa es presentarà per l’interessat mitjançant un escrit raonat, al qual s’acompanyaran els documents que estimi adients per acreditar-la.

Article 19. Totes les actuacions del/de la Defensor/a de la Ciutadania són gratuïtes per a la persona interessada, i no és necessària l’assistència d’advocat ni de procurador.

Article 20. El/la Defensor/a de la Ciutadania ha de registrar i acusar la recepció de totes les queixes que se li formulin, que pot admetre a tràmit o rebutjar. No seran admeses les queixes anònimes, aquelles en les quals s’adverteixi mala fe o en les que manqui fonament. En aquests casos s’haurà de notificar el rebuig a l’interessat mitjançant un escrit motivat. El/la Defensor/a de la Ciutadania no intervindrà en queixes o reclamacions l’objecte de les quals es trobin pendents de resolució judicial.

Article 21. Havent estat admesa la queixa a tràmit, el/la Defensor/a de la Ciutadania ho comunicarà a l’interessat. En aquest cas analitzarà el contingut de la queixa, estudiarà les possibilitats de resolució i donarà compte i sol·licitarà, si s’escau, un informe escrit i la documentació necessària de cada cas als responsables polítics o tècnics dels organisme, serveis o àrees afectades, els quals procediran a contestar la sol·licitud d’informació, a la major brevetat possible i, en tot cas, en el termini màxim d’un mes.

Article 22. El/la Defensor/a de la Ciutadania podrà comunicar al Ple de la Corporació mitjançant l’informe anual o, en el seu cas, d’un informe especial en els termes previstos a l’article 31, el nom de les persones i l’àrea, el departament o els òrgans que obstaculitzin l’exercici de les seves funcions.

Article 23. Si en el desenvolupament de les seves funcions observa que l’actuació d’alguna persona podria constituir infracció disciplinària o conducta delictiva, el/la Defensor/a de la Ciutadania ho comunicarà a l’òrgan competent per què prengui les mesures que estimi oportunes.

Article 24. En l’exercici de les seves funcions d’estudi i resolució d’una queixa, el/la Defensor/a de la Ciutadania pot formular a les autoritats i personal de l’Ajuntament, les advertències, les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris adients, si bé no pot modificar ni anul·lar resolucions o actes administratius.

Article 25. El/la Defensor/a de la Ciutadania pot proposar fórmules de conciliació o acord als interessats que facilitin una solució ràpida i eficaç de les queixes.

Article 26. El/la Defensor/a de la Ciutadania ha d’informar del resultat de les seves investigacions a l’autor de la queixa i a les persones, departaments, àrees i organismes afectats en relació amb el qual s’ha formulat la queixa.

Article 27. Les actuacions que hagi de realitzar el/la Defensor/a de la Ciutadania s’hauran de fer amb la reserva i discreció necessàries, vetllant pel manteniment del dret a la intimitat de les persones afectades, en especial pel que es refereix a la custòdia d’informació de caràcter privat i confidencial, sens perjudici d’incloure’n les conclusions i valoracions generals dels casos en els informes anuals.

Article 28. Les decisions i les resolucions del/de la Defensor/a de la Ciutadania no poden ser objecte de recurs de cap mena, sens perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que precedeixin contra l’acte, la resolució o l’actuació que hagi motivat la queixa i la seva intervenció.

CAPITOL 4: RELACIONS AMB EL PLE DE LA CORPORACIÓ.

Article 29. Anualment i dins del primer quadrimestre, el/la Defensor/a de la Ciutadania ha de presentar al Ple de la Corporació un informe de les seves actuacions durant l’any anterior.

Article 30. En aquest informe s’hi farà constar: el nombre i el tipus de les queixes formulades, els fets que les varen causa, les queixes rebutjades, les que es trobin en tràmit, el resultat dels tràmit i gestions sobre les queixes admeses. L’informe anual inclourà de forma expressa les recomanacions i suggeriments que s’hagin realitzat a conseqüència de les intervencions realitzades.

Article 31. No han de constar a l’informe les dades personals que permetin la identificació dels interessats en la tramitació de les queixes.

Article 32. El/la Defensor/a de la Ciutadania pot presentar al Ple informes extraordinaris quan, segons el seu propi criteri, ho requereixi la urgència o la importància dels fets que motiven la seva intervenció.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Aquest Reglament entrarà en vigor en la mateixa data de la seva publicació al Butlletí oficial de la Província.
Segona. El/la Defensor/a de la Ciutadania s’haurà de nomenar en el termini de dos mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest reglament.

El Reglament modificat entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí oficial de la Província.


Amposta, 29 de juliol de 2003.


L’alcalde (il·legible).

Anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) Núm. 186. Dimarts, 12 d’agost de 2003 (pàgina 9)Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies