Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions XLVII concurs nacional de vestits de paper d’Amposta (18 d’agost de 2017)

XLVII concurs nacional de vestits de paper d’Amposta (18 d’agost de 2017)

publicat el 31/05/2017

1. Poden participar els/les modistes que ho desitgin, sempre i quan es troben al corrent de les seves obligacions tributàries amb hisenda i seguretat social i no tinguin deutes pendents en l’Ajuntament d’Amposta.

2. Cada concursant pot presentar només un vestit per a cada modalitat.

Els vestits, ornaments i complements (capes, abrics, vels, barrets, joies, etc.) han d’estar confeccionats, única i exclusivament, amb paper, cosit a mà o a màquina, no estant permès l’ús de coles o similars. que s’autoritza l’ús de friselina de paper com a reforç del vestit.

En tots els vestits presentats, el jurat tindrà en compte la imatge, el calçat i els complements, que han d’anar d’acord amb el vestit.

El Concurs consta de quatre modalitats:

Moda Actual: tot tipus de vestits dins la moda actual (cocktail, passeig, nit, etc.).

Vestit d’Època: aquells que fan referència a esdeveniments o cerimònies d’època, adaptant-se el màxim al model original. En cas d’estar basats en algun quadre o fotografia, cal que s’aporti el document per poder comparar.

Vestit de Fantasia: inspirat en mitologies, llegendes, ciència-ficció, amb motius fantàstics, etc.

Infantil: Els vestits seran especialment dissenyats per a nens i els/les models no superaran els 14 anys d’edat.

Cada participant ha de presentar-se a concurs amb un/-a model per a cada vestit inscrit. El/la modista pot exhibir el vestit que ha confeccionat, si es tracta d’un sol.

Els/les modistes concursants i els/les models hauran de presentar-se al recinte de Festes (exterior pavelló firal) el dia 18 d’agost a partir de les 15h., amb els corresponents vestits, per efectuar, a partir de les 16h., el passi previ i privat davant el Jurat. La falta de puntualitat i assistència a aquest primer passi significarà la desqualificació del/la concursant, que no prendrà part en la desfilada. Posteriorment a la desfilada, els vestits restaran a les perxes per a què ell Jurat pugui observar-los, sense la presència de modistes o models.

El passi públic tindrà lloc el mateix dia 18 d’agost a les 22,00h.

3. Els premis, que s’atorgaran únicament als/les modistes concursants, es repartiran de la següent manera:

Moda Actual:

Vestit de Fantasia:

Vestit d’Època:

Infantil:

Primer premi: 800 €

Primer premi: 1000 €

Primer premi:1000 €

Primer premi: 200 €

Segon premi: 500 €

Segon premi: 700 €

Segon premi: 700 €

Segon premi: 100 €

Tercer premi: 300 €

Tercer premi: 500 €

Tercer premi: 500 €

Tercer premi: 80 €

A més, s’atorgarà un premi de participació de 100 € a cada vestit no premiat en les modalitats d’època i fantasia; i de 70 € a la modalitat d’actual i 50 € a la modalitat d’infantil.

El pressupost total del Concurs de Vestits de Paper 2017 és de 11.070: resultant de màxim de participants en les modalitats d’època i fantasia 26 x 100a cadascun més, màxim de participants en la modalitat d’actual 22 x 70 € i infantil 11 x 50 € a cadascun, més l’import total dels premis 6.380.

4. El pagament dels premis s’efectuarà única i exclusivament mitjançant transferència bancària, per aquest motiu cal que a les butlletes d’inscripció s’anoti el núm. de compte corrent de cada modista, també adjuntar el certificat de tresoreria.

5. Els/les participants hauran de presentar la butlleta d’inscripció i el full de declaració abans del 21 de juliol de l’any en curs, al registre general de l’Ajuntament d’Amposta, i un cop registrada s’ha de portar a la Regidoria de Festes i Mitjans de Comunicació de l’Ajuntament d’Amposta (Edifici Administratiu, plaça Ajuntament, núm. 6, 2n pis, 43870 Amposta).

6. Per a cada vestit concursant cal formalitzar la corresponent butlleta d’inscripció, on es consignaran les característiques de cada model amb els detalls més sobresortints del mateix. La Comissió organitzadora tindrà cura que aquestes, siguin enregistrades per rigorós ordre de recepció. Els primers inscrits seran els darrers en desfilar.

7. Es formarà un jurat d’experts que decidirà la concessió dels premis, als vestits que hagin obtingut una major puntuació. El Jurat aplicarà la puntuació als vestits de la següent manera:

Tallatge i confecció: de 0 a 10 punts.

Treball artesanal: de 0 a 10 punts.

Originalitat: de 0 a 10 punts.

En cas d’empat, es tindran en compte els punts de porte i si aquell persistís, s’efectuarà una nova votació en presència del Notari a fi de determinar l’ordre en què ha de quedar establerta la classificació definitiva. Seran desqualificats els vestits que el Jurat cregui oportú. La decisió del Jurat és inapel·lable.

8. Tots els vestits presentats han de ser inèdits, i no poden participar, ni abans ni després, en cap altre concurs o exhibició similar.

Els/les modistes i els/les models hauran d’acatar estrictament les indicacions que, durant la celebració del concurs, siguin donades per la Comissió organitzadora.

El vestit guanyador del primer premi de cada modalitat quedarà en propietat de l’Ajuntament d’Amposta.

La inscripció i la participació en el Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta implica l’acceptació d’aquestes bases.

9. La difusió d’aquestes bases serà mitjançant el BOPT, la pàgina web municipal i la BDNS.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Nom del/la modista:

Adreça: Població:

DNI: Tel.:

Núm. compte corrent:

Nom del/la model: Edat:

Modalitat del vestit (època, fantasia, actual, infantil):

Nom del vestit:

Característiques del vestit (tipus paper, forma del vestit...):

Significat del vestit:

Forma de confecció (a mà, màquina, ganxet ...):

Complements:

S’autoritza a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta, per a que pugui disposar del material fotogràfic del concurs per a la difusió del mateix en els mitjans de comunicació que l’Ajuntament consideri oportuns. L’Ajuntament d’Amposta podrà cedir aquest material sempre i quant tingui com a finalitat la divulgació i promoció del concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta.

Amposta, ............ de ..................................... de 2017

Signat:

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades facilitades pels/les concursants s’inclouran en un fitxer el titular i responsable del qual és l’Ajuntament d’Amposta. La finalitat del fitxer és la realització de tasques pròpies de la gestió, promoció i difusió del Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta.

Sempre que ho desitgin, els/les concursants podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de les seves dades, segons estableix la legislació vigent, adreçant-se a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta, pl. Espanya, 6, 43870 Amposta.

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ESTAR AL CORRENT DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA I AMB L’ESTAT, AIXÍ COM DE LES OBLIGACIONS AMB LA SEGURETAT SOCIAL

Dades de la persona que actua en nom i representació pròpia

Cognoms i nom:

DNI:

Adreça:

Població:

Codi postal:

Declaració

Jo, com a participant del XLVII Concurs Nacional de Vestits de Paper, convocat per l’Ajuntament d’Amposta i celebrat el dia 18 d’agost de 2017, acredito mitjançant declaració responsable que em trobo al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

Amposta, de de 2017

Signatura

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies