Inici Política de privacitat i protecció de dades personals

Política de privacitat i protecció de dades personals

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

D’acord amb el que estableix el Reglament General de Europeu (UE) sobre protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’usuari dóna el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc, per a que les dades personals que pugui facilitar durant l’ús dels webs allotjats a dins amposta.cat (en endavant "els Web") siguin tractades, en qualitat de Responsable del tractament, per l’AJUNTAMENT D’AMPOSTA (en endavant, "l’AJUNTAMENT"), amb CIF P4301400J, i domicili a la Pl. de l’Ajuntament, 3-4 d’Amposta, amb codi postal 43870.

Està obligat a facilitar dades personals?

La visita al Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. No obstant això, l’ús d’alguns dels serveis disponible a la web depèn de l’emplenament de formularis d’informació personal.

Les dades que se sol·licitin en els diferents formularis de la web són els necessaris per a prestar els serveis sol·licitats. La negativa a proporcionar les dades assenyalades com a necessaris pot suposar la impossibilitat de prestar adequadament aquests serveis. Així mateix, podrà facilitar dades de manera voluntària amb l’objectiu que puguin prestar-se de manera òptima aquests serveis.

Igualment, determinades funcionalitats del web depenen que vostè autoritzi el tractament de les seves dades personals.

Amb quina finalitat tractarà l’AJUNTAMENT les dades personals de l’usuari i quant de temps?

Les dades personals que faciliti per a la prestació dels diferents serveis posats a disposició a través del lloc web seran tractades per l’AJUNTAMENT acord amb les següents finalitats:

 • En el cas dels diferents formularis de contacte, per tal de poder donar resposta a les consultes formulades pels ciutadans.
 • En el cas de la Seu Electrònica, per tal de poder tramitar les sol·licituds dels ciutadans i poder informar-los dels canvis en el seu estat.
 • En el cas de l’App Ciutat d’Amposta, per tal de poder gestionar la comunicació amb el ciutadà en referència a les incidències de la via pública i les consultes, queixes i suggeriments.
 • En el cas de la borsa de treball:
  • Gestionar la intermediació en la relació d’ofertes de treball presentades i que responguin al perfil professional o interessos dels demandats. A aquest efecte, les dades podran ser trameses a qualsevol empresa que ofereixi treball amb l’objectiu de seleccionar entre els candidats derivats.
  • La finalitat del tractament és facilitar la gestió dels serveis, i en concret la gestió d’ofertes de treball. Aquest concepte inclou tant la remissió d’informació sobre les activitats organitzades per la mateixa com per la gestió de les accions formatives i ocupacionals.
 • En el cas del processos participatius de Tu fas Amposta, per tal de poder gestionar la comunicació amb els participants de les diferents fases dels processos.
 • En el cas de la web de Fira Amposta, per tal de poder gestionar la comunicació amb els ciutadans, expositors i proveïdors en referència a la organització i/o promoció.
 • En el cas de la web d’ampost@empresa, per tal de poder gestionar la comunicació amb els ciutadans, professionals i empreses en referència a la dinamització empresarial, i a la organització i promoció anual del #FAME.
 • En el cas del Fab Lab TE la finalitat del tractament és facilitar la gestió dels serveis, i en concret la gestió dels serveis del Fablab TE. Aquest concepte inclou tant la remissió d’informació sobre les activitats organitzades pel mateix, com per la gestió de les accions i esdeveniments.
 • Igualment, l’informem que determinades funcionalitats del web depenen de l’ús de COOKIES, de manera que, en el cas que no hi hagi denegat la possibilitat del seu ús, es procedirà al tractament de determinada informació relacionada amb el seu ús del web. Podeu veure les condicions per al seu ús en la Política de Cookies.
 • En el cas dels canals de Whatsapp i Telegram de l’Ajuntament d’Amposta i les diferents àrees que disposin d’aquest servei, per a fer arribar informació relacionada sobre l’actualitat municipal, agenda i les incidències en els serveis públics.

En el moment de sol·licitar qualsevol dels serveis o fer ús de les funcionalitats indicades, se li oferirà informació més detallada sobre els concrets tractaments.

Durant quant de temps tractarà l’AJUNTAMENT les dades personals

Les dades de l’Usuari seran conservades mentre siguin necessaris per a la prestació dels serveis sol·licitats i, un cop finalitzada aquesta prestació, les seves dades seran conservades durant els terminis legalment exigits per a les possibles responsabilitats derivades del servei prestat.

Quines categories de dades de l’usuari tractarà l’AJUNTAMENT?

Les dades personals necessàries per a la prestació dels diferents serveis disponibles a la web són els que indica el corresponent formulari habilitat a aquest efecte.

Existència de decisions automatitzades?

Aquesta Entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l’article 41 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Seria qualsevol acte o l’actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d’un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de forma directa una persona.

Deurà regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, definint en aquesta les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat. Dita normativa estarà a la disposició dels ciutadans a la seu electrònica d’aquesta Entitat.

Quina és la legitimació del tractament de les dades de l’usuari?

El tractament de les dades de l’Usuari per part del l’AJUNTAMENT s’empara en la sol·licitud per part de l’Usuari dels serveis posats a disposició a través del web o, si s’escau, en el consentiment que se li sol·liciti per a finalitats determinades, i que podrà retirar en qualsevol moment. No obstant, en cas de revocar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

A quins destinataris es comunicaran les dades de l’usuari?

Les dades es comunicaran a altres Administracions Públiques sempre que sigui necessari per complir amb les finalitats enumerades anteriorment, sempre que existeixi normativa legal que ho empari.

Quina responsabilitat té l’usuari?

L’Usuari serà responsable que les dades que faciliti al l’AJUNTAMENT siguin veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respondrà de la veracitat de totes les dades que comuniqui i ha de mantenir degudament actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.

Igualment, serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a l’AJUNTAMENT o a tercers.

Quins drets té l’usuari?

L’Usuari pot enviar un escrit a l’adreça del l’AJUNTAMENT o mitjançant correu electrònic a ajuntament@amposta.cat, amb l’assumpte "Protecció de Dades", adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per :

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • Obtenir de l’AJUNTAMENT la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es) quan l’interessat consideri que l’AJUNTAMENT ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

És segur facilitar dades personals?

l’AJUNTAMENT tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Pot canviar la política de privacitat?

l’AJUNTAMENT es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà en el Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies