Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Bonificacions en la Taxa d’obertura d’establiments i Legalització d’Habitatges i Apartaments Turístics

Bonificacions en la Taxa d’obertura d’establiments i Legalització d’Habitatges i Apartaments Turístics

publicat el 17/02/2017

Activitats a les que els hi són aplicables bonificacions

Amb l’objecte de fomentar la implantació de comerç i indústria, a les activitats empresarials, industrials, comercials o de serveis, es podrà concedir les següents bonificacions de la taxa d’obertura d’establiments:

Fins un 90% de bonificació atenent a la mitjana de la plantilla de personal de l’empresa durant els dos primers anys d’activitat atenent als percentatges establerts a la taula que s’indica. Aquesta bonificació serà aplicable també a la taxa meritada per les ampliacions de superfície de la indústria o comerç tenint en compte el número de contractes addicionals als existents que precisi l’empresa per cobrir les necessitats laborals a la nova dimensió de l’empresa, no sent aplicable cap tipus de bonificació si l’ampliació de superfície no genera nous llocs de treball:

Plantilla Mitjana
Bonificació fora polígons
Bonificació polígons
1 sol treballador
50,00 %
75,00 %
De 2 a 5 treballadors
68,00 %
81,75 %
De 6 a 10 treballadors
80,00 %
86,25 %
D’11 a 25 treballadors
87,00 %
88,88 %
Més de 25 treballadors
90,00 %
90,00 %

Les activitats empresarials que vagin destinades a cafeteries, pubs, bars, encara que aquests continguin en el projecte activitats infantils, lúdiques o altres els serà aplicable un percentatge lineal únic de subvenció d’un 10% sobre el cost de les taxes i llicències a les que fa referència la present ordenança que haguessin abonat efectivament en caràcter previ.

En determinats casos especials i de forma extraordinària, per a aquelles activitats que signifiquin un interès d’implantació per a la ciutat, bé per la seva activitat, per la implantació de la seva imatge o marca a la ciutat o la creació d’un considerable nombre de llocs de treball, el Ple de l’Ajuntament, prèvia sol·licitud de l’interessat, estudi i justificació expressa, podrà aplicar bonificacions superiors a les previstes en els barems anteriors, inclús podent acordar la bonificació integral del tribut.

El procediment a seguir per a la concessió de les bonificacions anteriors serà el següent:

  1. Petició del particular interessat. A dita petició haurà d’adjuntar-se la documentació acreditativa del compliment d’algun dels requisits previstos als apartats anteriors, pel qual se sol·licita la bonificació què, per a l’apartat corresponent al foment d’implantació d’activitats empresarials consistirà en la justificació de la creació dels llocs de treball, bé mitjançant fotocòpia dels contractes de treball, fotocòpia dels butlletins de la cotització de la seguretat social dels treballadors contractats, o informe de vida laboral. Només seran tinguts en compte aquells treballadors que tinguin contracte en vigor en el moment de la sol·licitud de la subvenció.
  2. La Junta de Govern Local, prèvia valoració del compliment de les condicions necessàries per a la concessió de la bonificació, adoptarà el corresponent acord, del qual se’n donarà trasllat a l’Oficina de Gestió Tributària per a la seva aplicació.
  3. El termini per a l’adopció de l’acord esmentat serà de tres mesos a comptar del dia següent al de la presentació de la sol·licitud de bonificació. En cas que en el termini anterior no es resolgui sobre la sol·licitud, aquest s’haurà d’entendre desestimada.
  4. El termini per demanar el dret a la bonificació per aquells subjectes passius que reuneixin les condicions establertes, serà d’un any a comptar del pagament o de la meritació de la taxa.

Activitats a les que no els hi són aplicables bonificacions

A les llicències per poder portar a terme activitats turístiques als propietaris dels pisos i habitatges destinats a aquesta finalitat no els hi serà aplicable cap mena de bonificació per la qual cosa la tarifa indicada en l’article 6è no experimentarà cap mena de reducció.

Article 8. Normes concessió de les bonificacions

Els beneficis fiscals expressats en l’article anterior tenen caràcter pregat, per tant l’interessat haurà de sol•licitar-los per escrit, en el moment de presentar la sol·licitud de la llicència d’activitat o d’ús, i en qualsevol cas, abans de que la liquidació lliurada adquireixi fermesa. En la sol•licitud s’haurà d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció o bonificació que es demana.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies