Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis Bases Reguladores convocatòria Beques Excellència Universitària, cicles form. grau sup. i màsters universitaris residents Amposta (2015-2016)

Bases Reguladores convocatòria Beques Excellència Universitària, cicles form. grau sup. i màsters universitaris residents Amposta (2015-2016)

publicat el 28/02/2017

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

L’objecte d’aquestes Bases és regular les ajudes que concedeixi l’Ajuntament d’Amposta, un cop finalitzat el curs acadèmic 2015-2016, per a becar aquells estudiants que, cursant estudis universitaris o cicles formatius de grau superior, hagin aprovat totes les assignatures matriculades i hagin excel·lit en algunes d’aquestes.

SEGONA.- PETICIONARIS.

Podran sol·licitar les beques tots aquells estudiants empadronats al municipi d’Amposta, que cursin estudis superiors universitaris o cicles formatius de grau superior, un cop finalitzat el curs acadèmic 2015-2016.

TERCERA.- REQUISITS DELS BENEFICIARIS DE LES BEQUES.

 • Estar empadronats en el municipi d’Amposta amb una antiguitat mínima des del mes de setembre de 2015.
 • Acreditar la superació de totes les assignatures del curs acadèmic 2015-2016 que s’estigui cursant.
 • Presentar la documentació establerta en la base vuitena.
 • No trobar-se sotmesos a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiaris de subvencions establert a l’article 10 del Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.
 • No tenir deutes amb l’Ajuntament d’Amposta.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.


QUARTA.- QUANTIA.

La subvenció s’atorgarà en càrrec a l’aplicació pressupostària 209/324/48900 del pressupost vigent, per un import màxim de 20000 €.

La concessió de la subvenció es durà a terme mitjançant el règim de concurrència competitiva.

La puntuació serà la següent:

Totes les assignatures aprovades: 15 punts

Per cada excel·lent: 5 punts

Cada Matrícula d’Honor: 10 punts

CINQUENA.- INFORMACIÓ PÚBLICA DE LES BASES.

Una vegada aprovades les presents bases per la Junta de Govern Local, seran objecte d’informació pública per un termini de vint dies hàbils en el BOPT, en el tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament.

SISENA.- TERMINI PER A FORMULAR LES SOL·LICITUDS.

Les sol·licituds de beques es farà des de la seva publicació fins el 7 d’octubre, a les 14 hores, de l’any en curs (2016).

SETENA.- LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.

Els peticionaris hauran de presentar, dintre del termini que es refereix la base anterior, les sol·licituds de beca, juntament amb la documentació requerida en la clàusula vuitena, en el Registre General de l’Ajuntament d’Amposta.

Ajuntament d’Amposta . Secretaria .

Plaça de l’Ajuntament, 3-4. 43870 Amposta.

Tel 977700057-977702306 . Fax. 977704132

VUITENA.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.

Documents necessaris en el moment de demanar l’ajut:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de la matrícula del curs acadèmic 2014-2015.
 • Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic del curs 2014-2015 de qualsevol universitat amb totes les assignatures aprovades.
 • Certificat de convivència de tota la unitat familiar (Cal acreditar estar empadronat com a mínim, des de setembre de 2015).
 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat, posant email i telèfon (es podrà descarregar des del web amposta.cat )
 • Declaració responsable de no tenir deutes amb hisenda ni amb la seguretat social.

NOVENA.- SUBSANACIÓ DE DEFICIÈNCIES.

Si la sol·licitud d’inici no reuneix els requisits fixats a aquestes bases, les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, i/o qualsevol de les previstes a l’article 70 de la LRJ-PAC, es requerirà al sol·licitant, d’acord amb allò establert a l’article 71.1 de l’esmentada Llei, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, per tal que en el termini de deu dies hàbils subsani les deficiències o acompanyi els documents preceptius. Si així no ho fes, se la tindrà per desistida de la seva petició, prèvia notificació de la resolució, que haurà de dictar-se en els termes previstos a l’article 42.1 de la LRJ-PAC, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

DESENA.- ÒRGAN COMPETENT PER A CONCEDIR LES AJUDES I FORMA DE PAGAMENT.

Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds de beques, prèvia proposta motivada de la Regidora d’Ensenyament, la Junta de Govern Local resoldrà la concessió de les beques. Transcorregut el termini sense que la Junta de Govern Local hagués resolt, els interessats podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu, sense perjudici de la resolució per part de l’Ajuntament amb posterioritat al venciment del termini per a resoldre.

Una vegada aprovada la resolució definitiva, s’ordenarà el pagament de les beques mitjançant taló bancari. L’entrega es realitzarà en el decurs de Fira Amposta 2016.

ONZENA.- DRET SUPLETORI.

En tot el no previst per les presents Bases, serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la normativa que la desplega i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies