Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Ajuts a la recerca industrial i desenvolupament experimental

Ajuts a la recerca industrial i desenvolupament experimental

publicat el 02/08/2017

Bases reguladores per la concessió d’ajuts a la recerca industrial i desenvolupament experimental

1. Objecte i àmbit d’aplicació

L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i els procediments de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Amposta dirigides a empreses que inverteixin en recerca industrial i desenvolupament experimental, ubicades al terme municipal d’Amposta, dins els límits pressupostaris previstos, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta.

2. Règim jurídic

La concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva d’acord amb allò que disposa l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, art. 59 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, reglament de la llei de subvencions.

En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació, com a normativa supletòria, l’Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament d’Amposta i en defecte de l’esmentada Ordenança els preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i dels reglaments que la despleguen.

La convocatòria està presidida pels principis d’igualtat i no discriminació, publicitat i transparència, concurrència i objectivitat. L’atorgament de les subvencions es condicionen al compliment de la finalitat d’interès general.

3. Beneficiaris

Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que iniciïn o siguin titulars d’una activitat:

1. Que estigui ubicat al terme municipal d’Amposta.

2. Que tinguin atorgada llicència d’activitat econòmica en aquest municipi (alta de IAE i declaració responsable llicència d’obertura).

3. Que hagin formalitat conveni de recerca industrial i desenvolupament experimental amb la Fundació Eurecat (en endavant Eurecat), amb CIF núm. G-66210345.

4. Requisits per sol·licitar la subvenció

Els beneficiaris han de complir els requisits següents:

1. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

2. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

3. Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.

4. Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

5. No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

6. Haver presentat amb caràcter previ a l’inici de les actuacions objecte de subvenció, la documentació que consta a la clàusula setena d’aquestes bases, referent a la comunicació de la voluntat de realitzar una actuació susceptible de ser subvencionada.

7. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

8. Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

9. Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s’haurà d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 36 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015).

10. En el cas que la realització de l’activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, complir la normativa sobre propietat intel·lectual

11. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

12. Els beneficiaris s’obliguen a facilitar quanta informació els sigui requerida per l’Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu atorgament.

5. Actuacions subvencionables

Es consideraran subvencionables els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental, d’abast local, nacional o internacional, de forma individual o col·laborativa amb una tercera empresa, que comportin l’obtenció de productes i processos nous o millorats tecnològicament respecte als ja existents.

Els projectes que es presentin per obtenir aquests ajuts s’hauran d’iniciar-se a partir de la data de presentació de la instancia on manifesti la voluntat de ser beneficiaria d’aquestes bases i tindran una durada màxima de 2 anys des de la data de sol·licitud.

Els projectes no necessàriament han d’acabar amb èxit.

Les activitats objecte d’ajut hauran de dur-se a terme a Amposta.

6. Procediment

El procediment per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de concessió en règim de concurrència competitiva d’acord amb l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

1. Comunicació prèvia

2. Sol·licitud

3. Resolució.

4. Justificació.

7. Comunicació voluntat de realitzar una actuació susceptible de ser subvencionada

Amb caràcter general i previ, tots aquells interessats que tinguin per objecte realitzar qualsevol actuació que compleixi els requisits per ser subvencionable haurà de comunicar a l’Ajuntament aquest extrem, per tal de poder posteriorment presentar sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació prèvia és requisit bàsic per poder sol·licitar la subvenció, si bé la mateixa no implica que posteriorment s’hagi de sol·licitar la mateixa.

Conjuntament amb la comunicació es presentarà una memòria de l’activitat que contindrà, com a mínim, el següent contingut:

• Denominació legal i comercial. Adreça, domicili fiscal i el de l’activitat. Objecte social, amb menció al CNAE. Informació relativa al Projecte d’activitat o actuacions, incloent-hi les dates d’inici i finalització previstes i el lloc de realització del projecte, els objectius a aconseguir. Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l’ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament

• Descripció dels participants. Descripció del projecte. Qualitat científica i tecnològica. Estructura de gestió del projecte i de l’agrupació si s’escau. Impacte del projecte. Memòria tècnica.

• Informe de la Fundació Eurecat en virtut del qual s’acrediti que el projecte de recerca no s’ha iniciat dintre de l’exercici.

8. Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la web de l’ajuntament d’Amposta i el departament de Secretaria (www.amposta.cat).

A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la següent documentació:

• Declaració responsable relativa al compliment dels requisits als quals fa referència la base 4.

• Còpia de l’ofici conforme van presentar al Registre General d’aquest Ajuntament la comunicació de la voluntat de realitzar una actuació susceptible de ser subvencionada.

• Existència o no d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s’acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s’han sol·licitat

• Autorització expressa per la qual es faculta l’Ajuntament, en qualsevol moment fins al pagament de l’ajut, a verificar la veracitat de les dades declarades. Autorització a l’Ajuntament d’Amposta per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics.

• Còpia del conveni de recerca industrial i desenvolupament experimental entre el beneficiari i la Fundació Eurecat.

1. Persones Físiques. Documentació, còpia validada de:

• DNI/NIF, numero afiliació seguretat social.

2. Persones Jurídiques. Documentació, còpia validada de:

• Estatuts de la societat inscrits el registre mercantil. Si fora una societat participada, copia dels estatuts de la societat matriu.

Les sol·licituds juntament amb la documentació regulada a la base anterior s’haurà de presentar al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta.

9.- Termini per presentar les sol·licituds.

El termini de presentació d’instàncies s’indicarà a la preceptiva convocatòria. A partir d’aquest moment, es presentaran les sol·licituds de subvenció en el model aprovat.

Les instàncies de sol·licitud d’ajuts s’informaran per l’ens gestor, el qual, internament, comprovarà el compliment dels requisits i condicions establerts a les presents bases, així com la documentació presentada, requerint, si s’escau, l’esmena de la mateixa, atorgant un termini de 10 dies hàbils des de la notificació del requeriment. La manca d’esmena en el termini atorgat suposarà el desistiment de la sol·licitud de la subvenció.

10. Import a subvencionar i despeses subvencionables

L’ajuntament aprovarà en cada convocatòria els imports dels ajuts i els programes subvencionables.

Són subvencionables aquelles despeses que s’imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s’hagin realitzat durant el període d’execució de l’actuació i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari en els terminis establerts en aquestes bases.

Als efectes d’aquesta Resolució es consideren subvencionables les següents:

1. Despeses de personal contractat o de nova contractació, en la mesura en que estiguin dedicats al projecte:

a) Investigadors, tècnics i personal auxiliar.

b) Personal d’àrees de suport.

Queden exclosos els contractes de formació i/o pràctiques.

Caldrà incloure a la sol·licitud la relació de persones, les seves funcions i especificar quantitativa i qualitativament quina es la seva dedicació a les diferents activitats del projecte, certificat per Eurecat.

2. Despeses de col·laboracions externes, entre d’altres:

a) Despeses d’investigació o desenvolupament tecnològic contractual.

b) Contractació externa per a tasques d’enginyeria o disseny.

c) Assajos i proves de laboratori.

3. Altres despeses vinculades exclusivament a les activitats del projecte.

a) Material no inventariable o fungible, components, subministres i productes equivalents, que es requereixen directament per al projecte.

b) Material per a la construcció de prototips, sempre i quan no es comercialitzin.

c) Rèntings i cost de lloguer d’actius i instal·lacions d’investigació o assaig necessari pel projecte.

d) En el cas del projectes internacionals, també s’inclouen dins d’aquest apartat les despeses de viatges internacionals que siguin inequívocament del projecte, i únicament pel què fa al desplaçament internacional i l’allotjament.

4. Despeses de l’empresa líder del projecte col·laboratiu derivades de la gestió del projecte:

a) Despeses de personal dedicat a gestió i altres despeses necessàries per a la gestió del projecte.

b) Per a les despeses en lloguer o ús d’espais per dur a terme activitats directament relacionades amb la gestió i coordinació del projecte, caldrà presentar acreditació de les activitats realitzades. En cap cas s’acceptarà despeses de lloguer i instal·lacions de l’activitat ordinària del centre.

c) La despesa subvencionable màxima acceptada per a despeses de gestió serà de 8.000 euros quan l’empresa lideri el projecte col·laboratiu.

No es consideren subvencionables les despeses següents:

1. Interessos deutors de comptes bancaris.

2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

3. Despeses de procediments legals i judicials.

4. Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i els impostos personals sobre la renda.

5. Despeses de transaccions financeres.

6. Comissions i pèrdues de canvi i d’altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències.

7. Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior a l’inici o finalització de l’actuació atorgada.

8. L’IVA.

9. Les despeses vinculades a la preparació del dossier tècnic i administratiu per a la sol·licitud de l’ajut, tant les de col·laboració com les hores de seguiment de visites tècniques per part de l’Administració, i en general qualsevol despesa de gestió de la sol·licitud.

10. La construcció, compra o lloguer dels espais habituals on es dugui a terme el projecte de la infraestructura tecnològica.

11. Despeses de desplaçament i allotjament (excepte en els projectes nuclis internacionals, definits a la base 5.1.2)

12. Despeses de difusió.

13. Despeses d’auditoria de comptes lligades a la justificació del projecte.

11. Criteris d’atorgament i de valoració de les propostes presentades

La Comissió de seguiment Ajuntament-Eurecat, formalitzada en la clàusula tercera del conveni amb la fundació Eurecat sobre les drets d’ocupació i ús de l’edifici Antena tecnològica de les Terres de l’Ebre, en virtut d’acord de Ple de l’Ajuntament d’Amposta de 30 de maig de 2016, valorarà tècnicament les sol·licituds presentades segons els següents criteris de valoració:


Impacte del projecte

Valor

1. Econòmic en les entitats participants al projecte

40%

2. Social en l’entorn geogràfic i en l’àmbit beneficiari del projecte

30%

3. Internacional en la potencial participació en iniciatives europees properes

30%

Aquest criteris de valoració es podran veure modificats en les convocatòries.

Les subvencions s’atorguen, en base al nombre de punts obtinguts que serveix per establir l’orde de prevalença, fins a exhaurir la quantitat pressupostada.

12. Proposta de resolució provisional i definitiva.

L’òrgan instructor, és a dir, la Regidoria d’Empresa, finalitzat el termini per presentar les sol·licituds, informarà de manera individualitzada cada sol·licitud, acreditarà la comprovació de la concurrència de la totalitat dels requisits exigits, la data en que considera que l’expedient és complert i tancat, i formularà la proposta de resolució sobre aquelles sol·licituds que compleixin els requisits fixats a la convocatòria.

Un cop formulada la proposta de resolució, l’expedient se sotmetrà a fiscalització prèvia per part de Intervenció. Una volta fiscalitzat per Intervenció, s’elevarà a la Junta de Govern Local pel seu anàlisi i, en el seu cas, aprovació.

Aquesta resolució serà notificada als interessats en la forma que estableixi la convocatòria, concedint un termini de 10 dies per presentar al·legacions. Examinades les al·legacions en el seu cas adduïdes pels interessats, es formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als que es proposa la concessió de la subvenció i la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la. La proposta d’aprovació definitiva serà sotmesa a aprovació, prèvia fiscalització d’Intervenció, per part de la Junta de Govern Local.

En cas que no es presentin al·legacions, la proposta de resolució provisional es considerarà definitiva.

El termini màxim per resoldre les sol·licituds de subvenció serà el que es fixi en la convocatòria, i en cap cas podrà ser superior als 6 mesos des de l’aprovació de la convocatòria. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat resolució al respecte, els interessats podran considerar desestimada per silenci la sol·licitud de concessió de la subvenció

13. Obligacions del beneficiari

a) Les previstes en l’Ordenança General de Subvencions.

b) Acceptar la concessió de la subvenció en els termes de la resolució de concessió i comunicar aquesta acceptació a l’ajuntament. En tot cas, si en el termini de 10 dies no es produeix aquesta comunicació s’entén que l’accepta.

c) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

d) Justificar davant l’òrgan atorgant el compliment dels requisits i les condicions, com també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’Ajuntament, si escau, i a qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competent, amb l’aportació de tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

f) Permetre el seguiment de les activitats i a la petició d’informació que la regidoria pugui fer per a comprovar l’ús que es fa de l’ajut rebut.

g) Comunicar per escrit a la regidoria, tots els canvis, les anul·lacions o qualsevol eventualitat que afectin el projecte o activitat presentada. Proposar qualsevol canvi que, d’acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s’ha de notificar prèviament i per escrit abans de la finalització del termini d’execució, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions establerts en aquestes bases.

h) Acudir a les reunions convocades per la persona responsable del seguiment de les subvencions atorgades.

i) Comunicar a la regidoria la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

j) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució, certificació que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i l’Ajuntament de Palma.

k) Conservar els documents justificatius de les despeses corresponents a l’activitat subvencionada durant cinc anys i posar-los a la disposició de la regidoria quan els sol·liciti.

l) Donar publicitat a la subvenció atorgada, qualsevol que sigui l’import, fent constar el patrocini de la regidoria i incloure el seu logotip en tot el material de promoció i altre que es generi en la realització l’activitat/projecte i si aquest ja ha estat realitzat, a la seva web o altres mitjans de comunicació o publicitat ordinaris de que en disposi: revistes, comunicats, etc.

m) Si es trobes en situació d’alguna de les causes de reintegrament, reintegrar el fons percebuts segons el previstes l’Ordenança Municipal de Subvencions.

n) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que s’indiquin a la resolució corresponent.

o) Donar compliment a l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el beneficiari, ja sigui persona jurídica o persona física, esta obligat a relacionar-se amb l’Ajuntament a través de mitjans electrònics.

p) No subrogar la gestió de cap aspecte de l’activitat subvencionada.

14. Justificació de la subvenció.

Els beneficiaris, en el termini màxim previst a la convocatòria, el qual no podrà ser superior als tres mesos des de la finalització del projecte, hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament el compte justificatiu de les actuacions realitzades objecte de subvenció:

1. Memòria d’actuació justificativa del compliment de l’activitat. Ha de contenir una relació descriptiva i memòria gràfica (fotografies) de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts subvencionades.

2. Memòria econòmica o compte justificatiu. S’ha de presentar:

Relació classificada del les despeses i inversions de l’activitat subvencionada amb identificació del creditor i del document, import, data d’emissió, i en el seu cas data de pagament. La declaració de justificació de les despeses i la relació ordenada i numerada dels justificants de les despeses incorregudes en la realització de l’activitat subvencionada acompanyada de les factures originals o fotocòpies acarades i dels pagaments. Relació de factures i la documentació acreditativa del pagament. Extracte bancari que identifiqui la factura pagada amb el rebut acreditatiu del pagament. No s’admetran justificants bancaris de pagament que no recullin les dades mínimes per a poder identificar clarament que el pagament de la factura s’ha dut a terme per l’empresa sol·licitant a la proveïdora. Tampoc s’admetran els obtinguts mitjançant internet si no estan validats per l’entitat bancària. No s’admetran justificants de pagaments fets en efectiu. Les dates dels documents justificatius (en funció de la despesa, aquests documents seran factures i comprovants de pagament o altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil, i/o nòmines, TC2 o d’altres) hauran d’estar dins el període d’execució de l’actuació subvencionable que s’ha definit en aquestes bases. La data dels comprovants de pagament podrà ser, com a màxim, dos mesos posterior a la data màxima establerta pels documents justificatius.

3. Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb la indicació de l’import i procedència

4. Certificats d’estar al corrent de d’obligacions tributàries i amb la Seguretat social, i amb l’Ajuntament d’Amposta

5. Copia dels darrers comptes anuals presentats al registre mercantil i/o impost de societats per a les entitats amb personalitat jurídica, darrera declaració de la renda per als autònoms.

6. Document bancari de titularitat del compte segons model aprovat i publicitat a la pagina web de l’Ajuntament d’Amposta (www.amposta.cat) validat per entitat bancària.

Transcorregut el termini per presentar la documentació justificativa sense haver-se presentat la mateixa, l’òrgan instructor requerirà al beneficiari per tal que en el termini improrrogable de 15 dies sigui presentada als efectes pertinents. La manca de presentació de la justificació en dit termini addicional comportarà l’exigència de reintegrament així com la resta de responsabilitats previstes a la LGS. Igualment, la presentació de la justificació en el termini addicional no eximirà al beneficiari de les sancions que corresponguin

15. Comptabilitat amb altres ajuts

Els ajuts que es concedeixin en aplicació d’aquestes bases són compatibles amb l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, públics o privats, que financin les mateixes actuacions, incloses les bonificacions tributàries a la zona que es vol dinamitzar previstes per les Ordenances ICIO i l’IBI, i Llicència d’Obres de l’Ajuntament d’Amposta.

Un projecte podrà rebre ajuts d’altres programes, fons o instruments d’altres administracions a condició que la mateixa partida de despesa no estigui subvencionada per un altre fons o instrument, ni pel mateix fons a través d’un altre programa.

L’import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l’activitat subvencionada, d’acord amb allò que disposa l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

16. Forma de pagament

Aquestes subvencions es pagaran un cop aprovat el corresponent compte justificatiu i per tant, un cop s’hagin acreditat que s’han complert els requisits i finalitats previstos a aquestes bases i a la convocatòria.

17. Bestretes de pagament

La resolució d’atorgament pot preveure la possibilitat d’efectuar bestretes, amb indicació de la quantia que correspongui en cada cas. En aquest supòsit el beneficiari haurà de presentar un aval atorgat per una entitat bancària o financera per l’import de la subvenció pagat a la bestreta, incrementat amb els interessos corresponents fins a la finalització del projecte. L’aval s’alliberarà amb la certificació prèvia conforme han estat realitzades les despeses objecte de l’ajut.

18. Revisió dels ajuts

La resolució d’atorgament dels ajuts objecte d’aquestes bases pot ser modificada per l’Ajuntament, amb la concessió prèvia d’un termini d’audiència de deu dies al beneficiari, en relació amb el seu contingut i condicionat en els supòsits següents:

a) Quan s’acrediti la falsedat de les dades facilitades pel sol·licitant

b) La manca d’aportació total o parcial d’aquelles que havien de ser tingudes en compte per a determinar la condició de beneficiari de l’ajut.

19. Revocació, renúncia i nul·litat de la subvenció concedida

Serà causa de revocació de la subvenció concedida, que comportarà el reintegrament de les quantitats percebudes més interessos, la comprovació de l’incompliment de les condicions i càrregues que van donar lloc al seu atorgament.

A aquest efecte, caldrà̀ notificar al beneficiari la resolució oportuna, fent alhora l’advertiment exprés que, un cop transcorregut el termini d’un mes des de la recepció de la notificació sense que s’hagin reintegrat les quantitats reclamades, es procedirà̀ a exigir el deute pel procediment de constrenyiment, en el terminis i la forma que preveu el reglament general de recaptació.

El beneficiari podrà renunciar a la subvenció i quedarà alliberat del compliment de la càrrega a que es trobi sotmesa aquella, amb pèrdua del dret a exigir-la. La renúncia haurà de ser prèvia al cobrament de la subvenció, doncs en cas contrari el beneficiari haurà de procedir, si s’escau, al reintegrament de les quantitats percebudes més interessos.

L’obligació de satisfer la subvenció pot esdevenir nul·la de ple dret si l’acte que la va atorgar s’ha dictat sense la corresponent cobertura pressupostària, així com la resta de casos previstos a la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú.

20. Règim de reintegrament.

Seran causa de reintegrament les previstes a l’article 37 de la Llei General de Subvencions, i es tramitarà en els termes fixats en dita normativa.

21. Publicitat

Aquestes Bases Particulars es publicaran juntament amb la corresponent convocatòria en el Butlletí́ Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Annex 1: Glossari de definicions

A efectes d’aquestes bases, s’entendran como a definició dels diferents conceptes les que es detallen a continuació.

1. Projecte col·laboratiu: Projecte en el que hi participen dues o més empreses no vinculades mitjançant un acord d’agrupació

2. Empresa líder del projecte: En un projecte col·laboratiu, entitat que actua com a interlocutora davant l’administració en representació dels participants del projecte i que ha de sol·licitar la subvenció per al projecte. L’empresa líder del projecte té les següents funcions i obligacions:

• Sol·licitar l’ajut del projecte i ser responsable de la seva realització davant l’administració.

• Coordinar els participants, gestionar i fer el seguiment del projecte, vetllant per la seva correcta execució.

• Emetre, recopilar i trametre la documentació que li pugui ser requerida per l’Administració.

• Comunicar a L’ajuntament qualsevol canvi, modificació o incidència detectada en l’execució del projecte.

• Comunicar a la resta de participants la resolució emesa per l’Ajuntament en relació a la sol·licitud d’ajut.

• Fer el seguiment del quadre d’indicadors del projecte i informar a l’Ajuntament del resultats assolits i incidències detectades.

3. Recerca industrial: La recerca planificada o els estudis crítics per a l’adquisició de nous coneixements i aptituds per desenvolupar nous productes, processos o serveis o millorar considerablement els existents. Aquestes activitats poden consistir, per exemple, en la creació de components de sistemes complexos; en la construcció de prototips en un entorn de laboratori o en un entorn amb interfícies simulades amb els sistemes existents; o en línies pilot per a la validació de tecnologia genèrica.

4. Desenvolupament experimental: L’adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents, d’índole científica, tecnològica, empresarial o d’un altre tipus, amb vista a l’elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats. Poden ser, per exemple, activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos o serveis; de creació de prototips, de demostració, d’elaboració de projectes pilot, d’assaig i de validació de productes, processos o serveis nous o millorats, en entorns representatius de condicions reals de funcionament. L’objectiu principal ha de ser aportar noves millores tècniques a productes, processos o serveis. No inclou les modificacions habituals o periòdiques efectuades en productes, línies de producció, processos de fabricació, serveis existents i altres operacions en curs, encara que aquestes modificacions puguin representar millores dels mateixos.

5. Despesa subvencionable: Despesa executada elegible, dins els paràmetres que marca la normativa autonòmica, nacional i europea que computa a efectes de calcular la subvenció corresponent.

6. Beneficiaria: S’entén com a beneficiaria a tota entitat amb ànim de lucre , qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de la presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

Des del punt de vista jurídic s’entén l’ànim de lucre com la intenció o voluntat d’obtenir un guany, un profit o una utilitat determinades; i en un sentit més ampli, també com un propòsit d’enriquiment, guany econòmic o avantatge.

Convocatòria 2017 subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i activitats dirigides a fomentar la implantació, modernització i innovació de les petites empreses comercials, activitats i serveis, pime, ubicades al terme municipal d’Amposta

Per la present convocatòria s’inicia el procediment per a la concessió a l’exercici 2017, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, d’ajuts dirigits a fomentar la implantació, la modernització, i la innovació de les petites empreses comercials, activitats i de serveis, PIME, ubicades al terme municipal d’Amposta.

Les bases reguladores d’aquestes subvencions van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament d’Amposta en sessió de 24 d’abril de 2017, i publicades al BOPT número 103 de data 30 de maig de 2017.

Atès que l’execució pressupostària d’aquestes subvencions s’exercirà en exercicis posteriors al 2017, aquesta convocatòria es tramita com una convocatòria anticipada.

Per a aquesta convocatòria seran susceptibles de ser subvencionables les actuacions realitzades des del dia 1 de gener de 2017.

1.- Crèdit pressupostari

El import màxim a atorgar en aquesta convocatòria serà de 50.000 euros, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 13/4310/77000.

La distribució total d’aquest import entre els diferents programes serà:

programa

Percentatge de la dotació pressupostaria que s’assignarà a cada programa

1

10%

2

20%

3

30%

4

40%

Els excedents pressupostaris que puguin haver en els programes 1 i 2 un cop resoltes les sol·licituds es distribuiran, de forma equitativa entre els mateixos. Igualment, els excedents pressupostaris que puguin haver en els programes 3 i 4 un cop resoltes les sol·licituds es distribuiran de forma equitativa entre aquestes.

2.- Objecte

L’objecte d’aquesta subvenció és fomentar la implantació, la modernització, i la innovació de les petites empreses comercials, activitats i de serveis, PIME, ubicades al terme municipal d’Amposta.

La convocatòria està presidida pels principis d’igualtat i no discriminació, publicitat i transparència, concurrència i objectivitat. L’atorgament de les subvencions es condicionen al compliment de la finalitat d’interès general.

3.- Condicions i requisits dels sol·licitants

Serà necessari per a rebre aquesta subvenció complir els requisits fixats a les bases reguladores així com als programes fixats en aquesta convocatòria.

4.- Òrgan competent per a la concessió i resolució del procediment

Òrgan instructor: Regidoria d’Empresa de l’Ajuntament d’Amposta.

Òrgan de resolució: Junta de Govern Local.

5.- Documentació a aportar

Amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud, s’haurà d’haver comunicat a aquest Ajuntament la voluntat de realitzar una actuació susceptible de ser subvencionable, en els termes fixats a l’article 6 de les bases reguladores.

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la web de l’Ajuntament d’Amposta i el Departament de Secretària de l’Ajuntament (https://www.amposta.cat), i haurà de contenir la documentació prevista a l’article 8 de les bases reguladores

El termini màxim per presentar les sol·licituds serà el 15 de novembre de 2017.

6.- Terminis de resolució i notificació.

La data màxima de resolució expressa per part de l’òrgan competent serà l’11 de desembre de 2017, sense perjudici de la seva ampliació d’acord amb allò establert a la normativa vigent. Aquesta resolució provisional serà notificada als interessats els quals tindran un termini de 10 dies per presentar, en el seu cas, les al·legacions que estimin pertinents. Si no es presenten al·legacions la resolució provisional esdevindrà definitiva. En cas que es presentin al·legacions, l’expedient junt en les al·legacions se sotmetrà a aprovació per la Junta de Govern Local, essent la resolució definitiva.

Aquesta resolució esgota la via administrativa.

7.- Criteris de valoració de sol·licituds

Les sol·licituds presentades es valoraran d’acord amb els criteris fixats a la clàusula 11 de les bases reguladores.

8.- Justificació

Per als programes 1 i 2 el termini màxim per haver realitzat i justificat la inversió serà el 31 de maig de 2018, tenint cada beneficiari l’obligació de presentar el compte justificatiu en el termini màxim de tres mesos des de finalització de l’activitat (sempre abans del 31 maig). Dit compte haurà de presentar-se al registre general de l’Ajuntament d’Amposta i el seu contingut haurà d’ajustar-se a allò establert a la clàusula 14 de les bases reguladores.

Una volta aprovat el compte justificatiu per la Junta de Govern Local, previ informe de l’àrea, es procedirà a reconèixer l’obligació i realitzar el pagament en favor de cada beneficiari.

Per als programes 3 i 4, el termini màxim per realitzar la inversió serà d’un any des de la data de resolució d’atorgament de les subvencions. Així, els beneficiaris hauran de presentar a l’Ajuntament el compte justificatiu d’acord amb el contingut fixat a la clàusula 14ena de les bases reguladores en el termini màxim de 3 mesos des de finalització de les actuacions, sempre abans de transcórrer 1 any i 3 mesos des de la data de resolució d’atorgament. Sobre aquesta documentació, l’òrgan instructor emetrà informe i proposta de resolució d’aprovació o no del compte justificatiu, que se sotmetrà a aprovació per part de la Junta de Govern Local.

Atès que és requisit d’aquests programes que l’activitat de l’empresa beneficiària ha de continuar com a mínim dos anys més des de la finalització de les actuacions subvencionades, transcorreguts aquests dos anys els beneficiaris hauran de presentar la justificació prevista a cada programa. Per tant, el termini màxim serà l’11 de desembre de 2020 (o tres anys des de la data de resolució si aquesta s’amplia). Valorada aquesta justificació per part de l’òrgan instructor, la Junta de Govern Local aprovarà, en el seu cas, el reconeixement de l’obligació i el corresponent pagament dels imports atorgats.

Per tant, el pagament dels imports corresponents als programes 3 i 4 es realitzarà a partir de l’11 de desembre de 2020, prèvia aprovació per la Junta de Govern Local. No obstant això, una volta aprovada la justificació de la inversió per part de la Junta de Govern Local, els beneficiaris podran sol·licitar una bestreta per el import atorgat, requerint-se en aquest cas la constitució de garantia per import equivalent.

Al tractar-se de convocatòries anticipades, la Corporació haurà d’adoptar el compromís de consignar crèdit adequat i suficient als pressupostos municipals per fer front a les despeses que se’n deriven.

9.- Mitjans de notificació o publicació

Les notificacions es practicaran per mitjans electrònics.

10.- Descripció del Programa 1: Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials

Import de l’ajut

Mitjançant el programa "Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials" es concediran ajuts del quaranta per cent de la inversió justificada fins a un màxim de 2.000 EUR per establiment, sense perjudici de la redistribució prevista a la clàusula primera, que podrà suposar una subvenció de com a màxim 3.000 euros.

Despeses subvencionables

Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les següents:

 • Renovació i millora tecnològica.
 • E-comerç.
 • Actuacions destinades a garantir la seguretat en la petita i mitjana empresa comercial (sistemes d’alarma, detectors, càmeres de seguretat).

 • Actuacions destinades a la incorporació i implantació del disseny per a la millora de la imatge de l’establiment (s’exclouen els costos dels projectes o estudis tècnics).
- Retolació comercial interior i exterior en català.
 • Actuacions dirigides a potenciar una economia baixa en carbono i la millora energètica i sostenibilitat (il·luminació de baix consum, instal·lació o substitució d’aparells de climatització per aparells de tipus A, compra de bosses re- utilitzables o biodegradables, etc.).


11. Descripció del Programa 2: Arranjament de locals comercials en obres d’adequació d’interiors i/o exteriors

Import de l’ajut

Mitjançant el programa "Arranjament de locals comercials en obres d’adequació d’interiors i/o exteriors" es concediran ajuts del trenta per cent de la inversió justificada fins a un màxim de 2.000 EUR per establiment, sense perjudici de la redistribució prevista a la clàusula primera, que podrà suposar una subvenció de com a màxim 3.000 euros.

Despeses subvencionables

Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les següents:

 1. Obres d’adequació d’interior i/o exterior del local comercial.
 2. Ampliació del local comercial quan suposi annexionar espais o locals contigus.
 3. Projectes de millora i/o adequació del local comercial. Adequació física de l’establiment destinada a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques (s’exclouen els costos dels projectes o estudis tècnics). Per aquest ajuts el percentatge s’incrementarà fins al cinquanta per cent amb un màxim de 3.000 euros per establiment.

12. Descripció del programa 3: Arranjament de locals comercials en obres d’adequació d’interiors i/o exteriors

Import de l’ajut

Mitjançant el programa "Arranjament de locals comercials en obres d’adequació d’interiors i/o exteriors" es concediran ajuts de del deu (10) per cent de la inversió justificada amb un màxim de 10.000 EUR per establiment, sense perjudici de la redistribució prevista a la clàusula primera.

Despeses subvencionables

Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les següents:

 • Els projectes de millora i obres d’adequació d’interior i/o exterior del local comercial.
 • Ampliació del local comercial quan suposi annexionar espais o locals contigus.
 • Els projectes d’obra, estudis i /o projectes tècnics.

Requisit addicional que ha de complir el/la beneficiari/a:

 1. Que els actius romanguin afectats a l’empresa/comerç beneficiaria com a mínim 2 anys, termini que començarà a computar des de la data de finalització de les actuacions objecte de subvenció.
 2. Acreditació de que el beneficiari es titular de l’activitat empresarial
  1. certificats oficials de l’agencia tributaria i seguretat social d’alta censal de l’activitat.
  2. informes de verificació de la regidoria d’empresa.
 3. Inversió mínima justificada: un mínim de cinquanta mil (50.000) euros

13. Descripció del programa 4: Arranjament de locals comercials en obres d’adequació d’interiors i/o exteriors que estiguin situats a l’àmbit d’actuació

Import de l’ajut

Mitjançant el programa "Arranjament de locals comercials en obres d’adequació d’interiors i/o exteriors que estiguin situats al en l’àmbit d’actuació" es concediran ajuts del vint per cent del import de la inversió justificada fins de 20.000 EUR per establiment, sense perjudici de la redistribució prevista a la clàusula primera.

Despeses subvencionables

Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les següents:

 • Els projectes de millora i obres d’adequació d’interior i/o exterior del local comercial.
 • Ampliació del local comercial quan suposi annexionar espais o locals contigus.
 • Els projectes d’obra, estudis i /o projectes tècnics.

Requisit addicional que ha de complir el/la beneficiari/a: Requisit addicional que ha de complir el/la beneficiari/a:

 1. Que els actius romanguin afectats a l’empresa/comerç beneficiaria com a mínim 2 anys, anys, termini que començarà a computar des de la data de finalització de les actuacions objecte de subvenció.
 2. Acreditació de que el beneficiari es titular de l’activitat empresarial
  1. certificats oficials de l’agencia tributaria i seguretat social d’alta censal de l’activitat.
  2. informes de verificació de la regidoria d’empresa.
 3. Àmbit d’actuació de la inversió:
  1. Casc antic: des del riu delimitat pel carrers Corsini, Sant Josep, Grau, canal de la dreta de l’Ebre i Fossat, incloses les dos voreres, fins al riu.
  2. Immobles sobre els quals l’ajuntament atorgui nova llicencia d’obra que representi l’enderroc total de l’edificació existent.
  3. Edificis catalogats.
  4. Actuacions que siguin declarades pel consistori d’especial interès.

RELACIO D’ACTIVITATS INCLOSES EN LES BASES D’AJUT, les activitats incloses segon la base 3.6 son les següents:

Activitats empresarials: comerç i de serveis

Relació d’epígrafs inclosos:

 1. comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tuberculos
 2. com. men. carnes, huevos, caza y granja
 3. com. men. carnicerias-charcuterias
 4. com. men. carnicerias-salchicherias
 5. com. men. carnicerias
 6. com. men. huevos, aves, granja y caza
 7. com. men. casquerias
 8. com. men. pescados
 9. com. men. bacalao y salazones
 10. com. men. pan,pasteles, confiteria, lacteos
 11. despachos pan, pan especial, y bolleria
 12. com. men. ptos.pasteleria,bolleria
 13. com. men. helados
 14. com. men. bombones y caramelos
 15. com. men. masas fritas
 16. comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases
 17. com. men. ptos. alimenticios y bebidas
 18. com. men. ptos. alimenticios menos 120 m2
 19. com. men- ptos. alimenticios 120 - 399 m2
 20. ptos. alimenticios y beb. maquinas
 21. com. men. ptos. textiles para el hogar
 22. com. men. prendas de vestir y tocado
 23. com. men. lenceria y corseteria
 24. com. men. merceria y paqueteria
 25. com. men. prendas especiales
 26. com. men. calzado y complementos piel
 27. com. men. confecciones de peleteria
 28. com. men. ptos. drogueria, perfumeria
 29. com. men. ptos. perfumeria y cosmetica
 30. com. men. plantas y hierbas, herborarios
 31. com. men. muebles (excepto oficina)
 32. com. men. aparatos de uso domestico
 33. com. men. art. menaje, ferreteria, adorno
 34. com. men. materiales de construccion
 35. com. men. puertas, ventanas y persianas
 36. com. men. articulos de ’bricolage’
 37. com. men. art.hogar ncop
 38. com. men. cubiertas, bandas y camaras aire
 39. comercio al por menor de bienes usados (muebles, prendas y enseres ordinarios de uso doméstico)
 40. comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de sus accesorios
 41. com. men. sellos, monedas, medallas, colecc.
 42. com. men. muebles y máquinas de oficina
 43. com. men. aparatos médicos, ortopédicos
 44. com. men. libros, periódicos, revistas.
 45. com. men. art. joyería, relojería, bisutería
 46. com. men. juguetes, art. deporte, armas...
 47. com. men. semillas, abonos, flores, plantas
 48. com. men."sex-shop"
 49. com. men.otros ptos. ncop
 50. com. men. almacenes populares
 51. com. men. en economatos y coop. de consumo
 52. com. men. toda clase art. en otros locales
 53. vta. carretes fotos en expositores
 54. com. men. art. diversos en maquinas
 55. comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos
 56. restaurantes cinco tenedores
 57. restaurantes cuatro tenedores
 58. restaurantes de tres tenedores
 59. restaurantes de dos tenedores
 60. restaurantes de un tenedor
 61. cafeterías tres tazas
 62. cafeterías dos tazas
 63. cafeterías de una taza
 64. servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos
 65. servicios de chocolaterías, heladerías y horchaterías
 66. otros serv. alimentación - restauración
 67. reparación de artículos eléctricos para el hogar

Activitats professionals

La totalitat del epígrafs compresos dintre de divisió-agrupació que es relaciona a continuació:

Divisió 0. Profesionales Relacionados con la Agricultura, Ganadera, Caza, Silvicultura y Pesca.

Agrupació 01. Doctores y Licenciados en Ciencias Biológicas, Ingenieros Agrónomos y de Montes.

Agrupació 02.- Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales, Técnicos en Biología, Agronomía y Silvicultura y otros Técnicos Similares.

Agrupació 09. Otros Profesionales Relacionados con la Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, N.C.O.P.

Divisió 1. Profesionales Relacionados con las Actividades Propias de la Energía, Agua, Minera y de la Industria Química.

Agrupació 11. Doctores y Licenciados en Ciencias Físicas, en Ciencias Geofísicas y en Ciencias Geológicas. Ingenieros de Minas.

Agrupació 12. Doctores y Licenciados en Ciencias Químicas.

Agrupació 13. Ingenieros Técnicos de Minas, Facultativos y Peritos.

Agrupació 19. Otros Profesionales Relacionados con las Actividades Propias de la Energía, Agua, Minería e Industria Química, N.C.O.P.

Divisió 2. Profesionales Relacionados con las Industrias de la Aeronáutica, de la Telecomunicación y de la Mecánica de Precisión.

Agrupació 21. Ingenieros Aeronáuticos y Navales, Ingenieros de Telecomunicación e Ingenieros de Armamento y Construcción y Similares.

Agrupació 22. Ingenieros Técnicos y Ayudantes de la aeronáutica y Ayudantes de Ingenieros de Armamento y Construcción y Similares.

Agrupació 29. Otros Profesionales Relacionados con las Industrias de la Aeronáutica, de la Telecomunicación y de la Mecánica de Precisión, N.C.O.P.

Divisió 3. Profesionales Relacionados con Otras Industrias Manufactureras.

Agrupació 31. Ingenieros Industriales y Textiles.

Agrupació 32. Ingenieros Técnicos Industriales y Textiles y Técnicos en Artes Gráficas.

Agrupació 39. Otros Profesionales Relacionados con Otras Industrias Manufactureras, N.C.O.P.

Divisió 4. Profesionales Relacionados con la Construcción.

Agrupació 41. Arquitectos e Ingenieros Superiores de Caminos, Canales y Puertos.

Agrupació 42. Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos en la Construcción.

Agrupació 43. Delineantes y Decoradores.

Agrupació 44. Técnicos Superiores en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas.

Agrupació 45. Ingenieros en Geodesia y Cartografía.

Agrupació 49. Otros Profesionales Relacionados con la Construcción, N.C.O.P.

Divisió 5. Profesionales Relacionados con el Comercio y la Hostelera.

Agrupació 51. Agentes Comerciales.

Agrupació 52. Técnicos en Hostelería.

Agrupació 59. Otros Profesionales Relacionados con el Comercio y la Hostelería, N.C.O.P.

Divisió 6. Profesionales Relacionados con el Transporte y las Comunicaciones.

Agrupació 61. Gestores o Intermediarios en las Operaciones de Transporte, y Conductores de Vehículos Terrestres.

Agrupació 69. Otros Profesionales Relacionados con el Transporte y las Comunicaciones N.C.O.P.

Divisió 7. Profesionales Relacionados con las Actividades Financieras, Jurídicas, de Seguros y de Alquileres.

Agrupació 71. Profesionales Relacionados con los Seguros.

Agrupació 72. Gestores de Asuntos Públicos y Privados.

Agrupació 73. Profesionales del Derecho.

Agrupació 74. Profesionales de la Economía y de las Finanzas. Especialistas en Inversiones y Mercados y otros Técnicos Similares.

Agrupació 75. Profesionales de la Publicidad.

Agrupació 76. Profesionales de la Informática y de las Ciencias Exactas.

Agrupació 77. Profesionales de Actividades Diversas.

Agrupació 79. Otros Profesionales Relacionados con las Actividades Financieras, Jurídicas, de Seguros y de Alquileres, n.c.o.p.

Divisió 8. Profesionales Relacionados con Otros Servicios.

Agrupació 84. Profesionales Relacionados con Actividades Parasanitarias.

Agrupació 85.- Profesionales Relacionados con el Espectáculo.

Agrupació 86. Profesiones Liberales, Artísticas y Literarias.

Agrupació 87. Profesionales Relacionados con Loterías, Apuestas y Demás Juegos de Suerte, Envite y Azar.

Agrupació 88. Profesionales Diversos.

Agrupació 89. Otros Profesionales Relacionados con los Servicios a que se Refiere

Activitats Artístiques

La totalitat del epígrafs compresos dintre de l’agrupació que es relaciona a continuació:

Agrupación 01.- Actividades Relacionadas con el Cine, el Teatro y el Circo.

Agrupación 02. Actividades Relacionadas con el Baile.

Agrupación 03. Actividades Relacionadas con la Música.

Agrupación 04. Actividades Relacionadas con el Deport

Amposta, 21 de juliol de 2017.

L’Alcalde,

Adam Tomàs i Roiget.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies