Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Ajudes Amposta a la contractació de treballadors/es

Ajudes Amposta a la contractació de treballadors/es

publicat el 11/11/2016

Podeu sol·licitar la subvenció a la contractació mitjançant el següent tràmit:
Sol·licitud d’ajuts a la contractació de treballadors/es


Aquestes bases tenen per objecte establir un sistema d’ajuts per tal d’incentivar la creació́ de llocs de treball al municipi d’Amposta, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, a favor de les empreses que incrementin el nombre de treballadors/es de la seva plantilla amb residència a Amposta
Aquests ajuts tenen com a objectiu l’impuls i el foment de la creació́ de noves empreses i de llocs de treball estables.
Aquests ajuts són totalment compatibles amb la resta d’ajuts previstos per a aquests conceptes d’altres administracions.

1- OBJECTE
L’objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i els procediments de sol·licitud, tramitació́, concessió́, cobrament i justificació́ de les subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Amposta destinades a incentivar la contractació laboral de persones empadronades al municipi mitjançant l’atorgament d’un ajut al contractant en els termes que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

2- BENEFICIARIS
Empreses, sigui persona física sigui persona jurídica, en qualsevol de les modalitats acceptades per llei, que afilien un treballador a la seguretat social amb els requisits que estableix l’estatut dels treballadors, que estableixi una relació laboral de forma continua entre empresa i treballador.

Les empreses concessionàries i contractistes que tinguin adjudicat un servei públic amb l’Ajuntament d’Amposta no podran sol•licitar la concessió́ de subvenció́ per a aquells treballadors/res que desenvolupin la seva tasca en edificis i espais públics objecte de la concessió́.

3- REQUISITS
3.1 Els requisits que ha de complir la contractant per tenir la condició de beneficiari de l’ajut són els següents:
1. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Amposta, Agència Tributària i Seguretat Social. Es considerarà estar al corrent, en els casos de pagaments a terminis, sempre que, aquests hagin estat atesos en la data del seu venciment.
2. Formalitzar un contracte laboral amb la persona contractada subjecta a la subvenció d’acord amb la normativa laboral vigent i que tingui el sou mínim del conveni del sector de l’activitat de l’empresa.
3. No seran beneficiàries aquelles empreses, la contractant, que en els dos últims anys hagin realitzat un acomiadament declarat improcedent o nul, o es troben en un procés de regulació d’ocupació. No haver amortitzat llocs de treball indefinits durant l’any anterior a la contractació subvencionada, mitjançant acomiadaments improcedents reconeguts per sentència judicial ferma, regulacions d’ocupació o acomiadaments objectius. Per a accedir al pagament del total de la subvenció tampoc no es podrà produir, al llarg del període de contractació subvencionada, cap d’aquestes tres situacions.
4. Tindre concedides totes les llicències pertinents, o a falta d’això, hauran d’estar tramitades.
5. Estar al corrent de les seves obligacions laborals amb els seus treballadors, declaració jurada validada de l’afiliat d’estar al corrent de cobrament dels salaris.
6. Que des de que la contractant comunica a l’Ajuntament l’afiliació d’un treballador, tot d’acord amb el procediment establert en aquestes bases, i durant els trenta-sis mesos següents, es mantingui o s’incrementi la plantilla mitjana de la contractant, de persones empadronades a Amposta, en cadascuna de les modalitats d’ajuda que la contractant demani.
7. No cedir el personal contractat del qual obtindrà l’ajut a terceres persones.
8. No haver estat sancionades, en resolució́ ferma, per la comissió́ d’infracció́ greu en matèria d’integració́ laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctors previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
9. No trobar-se en cap de les circumstancies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
10. No estigui en el supòsit de successió d’empresa o vinculada. Se presumirà que existeix vinculació entre empreses quan es doni qualsevol dels supòsit de persones especialment relacionades l’art 42 del codi de comerç, l’art 93 la llei 22/2003 de 9 de Juliol Concursal o els supòsits que reguli el Real Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, o les vinculacions derivades del dret comunitari europeu sobre aquesta matèria. De forma enunciativa no limitativa s’entén que existeix vinculació quan l’antiga i la nova propietat tingui vincles amb:
a) El cònjuge o persones amb anàloga relació d’afectivitat.
b) Els ascendents, descendents i germans directes o col·laterals.
c) Els cònjuges dels ascendents, dels descendents i germans.
d) Societats o els seus socis, en que respecte l’administrador o la propietat, per sí o per persona interposada, es troba en alguna de las situacions contemplades en l’apartat primer de l’art 42 del Codi de Comerç.
e) els administradors, de dret o de fet, els liquidadors, els apoderats amb apoderaments generales de l’administrador persona jurídica.
f) Les societats que formen part del mateix grup i els seus socis.


3.2 Els requisits que han de complir les persones que s’afilien de nou a la seguretat social per la contractant són:
Estar empadronat/ada a Amposta amb una antiguitat mínima de dos anys al moment en que la contractant notifiqui a l’Ajuntament les dades identificatives de l’afiliat, alhora, aquest, ha d’haver estat empadronat en aquest municipi almenys 5 anys durant els últims 10 anys.
Estar empadronat/ada a Amposta durant el termini per la qual es demana l’ajut.
Estar aturat i inscrit en el SOC com a demandant o borsa de treball de l’Ajuntament d’Amposta.
No haver treballat per a l’empresa sol·licitant de l’ajuda o vinculades en els 24 mesos precedents a la data de la nova contractació per la qual se sol·licita la subvenció. Resten exclosos les contractacions a familiars a cònjuges, ascendents, descendents, i parents fins a segon grau.
Hagi estat contractat d’acord en els termes previstos en la legislació laboral, en règim de dependència i per compte aliè, s’han de manifestar les següents notes: voluntarietat, remuneració, alienitat i dependència.

4-AJUDA
Els imports de les modalitats de l’ajut seran els següents:
Per cada afiliació nova a jornada complerta d’un treballador que es formalitzi en els termes d’aquest ajut, el contractant rebrà una subvenció de dos-cents cinquanta (250) euros a partir del primer mes següent al mes que presenti instància indicant la voluntat d’acollir-se a l’ajut referent a un nou treballador contractat.
Aquest import es veurà incrementat en cinquanta (50) euros si la persona contractada esta en possessió, a la data en la que la contractant manifesti la voluntat d’acollir-se a aquest ajut, del certificat de discapacitat o minusvàlua amb un grau igual o superior al 33%.
L’import inicial es veurà incrementat, de forma acumulativa, en cinquanta (50) euros per cada persona contractada major de quaranta-cinc (45) anys.

Prorrateig dels ajuts: Els imports dels ajuts es prorratejaran en funció de la jornada laboral que es contracti a l’afiliat, mínim 50% de la jornada.

5- TERMINIS
L’ajut es concedirà de forma continuada a la contractant, durant un termini màxim de divuit mesos, des de que la contractant presenta la comunicació de la contractació d’un afiliat.
En cas de baixa voluntària del treballador o acomiadament del mateix treballador, l’empresa pot substituir aquest treballador/a amb una nova contractació́ pel període restant per tal d’obtenir la subvenció́ (en qualsevol cas, la suma dels dos contractes ha de ser com a mínim de 18 mesos). Aquesta substitució́, que només es podrà produir un sol cop durant el termini de trenta-sis mesos que fixa l’art 3.1, s’haurà̀ d’efectuar com a màxim 30 dies després de l’acabament de la relació laboral del primer afiliat subjecte a aquest ajut, paral·lelament, en aquest termini, serà necessari notificar la incidència a l’Ajuntament.

Es podran realitzar pagaments a compte de la subvenció als 6 mesos de la contractació, la contractant haurà d’aportar prèviament garantia suficient per import igual a la xifra que anticipadament l’Ajuntament li pagui en la forma que determina el reglament de la caixa general de dipòsits (Aval bancari)

6- DOCUMENTACIÓ
La contractant ha d’aportar la següent documentació per sol·licitar la subvenció:
1. Memòria de l’activitat amb el següent contingut mínim.
Denominació legal i comercial.
Adreça, domicili fiscal i el de l’activitat.
Objecte social, amb menció al CNAE.
Per a noves implantacions: Pla d’empresa a tres anys signat per un professional titulat, competent en la matèria, que expliqui i detalli el projecte de la nova empresa, elements rellevants, recursos necessaris i accions a dur a terme per a la posada en marxa del nou projecte empresarial.
Domicili a efectes de notificacions, e-mail autoritzat.

2. Documentació, còpia validada de:
DNI/NIF, número afiliació seguretat social.
Estatuts de la societat inscrits el registre mercantil.
Vida laboral del contractant ( en el cas de persona jurídica dels socis que composin la propietat).
Certificat hisenda històric de les activitats censades del compte propi, de l’empresa i els seus socis (aliè).
Títol de propietat o d’us de la finca o local on es desenvolupa l’activitat.
Certificat nominatiu de la seguretat social de les persones contractades durant els darrers dotze mesos o document equivalent acreditatiu. Dades afiliat: DNI, número afiliació seguretat social, certificat històric empadronament.
Certificat del llibre de socis de la contractant.
Certificat signatura electrònica als efectes de notificacions vigent.
Conveni col·lectiu aplicable a l’activitat de la contractant.
Còpia de la llicència d’activitats atorgada per l’ajuntament o documentació conforme està en tràmit i que serà favorable abans del termini màxim dels 3 anys.

7- JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ:
La documentació a aportar com a justificació de l’ajut serà:
1. De l’afiliat:
a. Certificat de la vida laboral amb una antiguitat mínima de dos anys.
b. Còpia de les nomines degudament signades.
c. Manifestació, amb signatura legitimada, pel qual l’afiliat certifica que ha cobrat la totalitat de les nòmines objecte d’ajut.
2. De la contractant:
a. Certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries, de la seguretat social i de l’Ajuntament d’Amposta.
b. Còpia validada del contracte de treball del treballador i del TC2 corresponent al termini per al qual es demani l’ajut.
c. Certificat d’empresa del termini treballat o pròrroga del contracte existent.
d. Declaració́, amb signatura legitimada, de la contractant per la qual s’acrediti el manteniment o increment de la plantilla mitja de la contractant en els termes d’aquestes bases, i còpia validada dels documents de suport.
e. Declaració́, amb signatura legitimada, de la contractant pel qual es certifiqui que l’afiliat no ha treballat o format part, directament o de forma vinculada, amb la plantilla de la contractant.
f. Document bancari de titularitat del compte segons model aprovat i publicitat a la pagina web de l’Ajuntament d’Amposta (www.amposta.cat) validat per l’entitat bancària.
g. Si fora requerida per l’Ajuntament, auditoria laboral, formulada per expert independent, que validi tots el terminis d’aquestes bases de concessió d’ajut.

8- ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ
L’òrgan responsable de la instrucció́ del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les presents bases serà̀ la Regidoria d’Empresa i Promoció Econòmica.
L’òrgan responsable de la resolució́ del procediment per a l’atorgament de les subvencions serà̀ la Junta de Govern Local.

9- PROCEDIMENT
Voluntat de la contractant d’acollir-se a les bases: amb caràcter previ a qualsevol actuació la contractant haurà de presentar instància a l’Ajuntament per la qual manifesta la voluntat de sol·licitar l’ajut en els termes d’aquestes bases.
Justificació documental de l’expedient: abans del termini de quatre mesos des de la seva sol·licitud presentació de tota la documentació històrica de l’activitat.
Afiliació d’un treballador: abans de la contractació d’un afiliat presentar instància comunicant a l’Ajuntament el fet amb dades identificatives suficients de la persona contractada.
Justificació de la contractació i de l’ajuda: al finalitzar el termini fixat en la clàusula 3.1.6 d’aquestes bases i abans del 28 de febrer de l’any següent, el beneficiari haurà d’haver aportat la documentació justificativa objecte de l’ajuda o la requerida per l’Ajuntament d’Amposta.

Les sol·licituds juntament amb la documentació regulada a la base anterior s’haurà de presentar al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta.
Un cop presentada tota la documentació a l’Oficina d’Atenció al ciutadà o altre Registre Municipal, l’òrgan instructor (Regidoria d’Empresa i Promoció Econòmica o aquells que s’estableixi en la convocatòria) realitzarà quantes comprovacions s’estimin pertinents.
En cas que el sol·licitant no hagi presentat la documentació requerida, es formularà requeriment per l’òrgan instructor per a l’esmena dels defectes, en el termini de 10 dies hàbils, entenent-se que la manca d’esmena en el termini atorgat, suposarà el desistiment de la sol·licitud de la subvenció.
L’òrgan instructor informarà de manera individualitzada cada sol·licitud, acreditarà la comprovació de la concurrència dels requisits exigits i formularà la proposta de resolució.
Un cop formulada la proposta de resolució, l’expedient se sotmetrà a fiscalització prèvia per part d’Intervenció. Una volta fiscalitzat per Intervenció, s’elevarà a la Junta de Govern Local pel seu anàlisi i, en el seu cas, aprovació.

10- FORMA I TERMINI DE CONCESSIÓ
La subvenció es concedirà mitjançant acord de la Junta de Govern Local a la vista de la proposta formulada per l’òrgan instructor, de forma individual per a cadascuna de les contractants que s’hagin acollit a la sol·licitud de subvenció. La resolució de concessió s’haurà d’adoptar a data màxima de 31 d’abril de l’any corresponent.

11- QUANTIA TOTAL MÀXIMA DE LA SUBVENCIO A ATORGAR I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTARIA

El finançament anirà̀ a càrrec de les corresponents partides pressupostàries que s’aprovin definitivament en el pressupost de l’any en que la JGL concedeixi l’import. Per tant, la seva eficàcia queda subordinada a l’aprovació́ definitiva del pressupost del corresponent exercici. La resolució́ de les sol·licituds s’efectuarà̀ per ordre d’entrada al Registre fins a esgotar el crèdit de la partida pressupostària.

12- PUBLICITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat a través de la pàgina web de l’Ajuntament o qualsevol altre mitjà que es cregui oportú, avalant el principi de transparència. Les dades que es podran publicar són: NIF/CIF, import de la subvenció atorgada i llocs de treball que s’han cobert gràcies a aquestes subvencions. Les dades personals de les persones contractades per les entitats beneficiàries de la subvenció seran tractats per a la gestió administrativa de la subvenció i no se’n farà publicitat explícita de les seves dades, només de l’ocupació per a la qual es van contractar.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció́ de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció́ de dades estableix.

13- RÈGIM JURÍDIC
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases és d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

14- REVOCACIÓ
L’incompliment total o parcial dels objectius de la subvenció́, la falsedat de les dades o la no presentació́ dels justificants podrà̀ donar lloc al reintegrament de la part de subvenció́ percebuda de conformitat amb alḷ̀ò que disposa l’article 37 de la Llei 38/2003, General de subvencions.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies