• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases subvencions a entitats i associacions esportives i particular

Bases subvencions a entitats i associacions esportives i particular

Termini de presentació: abans de les 14 hores del 31 de maig de 2010

publicat el 05/05/2010

Descarrega les bases en pdf

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS ESPORTIVES I PARTICULARS, PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE L’ESPORT.

Primera. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts i subvencions econòmiques, que atorga l’Ajuntament d’Amposta per a la realització de programes i activitats de promoció i participació esportiva, sempre i quan no figurin incloses en altres programes específics de l’Ajuntament.

Segona. Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

Tercera. Activitats subvencionables

Poden ser objecte de subvenció les següents Activitats o programes :

A.1. Programes per a activitats anuals.

A.2. Organització d’events esportius:

A.2.1. Esdeveniments esportius extraordinaris.

(campionats reconeguts per la federació corresponent)

A.2.2. Activitats especifiques o activitats de lleure.

(campionats socials, exhibicions, festivals, etc.)

A.3. Ajudes per a desplaçaments a competicions d’àmbit estatal, europeu o mundial,

reconeguts per la federació corresponent.

A.4. Beques per a esportistes d’elit no professionals.

De la partida corresponent a aquesta convocatòria es destinarà un

50% al programa A.1.

23% al programa A.2.1.

10% al programa A.2.2.

12% al programa A.3.

5% al programa A.4.

Quarta. Finançament de les actuacions

  • La quantia de la concessió serà el resultant de la distribució de la consignació pressupostària de la partida corresponent entre les sol·licituds presentades i en funció del pressupost elegible.
  • L’entitat beneficiaria no està obligada a l’aportació de recursos propis al cost de l’actuació.
  • Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació.
  • En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les quantitats atorgades no podran excedir el cost total de l’actuació.

Cinquena. Beneficiaris

  1. Podran acollir-se a aquestes bases totes les Associacions esportives i Clubs esportius sense ànim de lucre que tinguin el seu domicili social a Amposta, inscrites al registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i federació corresponent i els esportistes d’èlit d’Amposta no professionals en actiu, amb un mínim de tres temporades en entitats esportives del municipi i que estiguin en possessió de la corresponent llicència en vigor.
  2. Obligacions específiques dels beneficiaris d’aquestes subvencions:

Les associacions beneficiàries han de complir, en tot cas, els requisits

següents:

a) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

c) El personal tècnic de l’entitat ha de complir els requisits generals que s’hi estableixen a la LLEI 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, per poder exercir les professions de l’esport regulades en aquesta norma.

d) Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica (opuscles, fullets publicitaris o informatius) i audiovisual el logotip i la col·laboració d’aquest Ajuntament.

Sisena. Sol·licituds

1. Documentació:

1) Les sol·licituds segons Models Annex I, degudament complimentades, s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament, en el benentès que en dita sol·licitud s’inclou l’autorització per tal que aquesta Ajuntament pugui demanar el certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

2) Cas que el sol·licitant sigui una associació, pressupost general d’ingressos i despeses de l’associació previst per a l’any 2010.

3) Fotocòpia del document del CIF de l’entitat o associació i fotocòpia del DNI del sol·licitant.

4) Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

5) Relació actualitzada dels membres de la junta directiva (model RJD).

6) Model Memoria explicativa programa A.1.

7) Relació de participants (model VEI o VEE)

En aquelles sol·licituds per activitats puntuals s’haurà d’afegir:

8) Explicació detallada de l’activitat.

9) Àmbit de la competició i participants

10) Pressupost d’ingresos i despeses de l’activitat

11) Organigrama organitzatiu de l’activitat a subvencionar.

(model Memoria explicativa programa A.2.)

Les sol·licituds per ajudes per a desplaçaments a competicions que no siguin sufragats per la mateixa federació, s’haurà d’afegir:

12) Explicació detallada de l’activitat.

13) Àmbit de la competició i participants

14) Objectius que es pretenen assolir.

15) Pressupost d’ingresos i despeses de l’activitat

(model Memoria explicativa programa A.3.)

Les sol·licituds deuran presentar-se abans de les 14.00h del dia 31 de maig de 2010.

Setena. Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds

En cap cas, les subvencions no poden respondre a criteris arbitraris o de total lliberalitat. Els criteris de distribució s’establiran en funció de la representativitat de les entitats, el grau d’interès o la utilitat pública, la capacitat econòmica i els ajuts que reben d’altres instàncies i, més concretament, d’acord amb els criteris que es valoraran de manera conjunta:

1. Les sol·licituds es prioritzaran en funció dels criteris de valoració següents:

- Qualitat del programa o projecte d’activitat presentat

- Que el programa o projecte sigui desenvolupat per personal qualificat segons els requisits generals que s’hi estableixen a la LLEI 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.

- El nivell de competició i nombre de participants amb llicencia esportiva.

- L’interes social o esportiu del programa o projecte.

- Tipus d’activitat a realitzar i durada.

- L’eficàcia manifestada quant a la promoció i desenvolupament esportiu en anys anteriors per l’entitat sol·licitant.

- Que el programa o projecte sigui obert a la participació de qualsevol edat, en especial en les categories de promoció.

- Pressupost anual de l’entitat sol·licitant.

2. Per a la concessió d’esportistes d’elit no professionals es tindrà en compte els criteris de valoració específics que s’indiquen a la convocatòria , i en especial amb :

- L’historial esportiu de la temporada anterior, certificat pel club de l’esportista i visat per al federació corresponent.

- El fet d’haver format part de les seleccions olímpiques de qualsevol modalitat.

- Formar part de les seleccions Estatals, de qualsevol modalitat esportiva reconeguda en la categoria absoluta o equivalent en aquelles modalitats en que no existeix aquesta.

- Ostentar algun record esportiu estatal en alguna de les dues temporades anteriors a la convocatòria.

- La participació i classificació en Jocs Olímpics, campionats del mon, europeus o estatals en categoria absoluta o equivalent.

- La percepció de retribucions dineraries del club o entitat esportiva del qual forma part.

  1. Es podran desestimar aquelles peticions que segons el contingut del programa o memòria presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades.
  2. Els criteris de valoració s’aplicaran d’acord amb el quadre que figura com Annex II.

Vuitena. Instrucció i concessió

La gestió dels expedients de concessió de subvencions correspon als tècnics de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Amposta, i la seva resolució a la Junta de Govern Local.

En el supòsit de concessió, el beneficiari, en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la concessió, ha de comunicar la seva acceptació expressa o renúncia de la subvenció, a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació, si s’escau.

Novena. Gestió i justificació

Per a percebre l’import de la subvenció o ajut s’haurà de presentar, degudament emplenat l’expedient de justificació de subvenció o ajut amb les factures i rebuts originals acreditatius de les despeses produïdes (Annex III), que seran segellades i retornades a l’entitat.

Així mateix cal fer constar també les despeses de funcionament, de lloguer, de personal, d’infraestructures, etc. corresponents a la pròpia entitat, d’acord amb els pressupost presentat en el seu moment.

S’hi haurà d’adjuntar un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual, en el cas que s’hagi produït.

El termini màxim per a presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el 31 d’octubre de 2010.

En els casos en què hi hagi activitats programades entre l’1 de novembre de 2010 fins el 6 de gener de 2011 s’haurà de fer constar en l’expedient de justificació, en l’apartat d’incidències o observacions, valorant el seu cost aproximat o cost real quan se’n tingui coneixement.

Transcorreguts els terminis establerts sense haver justificat les despeses, les quantitats atorgades es donaran de baixa del pressupost previ l’acord exprés corresponent per part de l’òrgan competent, llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga, degudament justificada i com a causa excepcional, petició que serà resolta per l’òrgan corresponent, d’acord amb el procediment establert a les Bases generals i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Desena. Pagament

  1. Un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, l’import concedit es lliurarà en un termini màxim de tres mesos des de l’aprovació del pagament.
  2. Prèvia sol·licitud del beneficiari de la subvenció i autorització del Regidor/a de l’Àrea, es podrà procedir al pagament d’una bestreta de fins el 80 % de la subvenció atorgada. el pagament de la resta de la subvenció es realitzarà un cop presentada la justificació prevista a la base novena anterior.

Onzena. Reintegrament parcial de la subvenció

D’acord amb les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament, és possible el reintegrament parcial de les quantitats percebudes quan el compliment per part del beneficiari s’aproximi de manera significativa al compliment total i aquest acrediti una actuació inequívocament adreçada a la satisfacció dels seus compromisos.

Dotzena. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta.

Descarrega les bases en pdf

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament