• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases del III Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta"

Bases del III Premi de Recerca a Batxillerat “Ciutat d’Amposta”

Termini de presentació: 11 de maig de 2010

publicat el 05/05/2010

Descarrega les bases en format PDF

La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Amposta i l’Antena del Coneixement URV a Amposta, per tal de promoure la curiositat i la recerca científica a Batxillerat sobre temàtiques d’interès local i/o territorial, impulsa el III Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta", d’acord amb les següents Bases:

1. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de Batxillerat corresponents al curs 2009-2010, elaborats per alumnes dels centres de secundària de la ciutat d’Amposta, que tractin sobre qualsevol tema d’interès local i/o territorial.

2. Els treballs que es presentin hauran de ser obres originals, escrites en català i hauran de tenir el vist-i-plau explícit de la direcció del centre de secundària.

3. Els treballs guanyadors obtindran els premis següents:

 • Primer Premi: 300€ i 150€ al centre on s’ha dut a terme el treball (lot de material didàctic).
 • Accèssit: 150€ a l’autor, si s’escau.
 • La difusió dels treballs premiats.
 • Entrega de Diploma del III Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta".

4. En la valoració dels treballs presentats el jurat tindrà en compte:

 • El rigor i tractament científic en el desenvolupament del tema del treball.
 • L’originalitat en el plantejament del tema i en la metodologia emprada.
 • La capacitat per resoldre els problemes presentats, la idoneïtat de les fonts d’informació i l’ús d’aquestes fonts.
 • L’estructuració adequada del treball escrit, la presentació dels materials i l’ús adequat de recursos gràfics.
 • L’ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi.
 • La contribució a la millora del coneixement d’aspectes relacionats amb la Ciutat d’Amposta, la comarca del Montsià, i les Terres de l’Ebre.

5. El Jurat el composaran:

 • Regidora d’Ensenyament.
 • Responsable de l’Antena del Coneixement de la URV a Amposta.
 • Director del Museu del Montsià.
 • President de l’Institut d’Estudis Comarcals.
 • Tècnic/a d’Educació.

6. El Jurat podrà declarar desert el premi si no s’han presentat treballs amb els mèrits suficients.

7. Per facilitar la difusió dels treballs guanyadors, amb l’acceptació del premi l’autor o autors cediran a l’Ajuntament d’Amposta, sense límit temporal, el dret a portar a terme la publicació del treball i/o la seva comunicació pública per la xarxa Internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicarà el nom de l’autor o dels autors i el nom del centre de secundària al que pertanyen.

8. Els treballs aspirants al Premi han de presentar-ne un exemplar anònim juntament amb una plica tancada amb el nom i cognoms de l’autor, centre de secundària, tutor/s del treball i un telèfon de contacte. El termini final d’admissió dels originals serà el dimarts 11 de maig de 2010. Els treballs s’han de presentar en suport CD i còpia en paper, al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta (Plaça Espanya, 3-4, 43870-Amposta) o per qualsevol dels altres mitjans de presentació que s’estableixen a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

9. Un cop registrat el treball, s’entendrà que l’autor coneix i accepta aquestes Bases. Els exemplars dels treballs que no resultin premiats podran ser retirats pels seus autors dins un termini de 3 mesos comptats a partir de la data que es facin públics els veredictes dels jurats. Els exemplars es podran retirar al Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Amposta. Si una vegada vençut aquest termini no han estat retirats, els organitzadors dels premis entendran que els seus autors hi renuncien.

10. Un cop reunit el Jurat i elaborada l’acta, es procedirà a l’acte d’entrega del III Premi de Recerca "Ciutat d’Amposta" el dia 14 de maig de 2010 a les 19 hores a la Sala d’Actes de l’Ajuntament d’Amposta.

11. Qualsevol qüestió que es plantegi i que no resolguin aquestes bases, serà resolta pel jurat o, en el seu defecte, pels òrgans competents de l’Ajuntament d’Amposta i l’Antena del Coneixement de la URV a Amposta.

Descarrega les bases en format PDF

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament