• Webs Municipals  

Execució dels sistemes urbanístics

publicat el 10/10/2019

1. L’execució dels sistemes urbanístics quan es troben inclosos en un àmbit d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació es realitza mitjançant la seva cessió obligatòria i gratuïta o bé mitjançant una actuació aïllada per expropiació, en cas que calgui avançar l’obtenció de la titularitat pública, i l’ocupació directa regulada per l’article 150 de la LU no fos suficient.
En aquest cas, l’administració adquirent se subroga en els drets i deures de l’anterior propietari.

2. L’execució dels sistemes urbanístics quan no es troben inclosos en un àmbit d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació es realitza mitjançant l’actuació expropiatòria que correspongui.

3. Les reserves de sòl per a sistemes, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, computen als efectes del càlcul de l’aprofitament urbanístic.

4. Les reserves de sòl per a sistemes urbanístics generals, que aquest Pla, o bé el Programa d’Actuació Urbanística Municipal en el seu cas, inclou en polígons d’actuació urbanística en sòl urbà o bé en sectors de planejament urbanístic derivats als efectes de la seva gestió, queden classificades com a sòl urbà o urbanitzable, segons escaigui, i se subjecten a les següents determinacions:

a. Computen als efectes de determinar els sistemes urbanístics locals, al servei de l’àmbit d’actuació.

b. S’incorporen, si escau, en la part corresponent a la delimitació poligonal del sector.

5. Els sectors o els PAU que inclouen sòl reservat per a sistemes urbanístics generals poden ésser, en el supòsit a què es refereix l’apartat anterior, físicament discontinus, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament