• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Regidories Regidoria d’Urbanisme i Activitats Característiques bàsiques de les obres urbanístiques en el planejament derivat

Característiques bàsiques de les obres urbanístiques en el planejament derivat

publicat el 09/10/2019

En sòl urbà consolidat i no consolidat, i en sòl urbanitzable delimitat, el planejament urbanístic derivat contemplarà la definició de les obres d’urbanització, ja sigui per la nova implantació de la urbanització, o bé per la reurbanització d’elements preexistents, d’acord amb els següents continguts i característiques bàsiques:

1. Condicions generals per a tots els tipus de sòl i sectors.

1.1 Explanació de vials i pavimentació de calçades, vorades, voreres, espais lliures.

a) La explanació dels vials s’ajustarà a les disposicions de la vigent normativa tècnica sobre ferms de carreteres, en funció de les característiques geotècniques del terreny i les condicions del tràfic previst que s’hauran dedeterminar en base a l’informe de mobilitat que serà vinculant i preceptiu per a l’aprovació del planejament.

b) La pavimentació de les calçades s’ajustarà en quant a les seves característiques i materials al compliment de les condicions de la normativa tècnica en relació al tipus de tràfic que vingui determinat. Les solucions amb paviments continus es resoldran, amb materials asfàltics amb granulometries especials que garanteixin la màxima absorció acústica, llevat que les condicions topogràfiques dels vials requereixin la utilització d’altres materials. Preferentment s’utilitzaran paviments amb components procedents del reciclatge de materials.

c) El disseny de les vorades es resoldrà mitjançant peces de formats normalitzats. En els carrers del quadrat central de la ciutat s’empraran peces de granit mecanitzat, en la resta de carrers de la ciutat, serà preferent la utilització d’aquest material en noves actuacions que abastin trams sencers i complerts de carrers. En la resta dels casos s’utilitzaran els materials predominants en els carrers circumdants. Es resoldran els guals d’accés de vehicles i els passos de vianants, mitjançant solucions que permetin mantenir la continuïtat del pla del paviment de vorera i el compliment de la vigent normativa reguladora sobre supressió de barreres arquitectòniques. La transició entre els plans verticals de les vorades i els plans inclinats en les trams dels guals i passos de vianants es resoldrà mitjançant peces especials mecanitzades de desenvolupament corbat que evitin l’aparició d’arestes i vèrtex exteriors sobre l’àmbit de la calçada.

d) La pavimentació de les voreres es resoldrà genèricament amb la utilització de panots de formigó del tipus i format normalitzat per a la ciutat d’Amposta, llevat d’aquelles voreres que justifiquin un paviment de tipus diferenciat per formar part de conjunts urbans resolts de manera unitària o majoritària amb altres solucions i materials. En el cas de voreres que corresponguin a eixos cívics o comercials, el paviment s’ajustarà als criteris de materials i formats que es determinin per a cada zona urbana.

e) La pavimentació dels espais urbans trepitjables amb paviments durs, es durà a terme mitjançant solucions de paviments adequades per a cada espai en concret, en relació a la seva composició urbana, ordenació funcional, durabilitat, fàcil reposició i mínim manteniment.

1.2. Implantació o remodel·lació de xarxes d’abastament d’aigua i desanejament.


a) Les xarxes d’abastament d’aigua s’ajustaran a les condicions tècniques que determini l’ens concessionari del servei públic d’aigües d’Amposta. Es prohibeix la utilització de materials de PVC i de fibrociment, i s’emprarà preferentment canonades de polietilè. Les noves instal·lacions de subministrament d’aigua contemplaran tant les xarxes d’aigua potable, com la instal·lació de canonades i hidrants contraincendis amb la disposició que es determini segons la vigent normativa sobre protecció d’incendis. Així mateix, les noves instal·lacions incorporaran les xarxes de rec de l’arbrat i resta d’elements de jardineria que puguin disposar-se en el sector.

b) Les xarxes de sanejament a més de respondre als dimensionats i pendents derivats dels càlculs hidràulics determinats en relació a les necessitats del sector, s’ajustaran als requeriments tècnics què comporti la seva adequada interconnexió amb la xarxa preexistent, contemplant així la realització d’aquelles actuacions complementàries que siguin necessàries per tal d’assegurar el correcte funcionament del conjunt. S’utilitzaran preferentment canonades de polietilè.

c) Els sectors de nova construcció, quan desenvolupin el seu planejament derivat contemplaran la instal·lació d’una xarxa separativa per a les aigües pluvials.

1.3. Subministrament d’energia elèctrica.

a) Les intervencions de nova urbanització o de reurbanització, contemplaran la implantació de la xarxa de subministrament d’energia elèctrica per als nous edificis i espais urbans mitjançant instal·lacions soterrades.

b) Els centres de transformació es situaran en l’espai privat de les noves edificacions, quan llevat quan es tracti d’operacions de reforma de sectors consolidats per edificacions en les quals resulti inviable la seva ubicació, o be es justifiqui expressament la seva possible localització en espais públics en base a dos condicions simultànies: a la destinació de la major part de la seva potencia a les necessitats derivades dels usos públics del sector, i la seva implantació soterrada de manera que no impliqui cap restricció funcional a l’ordenació i utilització dels espais públics on s’emplaci.

1.4. Instal·lacions de gas i telecomunicacions.

a) Caldrà implantar els corresponents prismes soterrats de pas de serveis per a instal·lacions de telecomunicacions i telemàtica, segons les disposicions tècniques que s’estableixin per mitja la corresponent ordenança.

b) Les actuacions de nova urbanització contemplaran la instal·lació de tubs, corresponent a la xarxa de subministrament de gas que permeti el possible subministrament a les noves edificacions, sens perjudici del sistema energètic que finalment s’adopti.

1.5. Enllumenat públic.

a) Es disposaran les instal·lacions i els elements d’enllumenat públic adients per a la correcta intensitat d’il·luminació i uniformitat dels espais urbans, en funció de la seva funció, característiques i afluència de vianants, en base a les recomanacions tècniques vigents i la ordenança corresponent. Així mateix, les instal·lacions d’enllumenat incorporaran les solucions de disseny més adients en base al compliment de la vigent normativa sobre reducció de la contaminació lumínica, així com respecte a la minimització del consum energètic.

b) La disposició i el tipus de lluminària tendirà a la minimització de la ocupació de l’espai públic, prohibint-se la implantació de bàculs i columnes d’enllumenat en voreres o passos amb una amplada inferior a 1,50 metres. En el cas de voreres o espais d’amplada inferior a 1,50 m, les lluminàries es disposaran forçosament subjectades en les façanes dels edificis, i les instal·lacions de cablejat podran discorre vistes en façana.

1.6. Arbrat i jardineria.

a) Es contemplarà la plantació d’arbrat en aquells espais lliures que per la seva dimensió i característiques funcionals i formals resulti adient la seva disposició. En aquells carrers que formin part de la xarxa d’eixos verds de laciutat, definits en els plànols de Qualificació, ordenació i gestió del sòl urbà, serà obligatòria la nova plantació d’arbrat quant les actuacions abastin com a mínim un tram sencer de carrer.

b) La nova plantació d’arbrat s’haurà de disposar en voreres que disposin d’una amplada mínima de 2,60 m en el cas d’escossells d’un metre, o de 2,80 m en el cas d’escossells d’u coma vint metres.

c) Les espècies arbòries, arbustives i les plantes, es disposaran en funció del tipus de terreny, els criteris de composició de l’espai urbà, l’assolejament, la facilitat de manteniment, i altres factors que s’hauran de raonar expressament. Es potenciarà la utilització d’espècies autòctones i d’aquelles que comportin un menor consum d’aigua. La determinació de les característiques concretes,
dimensions i desenvolupament mínim de les plantes, i terminis de garantia i conservació mínima de les noves plantacions, s’ajustarà a les prescripcions tècniques que assenyalin els corresponents plecs de condicions municipals de jardineria. Les noves plantacions hauran d’incorporar en tots els casos la corresponent instal·lació automàtica de rec per goteig o per aspersió segons les característiques de les espècies a plantar.

1.7. Mobiliari urbà i senyalització.

a) Les actuacions de nova urbanització incorporaran la disposició dels corresponents elements de mobiliari urbà: bancs i papereres en els nous espais públics, així com jocs infantils en els espais lliures que per la seva dimensió i configuració permetin la seva correcta implantació. Els diferents elements de mobiliari urbà i jocs que s’implantin hauran de respondre de manera òptima als criteris de: disseny i forma, riscos per accidentabilitat i vandalisme, materials reciclables, cost de reposició i, manteniment.

b) Les actuacions de nova urbanització hauran d’incorporar la total implantació dels elements de senyalització viària, tant per vehicles com per vianants, que resulti necessària per al correcte funcionament dels nous espais i el seu entorn. La senyalització viària inclourà les senyals verticals, horitzontals i lluminoses que requereixin els nous àmbits urbans, en funció de les determinacions del corresponent informe de mobilitat preceptiu.

2. Condicions particulars comuns als sectors de sòl urbà no consolidat en Sectors de Completació i als sectors de sòl urbanitzable delimitat.

2.1. Connexions exteriors a les infraestructures i xarxes de serveis.

a) Caldrà definir el disseny i el projecte de realització dels elements d’infraestructura viària i de mobilitat, necessaris per tal de garantir la correcta integració dels nous sectors amb el sistema general consolidat de la ciutat en el moment en que es prevegi el funcionament del nou sector.

b) Es contemplaran totes les obres necessàries per a la connexió externa de tots els serveis urbanístics necessaris per al funcionament complert dels nous sectors, des dels límits del sector fins als respectius punts de connexió amb els mateixos, així com la reposició de la urbanització que pugui resultar afectada per les referides obres.

2.2. Xarxes de sanejament.

a) Serà obligatòria la implantació d’una doble xarxa de recollida d’aigües de tipus separatiu, que incorpori d’una banda la recollida de les aigües residuals i la seva connexió fins al sistema de col·lectors que condueix a l’estació depuradora general; i per altra, la recollida de les aigües superficials d’origen pluvial i la seva conducció fins al sistema de rieres i torrents.

b) En els nous sectors de sòl urbanitzable delimitat d’activitats productives, es determinarà la reserva i el disseny d’instal·lacions per al tractament previ i depuració parcial de les aigües residuals, amb caràcter previ a la seva conducció a la estació depuradora general.

2.3. Subministrament d’energia elèctrica.

Els centres de transformació es podran situar en l’espai públic, preferentment en vials, sempre i quant la seva implantació sigui soterrada, de manera que no impliqui cap restricció funcional a la ordenació i utilització dels espais públics on s’emplaci.

3. Condicions particulars per als sectors de sòl urbanitzable delimitat d’activitats productives.

En la definició dels elements d’urbanització els serveis urbanístics d’aquests sectors, caldrà incorporar les instal·lacions centrals al servei del conjunt del sector, o sectorizades en àmbits parcials, que integrin els punts de recollida,magatzematge i tractament dels residus sòlids.
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament