• Webs Municipals  

Plans especials urbanístics(PEU)

publicat el 09/10/2019

1. A més dels plans especials definits i previstos per aquest POUM, podran desenvolupar-se PEU per a qualsevol de les finalitats previstes en l’art. 67 del TRLUC, sempre que no modifiquin l’estructura general i orgànica d’aquest Pla i que no contradiguin les seves Normes bàsiques. Entre elles les incloses en les finalitats següents:

a.- Ordenació de recintes i conjunts artístics
b.- Protecció addicional del paisatge i de les vies de comunicació
c.- Millora d’àmbits rurals
d.- Infraestructures del territori o elements determinants del desenvolupament urbà
e.- Altres finalitats anàlogues
f.- Ordenació del subsòl
g.- Implantació de càmpings i d’establiments de turisme rural
h.- Concreció de la titularitat i l’ús dels equipaments comunitaris

2. L’aprovació dels PEU habilita l’administració competent per a executar les obres i les instal·lacions corresponents, sens perjudici de l’exigibilitat de les llicències i autoritzacions administratives que siguin preceptives i del que estableix la legislació sectorial.

3. D’acord amb el que preveu l’art. 67.1.e) del TRLUC, també es poden elaborar PEU per a l’execució directa d’obres corresponents a la infraestructura del territori o a elements determinants del desenvolupament urbà, pel que fa a l’assenyalament i localització de les infraestructures bàsiques relatives a les comunicacions terrestres i/o aèries, a la infraestructura hidràulica general, a l’abastament d’aigua, sanejament, subministrament d’energia elèctrica i resta de sistemes urbanístics generals i d’altres anàlogues d’acord amb les
previsions d’aquest POUM, amb la col·laboració de les Administracions competents en la matèria i de les Entitats subministradores directament implicades en cada cas. La formulació i tramitació d’aquests plans és preceptiva quan la infraestructura afecta diversos municipis o diferents classes de sòl.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament