• Webs Municipals  

Plans parcials urbanístics (PPU)

publicat el 09/10/2019

1. Per al desenvolupament de les previsions del POUM en sòl urbanitzable delimitat es redactaran els corresponents PPU, que hauran d’incloure un quadre resum de les determinacions urbanístiques del Sector establertes pel Pla Parcial i un quadre comparatiu amb les determinacions del Sector establertes en el POUM.

2. Els PPU hauran de garantir les connexions amb els sistemes generals exteriors i justificar l’autonomia de funcionament de la seva ordenació, aplicant a tal efecte els criteris de sostenibilitat del territori que estableixi l’Ajuntament. També hauran de contemplar la participació en els costos d’implantació de les infraestructures de transport públic.

3. Tota la infraestructura que sigui necessària per al desenvolupament del sector anirà a càrrec del mateix sector de desenvolupament.

4. Les determinacions del planejament parcial hauran de tenir el grau de precisió suficient per permetre la seva immediata execució, incloent la qualificació del sòl, la regulació dels usos i els paràmetres de l’edificació que han de permetre l’atorgament de llicències, l’assenyalament de les alineacions i rasants de la vialitat, defineixen els paràmetres bàsics de l’ordenació de volums,
estableixen les condicions de gestió i els terminis per a promoure els instruments corresponents i per a executar les obres d’urbanització i d’edificació. Si es el cas; precisen les característiques i el traçat de les obres d’urbanització bàsiques i n’avaluen el cost i en divideixen l’execució en etapes, amb el grau de suficient detall per permetre’n l’execució immediata, i estableixen uns criteris i un pressupost orientatiu de les altres obres i despeses d’urbanització, sens perjudici de la concreció superior dels projectes d’urbanització complementaris. Les obres d’urbanització bàsiques comprenen les relatives al sanejament, la compactació i l’anivellament de terrenys destinats a vials, inclòs el pas de vianants, i les xarxes de subministrament i distribució d’aigua, d’energia elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions.

5. Els PPU hauran de preveure, si és el cas, la delimitació de Polígons i definir el Sistema d’Actuació aplicable a cadascun.

6. Els Plans d’Etapes dels PPU han de preveure un termini per a l’execució de la urbanització del Sector fins un màxim de sis anys. En el cas de delimitar més d’un Polígon, caldrà que el Pla defineixi l’ordre de prioritat entre ells per a la seva execució.

7. Aquest POUM determina, d’acord amb la legislació urbanística vigent, l’aprofitament urbanístic de cadascun dels sectors de Planejament Parcial.

8. D’acord amb les directrius de la Direcció General de Patrimoni Natural, del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, els PPU destinats total o parcialment a usos industrials, hauran d’incorporar, quan sigui necessari, pel que fa a la protecció del medi ambient, les regulacions següents:

a.- Determinació de les infraestructures i equipaments necessaris per dur a terme la gestió ambiental i infraestructures de recollida i tractament de les aigües residuals conjuntament per a tot el sector, estació de vigilància de la contaminació atmosfèrica, sistema de recollida de residus urbans i assimilables amb reserves d’espai suficient per a contenidors per a la recollida selectiva, sistemes d’atenció d’atenuació del soroll derivat de l’activitat industrial, instal·lació de la xarxa d’extinció d’incendis i reserva
de sòl per a instal·lacions de recollida selectiva, magatzematge, reciclatge i eliminació de residus industrials, d’acord amb les determinacions de la legislació de residus.

b.- Ordenances específiques per a la protecció del medi, que hauran de regular com a mínim els aspectes relacionats amb les aigües residuals, la protecció de l’ambient atmosfèric (emissions a l’atmosfera) els sorolls, les vibracions i el control lumínic.

9. Els PPU podran completar les previsions d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal, però no modificar-les.

10. En ocasió de la tramitació d’un PPU, l’Ajuntament d’Amposta concretarà les característiques del mobiliari urbà, l’arbrat, l’enjardinament, el paviment de les voreres, el tipus de vorades i d’enllumenat i la senyalització, d’acord amb les prescripcions municipals pertinents, a fi de possibilitar-ne la valoració i el cost ulterior a càrrec dels propietaris afectats.
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament