• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Regidories Regidoria d’Urbanisme i Activitats Desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

publicat el 09/10/2019

1. Amb l’objecte de desenvolupar i completar l’ordenació establerta per les determinacions d’aquest POUM, es redactaran plans parcials urbanístics, plans especials urbanístics i plans de millora urbana, segons es preveu en els article 65 a 68 de la Llei d’Urbanisme catalana, i en els termes previstos en aquestes normes. Llevat dels supòsits en què s’estableixi com a preceptiva la
redacció d’aquests instruments urbanístics, les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal seran d’aplicació directa i immediata.

2. Aquest planejament derivat ha d’ésser coherent amb les determinacions del POUM d’Amposta, i sense perjudici de respectar els Plans supramunicipals. Els plans que s’elaborin en desenvolupament de les previsions d’aquest POUM respectaran íntegrament les seves determinacions i previsions, segons la classificació del sòl i el règim urbanístic aplicable i es redactaran d’acord amb el que es preveu en aquestes Normes Urbanístiques i de conformitat amb les determinacions assenyalades per la legislació urbanística vigent.

3. Amb l’objecte de completar la regulació urbanística es podran aprovar, Plans Especials, Plans de Millora Urbana, Ordenances, Catàlegs i Normes Complementàries. Per a l’aprovació d’ordenances reguladores específiques i/o normes complementàries, s’haurà de seguir en cada cas la tramitació establerta per la legislació urbanística vigent o normativa sectorial vigent, i per aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

4. Es recullen en el Present pla, determinacions, que per no ser incompatibles amb el nou règim fixat pel Pla, provenen d’antics instruments urbanístics elaborats en desenvolupament del Pla General d’Ordenació d’Amposta de 1985, aprovats definitivament amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i que han estat executats pràcticament
amb la seva totalitat, o que estan en execució. No obstant, els hi serà d’aplicació, a més de les determinacions d’aquest Pla, el que estableixi la legislació urbanística vigent, i en el seu cas la sectorial.

5. Altrament, amb el present Pla s’ha refós la normativa corresponent al planejament derivat aprovat abans de l’aprovació d’aquest Pla, de tal manera que la regulació de l’edificació en aquests àmbits, es realitza de forma directa per aquest mateix Pla. La relació de documents refosos es detalla en l’annex d’aquestes NNUU.

6. Tots els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic que s’elabori en desenvolupament de les previsions d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal hauran de garantir l’accessibilitat i la utilització, amb caràcter general, dels espais d’ús públic, i no seran aprovats si no compleixen les determinacions i els criteris establerts a la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques, i en els corresponents Reglaments que la desenvolupen.

7. Els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic que s’elabori en desenvolupament de les previsions d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal hauran de determinar les característiques i el traçat de les galeries i xarxes d’abastament d’aigua, clavegueram, energia elèctrica, gas, telecomunicacions i d’altres previstos. La distribució dels serveis haurà de ferse
mitjançant xarxa subterrània i caldrà preveure la ubicació de les centrals de transformació i/o distribució local necessàries, en sòls amb la qualificació apropiada a tal efecte. En la seva tramitació es requeriran els informes de les administracions sectorials competents per raó de la matèria.

8. Els plans derivats hauran d’incorporar els estudis o informes que prevegi la legislació vigent per tal d’adaptar-se a les directrius de planejament urbanístic, les consideracions ambientals i les polítiques d’habitatge. Aquests documents hauran de ser sotmesos a informació pública conjuntament amb el document d’aprovació inicial.
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament