• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Regidories Regidoria d’Urbanisme i Activitats Reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública

Reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública

publicat el 09/10/2019

1. Aquest POUM reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 20% del sostre que qualifica per a l’ús d’habitatge de nova implantació. A més en tant que capital de comarca i municipi amb una població superior de deu mil habitants reservarà un 10% addicional objecte de mesures per la consecució d’habitatge assequible, d’acord amb el Text refós de la Llei d’urbanisme.

2. En tots i cada un dels nous polígons d’actuació i sectors on es prevegi la nova implantació d’ús residencial, tant en el sòl urbà com en el sòl urbanitzable, es reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl on poder localitzar el 20% del sostre resultant destinat a ús d’habitatge i un 10% addicional d’habitatges que s’aculli a les mesures legislatives vigents per la consecució d’habitatge assequible. Aquestes reserves podran ser reduïdes segons el procediment previst a l’article 57 .3 del TRLUC.

3. Als efectes de l’apartat anterior es considera que un polígon o sector de planejament preveu nova implantació d’habitatges, en els següents casos:

a. en sòl urbà: sempre i quan en el planejament anterior que es revisa, els sòls inclosos en aquests polígons o sectors, es destinaven a usos diferents dels d’habitatges (activitat, industrial, sòls no urbanitzable, etc.) i en els que, el nou planejament admet aquest ús d’habitatge.

b. en el sòl urbanitzable: tots els sectors, siguin o no provinents d’un sòl ja qualificat anteriorment d’urbanitzable.

c. En aquells àmbits o sectors on l’Ajuntament, altres entitats de dret públic o societats de capital íntegrament públic, siguin titulars de terrenys aportats, no es comptabilitzarà als efectes de determinar la indicada reserva del 20% de sostre per la construcció d’habitatges protegits, aquell sostre que els correspondria en virtut de la seva aportació de sòl.
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament