• Webs Municipals  

Interpretació

publicat el 08/10/2019

Les determinacions del POUM s’interpretaran d’acord amb els criteris establerts per la redacció del Pla, i els objectius expressats a la Memòria. La interpretació dels documents del Pla correspon a l’Ajuntament d’Amposta, dins de les seves competències, sense perjudici de les competències de la Generalitat de Catalunya i de la jurisdicció dels Tribunals, i essent d’aplicació les regles determinades a l’article 10 del DL 1/2005.

2. En cas de dubte o contradicció entre la norma escrita i els plànols i gràfics, prevaldrà la norma escrita, llevat que el conflicte es refereixi a quantificació de superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir-se a la superfície real. Aquesta s’establirà mitjançant aixecaments topogràfics adequats en el territori. En el supòsit que diverses normes o mesures restrictives o protectores, tant les derivades de la legislació sectorial o de llurs instruments específics de planejament com les de caràcter urbanístic, concorrin en un mateix sector o àmbit municipal i comportin diferents graus de preservació, s’ha de ponderar l’interès públic que hagi de prevaler i cercar la utilització més racional possible del territori.

3. En la interpretació de les determinacions del Pla que s’expressen gràficament en els plànols d’ordenació prevaldran aquells que siguin d’escala més gran, és a dir, aquells en què la definició de les determinacions sigui més acurada.

4. Si es produeixen dubtes en la interpretació del POUM produïts per imprecisions o contradiccions entre els diferents documents, serà vàlida la determinació que impliqui menor edificabilitat, major dotació per a espais públics, major protecció ambiental i menor densitat d’habitatges. Aquesta interpretació es farà extensiva a d’altres Disposicions que el POUM pugui referir-se i a les dels plans que el desenvolupin.

5. En tot allò que no hagi estat previst o que hagi estat regulat de manera insuficient en el planejament executiu que desenvolupi aquest Pla d’ordenació urbanística municipal s’aplicarà la normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal.

6. En tot cas és d’aplicació l’article 3.1 del Codi Civil, pel que fa a la interpretació, si bé sempre serà prevalent aquella interpretació que respecti el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible, definit a l’article 3 del DL 1/2005.

7. No obstant l’expressat anteriorment, es podran corregir d’ofici amb la interpretació que aprovi l’administració, les errades materials i de fet, contradiccions o puntualitzacions. En tot cas l’explicació crearà antecedents que hauran de ser tinguts en compte en successives interpretacions o puntualitzacions.
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament