• Webs Municipals  

Modificació

publicat el 03/10/2019

1. L’alteració puntual de les determinacions del Pla es tramitarà pel procediment
de modificació del POUM.

2. La proposta de modificació haurà de raonar i justificar la coherència de la proposta de modificació amb les previsions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, la incidència de la nova ordenació en les previsions del Pla vigent i la viabilitat d’acceptar la proposta sense procedir a la seva revisió. Així mateix s’haurà de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la
conveniència de la modificació proposada, en relació amb els interessos públics i privats concurrents.

3. La modificació de qualsevol dels elements d’aquest Pla es subjectarà a les mateixes normes aplicables per a la seva formació i el que estableixi l’art. 94 del DL 1/2005.

4. El projecte de modificació puntual del Pla haurà de tenir el grau de precisió propi del Pla d’ordenació urbanística i es subjectarà al que estableixi la legislació vigent.

5. En cas que la modificació proposada comporti un increment de la densitat i del sostre edificable, s’hauran d’incrementar proporcionalment les reserves per a espais lliures públics, així com per a dotacions i equipaments de titularitat pública, d’acord amb les previsions de l’article 65.3, 65.4 i les previsions addicionals de l’art 94 del DL 1/2005.

6. En cas que la modificació proposada comporti una diferent zonificació o ús urbanístic de les zones verdes, espais lliures, zones esportives o espais destinats a equipaments esportius, previstos pel Pla com a sistemes generals o locals, s’estarà al procediment previst en l’article 95.1 del DL 1 /2005, amb l’excepció prevista a l’apartat 3, del propi article.

7. No s’entendrà com a modificació de zones verdes i esportives regulades a l’article 95 del DL 1 /2005, la concreció de la localització dels espais lliures determinats en les fitxes dels diferents sectors de planejament (Plans Parcials i Plans de Millora), encara que es situïn en un lloc diferent de l’assenyalat en la documentació gràfica indicativa del Pla, sempre i quan es respectin les seves dimensions i qualitat.

8. Tampoc s’entendrà modificació de les zones verdes o espais lliures la modificació d’aquells sòls qualificats inclosos dintre del sistema d’espais lliures complementaris i identificats amb les claus 5e Verds de Protecció, 5f Complements de vialitat i 5g Sòls privats de servitud ja que són espais que complementen el sistema d’espais lliures, però que no han estat computats als efectes de compliment d’estàndard d’espai lliure per habitant.

9. Les propostes de modificació regulades pels apartats 1 i 3 de l’article 95 del DL 1/2005 han de justificar en la memòria pertinent, i mitjançant la documentació gràfica que sigui necessària, que no es perjudiquen els aspectes qualitatius ni quantitatius dels espais afectats.

10. La previsió mitjançant planejament parcial o especial de majors superfícies de sòl destinades a sistemes, respecte als estàndards o percentatges mínims fixats per aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, no requerirà la seva modificació.
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament