• Webs Municipals  

Revisió

publicat el 03/10/2019

1. Aquest POUM es podrà revisar total o parcialment en alguns dels elements que el constitueixen, segons procedeixi en cada cas d’acord amb la Llei. Les possibles revisions es fonamentaran en algun dels supòsits següents:

a. Quan s’hagin complert 12 anys de vigència.

b. Quan es manifestin diferències substancials entre les previsions d’aquest Pla relatives a població, usos, intensitats, implantació d’activitats, o bé la necessitat d’infraestructures d’interès general.

c. Quan, per l’elecció d’un model territorial diferent o per circumstàncies de tipus econòmic o demogràfic, es plantegin nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica del territori o de la classificació del sòl.

d. Quan s’aprovi una figura de planejament de rang superior que comprengui en el seu àmbit el municipi d’Amposta i les seves disposicions així ho exigeixin.

e. En els altres casos que prevegi la legislació urbanística.

2. Quan es produeixi el supòsit previst a l’apartat 1.b d’aquest mateix article, sempre i quan es justifiqui degudament, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, previ informe de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, podrà ordenar la revisió del Pla d’Ordenació, prèvia audiència a l’Ajuntament d’Amposta, o acordar-la a instància d’aquest.

3. El projecte de revisió es tramitarà d’acord amb el procediment establert per a l’aprovació del POUM, i incorporarà els estudis urbanístics que justifiquin l’exigència de la seva Revisió i de les propostes plantejades.
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament