• Webs Municipals  

Obligatorietat

publicat el 03/10/2019

1. Les determinacions del POUM vinculen a l’Administració i els particulars.

Qualsevol dispensa o excepció a aquesta regla general serà causa per reclamar la nul·litat de ple dret de l’acte que la provoqui.

2. L’Ajuntament, prèvia informació pública per un termini de vint dies i informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, podrà autoritzar l’ocupació temporal de terrenys per a usos i edificacions de caràcter provisional sempre que es compleixin els següents requisits:

a) Que no tinguin naturalesa o finalitat permanent

b) Que no dificultin l’execució del POUM o d’altres plans vigents al municipi

3. L’autorització prevista en el punt anterior s’atorgarà a precari. Les obres i els usos així autoritzats hauran d’enderrocar-se i / o cessar, sense dret a indemnització, quan així ho acordi l’Administració atorgant. En la sol·licitud de la llicència, el propietari farà constar explícitament el coneixement i acatament d’aquesta circumstància i s’inscriurà en el Registre de la Propietat, i l’Administració actuant mantindrà el domini de la inscripció. L’eficàcia de l’autorització quedarà sotmesa a la condició resolutòria que, en tot moment, els compromisos contrets pels propietaris siguin també acceptats expressament pels gestors o explotadors dels usos, les obres, els edificis o les instal·lacions.
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament