• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Regidories Regidoria d’Urbanisme i Activitats Vinculació normativa derivada de l’estructuració del POUM

Vinculació normativa derivada de l’estructuració del POUM

publicat el 03/10/2019

1. Memòria del Pla d’ordenació urbanística municipal.

La Memòria té caràcter informatiu i justificatiu de l’ordenació proposada pel Pla d’ordenació urbanística municipal. Les seves orientacions ajudaran a interpretar el sentit de les determinacions vinculants en tot allò que el planejament proposi.

2. Plànols d’ordenació.

Els plànols d’ordenació tenen caràcter de normativa vinculant, atenent al seu grau de relació amb l’ordenació integral del territori, o de l’ordenació més detallada de les condicions d’edificació i d’usos.

a. Determinacions d’àmbit supramunicipal contingudes en el POUM d’Amposta, són orientadores i no tenen caràcter vinculat.

b. Classificació del sòl.

El plànol d’ordenació de la sèrie RE, que ordena l’estructura general i orgànica del territori municipal i la classificació del sòl, d’acord amb la legislació urbanística vigent. L’alteració d’aquests continguts requerirà la revisió o la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal.

c. Qualificació del sòl.

Els plànols d’ordenació de la sèrie OR.03, que qualifiquen el sòl en zones i sistemes, d’acord amb la legislació urbanística vigent.
Les seves previsions es desenvoluparan pel planejament parcial, especial o de millora urbana, d’acord amb allò que s’estableix al
Capítol Segon del Títol l d’aquestes Normes.

L’alteració dels continguts complementaris es podrà fer mitjançant el pla parcial urbanístic o un pla especial urbanístic. Es consideren continguts bàsics en el POUM els que venen específicament determinats a les fitxes normatives.

Les traces de la vialitat secundària i la posició de les edificacions que figuren dins dels sectors de planejament parcial són
orientatives i es podran modificar justificadament en el PPU corresponent.

d. Condicions d’edificació.

Els continguts dels plànols d’ordenació de la sèrie OR.04 que facin referència a la regulació de les condicions d’edificació específiques per a cada tipus de sòl, d’acord amb la legislació urbanística vigent.

3. Normativa

Aquestes normes, junt amb els plànols d’ordenació, constitueixen el cos normatiu urbanístic del municipi d’Amposta, i prevalen sobre la resta de documents del Pla. En allò que no hi estigui previst, s’estarà a la legislació urbanística i d’ordenació del territori aplicable en cada cas.

4. Ordenances reguladores

Els preceptes de les diferents ordenances urbanístiques, pel seu grau d’especificitat o regulació detallada integren un cos autònom dins de l’esquema normatiu del Pla d’ordenació urbanística municipal, complementant als preceptes de les Normes Urbanístiques.

L’alteració o variació d’aquests preceptes requerirà la modificació de l’Ordenança Reguladora corresponent a través del procediment abreujat que en elles es determini.

5. L’agenda econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar

L’agenda econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar té caràcter informatiu i justificatiu del Pla d’ordenació urbanística municipal.

6. Convenis urbanístics

Els convenis urbanístics que acompanyen o desenvolupen el Pla d’ordenació urbanística municipal s’hi incorporen com a document de caràcter vinculant per a les parts signants. Els compromisos i obligacions contrets respecte a cessions de sòl, càrregues d’urbanització, i qualssevol altres aspectes que les parts creguin convenient, es perfeccionaran mitjançant les figures de planejament o de gestió més adients.

7. Altres documents, plànols d’informació i estudis monogràfics

Els altres documents, plànols d’informació i estudis monogràfics tenen únicament caràcter informatiu.Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament