• Webs Municipals  

Marc legal

publicat el 07/05/2019

1.     El present POUM s’ha redactat d’acord amb la legislació urbanística vigent i la legislació sectorial vigent aplicable.

2.     La referència a la " legislació urbanística vigent " remet a l’ordenament urbanístic vigent a Catalunya, consistent en les Lleis aprovades pel seu Parlament, els reglaments i disposicions que les desenvolupen, així com la legislació urbanística estatal en allò que no modifiqui ni vulneri la competència exclusiva de la Comunitat Autònoma en matèria d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Medi Ambient.

3.     La referència a situacions morfològiques preexistents es referiran a la situació del moment en que el Pla sigui executiu.

4.     La referència a la "legislació sectorial vigent" que es faci en les presents Normes Urbanístiques (NNUU) s’entendrà que es remet a l’ordenament jurídic autonòmic i estatal vigent a Catalunya en la matèria que es tracti i en cada moment. En aquest cas, les referències a cadascuna de les disposicions sectorials es realitzarà amb la denominació completa.

5.     Les presents Normes Urbanístiques, conjuntament amb els restants documents exigits per la legislació urbanística, inclouen les següents disposicions:

LEGISLACIO CATALANA

Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que recull en un únic text les modificacions de la Llei d’urbanisme derivades de la Llei 10/2004 de 24 de desembre.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’Urbanisme.

Llei 17/2000,de 29 de desembre, d’equipaments comercials; (LEC 17/00)

Llei 1/1995, pel qual s’aprova el Pla territorial de Catalunya

Pla Territorial Parcial de les terres de l’Ebre aprovat el 15 de maig de 2001.

LEGISLACIO ESTATAL

Llei 6/1998, de règim del sòl i valoracions. (LV 6/98)

Reial Decret 2159/1978,de 23 de juny, pel qual s’aprovà el Reglament de Planejament Urbanístic

Reial Decret 3288/1978,de 25 d’agost, pel qual s ’aprovà el Reglament de Gestió Urbanística

Reial Decret 2178/1978,de 23 de juny, pel qual s’aprovà el Reglament de Disciplina Urbanística

6.     Així mateix serán aplicables les demés disposicions vigents, i en especial las de caràcter sectorial, tant pel que fa equipaments comercials Decret 346/2001; així com pel que fa a les disposicions de prevenció d’incendis Decret 64/1995 i altres com normes i disposicions sobre telefonia, ports, carreteres, ferrocarrils i les disposicions de la Llei del Pla d’espais d’interès natural. En tot cas sempre s’haurà de tenir en compte la norma sectorial de cada matèria, i per tant les actuacions de l’Ajuntament d’Amposta, s’entenen sense perjudici de les competències concurrents en la matèria, d’altres administracions.

7.     Abreviatures i referències.

A més de les claus d’identificació que figuren en els diversos documents d’aquest Pla i a l’article 11 d’aquesta normativa, també s’utilitzen de manera més freqüent les següents abreviatures i referències:

UUPlanejament:

POUM Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

PDU Pla Director Urbanístic

PEU Plans Especials Urbanístics

PMU Plans de Millora Urbana

PPU Plans Parcials Urbanístics

PPD Plans Parcials Urbanístics de Delimitació

 

UUClassificació del sòl:

SU Sòl Urbà

SUC Sòl Urbà Consolidat

SUNC Sòl Urbà No consolidat.

SUD Sòl Urbanitzable Delimitat

SUND Sòl Urbanitzable No delimitat

SNU Sòl No urbanitzable

 

UUConceptes Urbanístics bàsics:

ZV Espais lliures / Zones verdes

AU Aprofitament Urbanístic

PAU Polígons d’Actuació Urbanística

PD Plans derivats

DUS Desenvolupament Urbanístic Sostenible

Referències a legislació i disposicions vàries:

NNUU Normes Urbanístiques del present POUM

DL 1/2005 Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC)

DL 305/2006 Reglament de la Llei d’Urbanisme

RGU Reglament de gestió Urbanística

RPU Reglament de Planejament urbanístic

RDU Reglament de Disciplina Urbanística

LSV Llei del sòl i valoracions (6/98)

RMEU Decret 303/97 Reglament facilitar gestió urbanística

TR-92 Disposicions vigents del Text refós de la Llei del sòl de 1992
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament