• Webs Municipals  

Oferta de treball: Agents Policia Local

publicat el 12/02/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

12/02/2019

Descripció del lloc de treball:

Agent de la Policia Local

Categoria:

C2

Departament:

Policia Local

Llocs de treball oferts:

7

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 21/03/2019 al 09/04/2019 a les 14:00h
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 12/04/2019
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 2/05/2019
 • Període d’al·legacions: 13/04/2019 al 30/04/2019
 • Inici de les proves: 8/05/2019

Funcions del lloc de treball:

Les  que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i en el reglament del cos aprovat per l’Ajuntament d’Amposta.

Requisits imprescindibles:

 • Els propis de les Bases reguladores de la convocatòria, entre els quals:
  • Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
  • Estar en possessió del títol d’educació secundària obligatòria o equivalent.
  • Haver complert 18 anys i no tenir l’edat de jubilació obligatòria quan finalitzi el termini de presentació d’instàncies.
  • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni haver estat acomiadat disciplinàriament en l’àmbit del sector públic. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
  • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
  • Tenir una alçada mínima d’1,60 cm per les dones i d’1,65 cm pels homes.
  • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B.  En relació al permís A2, el termini màxim que s’estableix per posseir-lo és abans de finalitzar el Curs de Formació Bàsica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya o abans de la incorporació efectiva al cos de la Policia Local d’Amposta, la data que produeixi primer.
  • Compromís de portar armes, que es presentarà  mitjançant declaració jurada junt amb la corresponent sol·licitud.
  • No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
  • Declaració jurada per la qual es pren compromís de mantenir vigents els permisos de conduir requerits per prendre part en aquesta convocatòria  mentre existeixi la relació de servei de la persona aspirant amb la Policia Local d’Amposta.
 • Documentació a presentar:
 • No s’adjuntarà cap document acreditatiu de mèrits.
 • En aquelles sol·licituds que es realitzin de forma telemàtica, la compulsa de la documentació es realitzarà en el moment que determini el Tribunal.

 

Requisits valorables:

Els especificats a la base Setena de la convocatòria.

Lloc de treball:

Policia Local

Descripció del procés de selecció:

 • Prova 1. Coneixements de la llengua catalana
 • Prova 2. Cultura general
 • Prova 3. Prova teòrica
 • Prova 4. Aptitud física
 • Prova 5. Psicotècnic
 • Prova 6. Reconeixement mèdic
 • Fase de Concurs

Observacions (particularitats de la gestió):

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases publicades en aquesta oferta.


Bases específiques de la convocatòria per a l’accés mitjançant concurs- oposició lliure de 7 places d’agent de la Policia Local integrades a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local, grup c, subgrup C2 de titulació

Consulta la publicació al eBOP T


Descarregar PDF

Actualitzat el 14/03/2019

Modificació de les bases

El termini de presentació de les sol·licituds començarà a comptar des de l’endemà de la publicació de les bases al BOE.

Publicació al eBOP T de la modificació de les bases


Descarregar PDF

Actualitzat el 20/03/2019

Termini de presentació de les sol·licituds

Es poden presentar les les sol·licituts del 21/03/2019 al 09/04/2019.

Consultar la publicació al BOE

Actualitzat el 12/04/2019

Llista provisional d’admesos i exclosos, nomenament del tribunal i data de les proves

Admesos/es

Admesos/es (DNI)

8143L

5065T

6347V

5377L

1136A

9007R

1338Z

4965F

7242K

5091A

1777Q

2741H

6507L

7226E

0312F

8743K

5018E

8828X

1835N

8413G

5059B

1823Q

5701K

7611E

0600R

5421D

7166F

7918S

2191T

0426F

4589F

2908C

9157S

3178K

5206Q

0943H

8512A

7510F

9744X

5470Z

8679R

5352A

6893A

8113Z

8435H

7575W

3993W

8719R

2039R

7593J

4161B

5812J

5638K

8003D

8793V

8004X

6567F

2633G

3328A

3743Y

7411T

8943P

0866Y

3325W

8724P

1283M

5761K

7282A

2702F

5033Z

6791R

3710V

6857J

0840K

1663C

7668L

5721N

1226D

9041N

9049C

1628P

2899B

6750N

1120A

5251W

5279C

6471A

7449F

3663T

4576D

4269D

9954F

8736Y

9387C

2709W

4628T

0052H

8878G

8810B

8730T

1539T

3821E

9243K

5845J

0437J

7519Q

6558A

0430A

8474M

7711R

8166W

0108E

5226T

8432D

1229C

9299Q

3539X

7057C

7913W

3638Z

3524T

9190T

0750Q

4042Y

4967N

0036T

3837B

0173L

8650Z

2328S

3045L

1529Y

4982S

3886Y

2224B

9236D

5565T

2807B

4385W

5534R

8364H

1391Y

5627B

0398A

6588M

8507T

2297R

8989C

9254C

4191T

7616G

2392X

1950N

2484X

1380T

1678C

2462B

1531N

7903R

9124A

6921P

0916G

9180E

9574S

2245H

6874Q

3326J

6826F

7108G

7990B

7872B

4653P

3933P

7896Q

Exclosos/es

Exclosos/es (DNI)

 Motius d’exclusió

8077A

1,2,6 

5483Y

2,4,5,6 

7656X

4,5,6

6316D

4,5

5302F

6

1466Y

1,2,4,5,6

4894M

4,5,6

5693E

4,5,6

7827W

4,5,6

4265M

6

3865J

2

2044L

1,4,5,6

3658Q

4,5,6

9704A

5,6

7963J

4,5,6

4349B

6

3560W

6

2106N

6

0612G

4,5,6

8170A

4,5,6

6727Y

5

8193H

4,5,6

6993W

4,6

4106L

4,5,6

3883P

4,5,6

0705Z

6

8921Y

4,5,6

7285L

4,5

4437X

6

3562D

6

7893M

4,5,6

0822V

1,2,4,5,6

0821Q

1,2,4,5,6

6429K

4,5

9951X

2

8809L

6

0974W

5

5766E

4

4361A

2

1448V

4,5

3200N

4,5

9121P

1,4,5,6

1234Z

6

0620D

6

2681E

6

0167N

4,5,6

8126Z

4,5

4887R

5,6

6626C

2

4475A

6

0243T

4,5,6

5011E

4

4979K

1,2,4,5,6

8464P

6

5545Q

4,5

3147N

6

3828H

6

3001T

4,6

4905Z

4,5

2636D

4,5

0407S

1,6

3089V

2,6

1703Z

4,5

0032T

1,2,4,5

8704P

6

3337R

4,5,6

3994F

4,5,6

3890S

7

7612A

4,5,6

6174Q

7

1180A

7

9220W

7

6795L

7

9651L

7

3949S

7

3116Y

6

Llegenda de motius d’exclusió:

1 Manca DNI o document equivalent
2 Manca Nivell d’estudis exigit
4 Manca Annex 4: Declaració mèrits
5 Manca Annex 5: Declaració responsable
6 Manca Sol·licitud de participació de processos de selecció de l’Ajuntament d’Amposta
7 Fora de termini

Membres del tribunal qualificador

 • President:
  • Titular: Josep Massana Iniesta, Inspector en Cap de la Policia Local d’Amposta
  • Suplent: Ruben Clemente Gil, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta
 • Vocals:
  • Titular: Ruben Romero Lara, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta
  • Suplent: Bruno Aragonés Panisello, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta
  • Titular: Jaume Rosselló Prats, tècnic de l’Ajuntament d’Amposta
  • Suplent: Neus Machado Sorribes, tècnica de l’Ajuntament d’Amposta
  • Titular: Josep Albiol Fraile, Tècnic designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
  • Suplent: Lidia Pino Mauri, Tècnica suplent  designada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
  • Titular: Francesc Josep Panisello Franch, Tècnic designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat
  • Suplent: Antonio Dote Cabrera, Tècnic suplent designat la Direcció General d’Administració de Seguretat
 • Secretaria:
  • Titular: Anna Adell Monllau, Cap del Departament de RRHH de l’Ajuntament d’Amposta
  • Suplent: Alejandra Sancho Maigí, Administrativa de la Policia Local d’Amposta

En aquest cas la secretària actuarà amb veu però sense vot.

Les persones membres del tribunal es poden abstenir i els/les aspirants poden recusar-les, en el termini de 10 dies, quan hi concorrin les circumstàncies que es preveuen als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

En el cas que per raó d’abstenció, de recusació o d’impossibilitat justificada d’assistència algun de les seves persones membres titulars no puguin assistir-hi ha de comunicar-ho a les seves persones suplents per garantir-ne la presència.

Convocatòria per a la realització de les proves

1r exercici. Coneixement de llengua catalana

Data: 8 de maig de 2019 actualitzat
Lloc: Biblioteca Municipal Sebastià Juan Arbó, Pl. del Castell 13
Hora: 9:30h actualitzat

Observacions: Queden exempts de realitzar aquest exercici els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B2), equivalent o superior. Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, hagin participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

2n exercici. Cultura General

Data: 9 de maig de 2019
Lloc: Auditori Municipal, C/ Sebastià Juan Arbó s/n
Hora: 10.00h

3r exercici. Prova teòrica

Data: 09 de maig de 2019
Lloc: Auditori Municipal, C/ Sebastià Juan Arbó s/n
Hora: Tarda, hora a determinar

La data i hora de celebració dels successius exercicis queda a determinar.

A)   Ordre d’actuació de les persones aspirants

L’actuació de les persones aspirants en les proves que no es puguin realitzar conjuntament es farà per acord dels membres del Tribunal.

B)  Les persones aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la  data de la publicació de l’anunci d’aquesta resolució al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament d’Amposta i a la plana web www.amposta.cat, per presentar les al·legacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista provisional de persones admeses i excloses.

Igualment, tant les persones aspirants excloses com les omeses, per no figurar en la llista provisional de persones admeses ni en la d’excloses, poden esmenar dins d’aquest mateix termini els defectes que hagin motivat la seva no admissió o l’omissió simultània en la llista de persones admeses i excloses.

S’entendrà que les persones aspirants excloses que no esmenin en el termini indicat, el defecte o defectes que han motivat la seva exclusió, desisteixen en la seva sol· licitud.

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista provisional de persones admeses i excloses.

En qualsevol cas i per tal d’evitar errors i, en el cas que se’n produeixin, a fi de possibilitar-ne l’esmena en el termini adequat i en la forma escaient, cal que les persones aspirants comprovin fefaentment que no figuren en la llista de persones excloses ni en la d’admeses.

C)   Les llistes completes de persones admeses i excloses s’exposen al tauler d’anuncis de la corporació (Plaça de l’Ajuntament, núm. 2-4, d’Amposta).

D)   Comunicar aquesta resolució a les persones membres del tribunal.

E)   Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis i a la plana web de l’Ajuntament d’Amposta.

Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs contenciós d’administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicacióDescarregar decret (PDF)

Actualitzat el 2/05/2019

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Admesos/es

Admesos/es (DNI)

8143L

8143L
5065T
6347V
5377L
1136A
9007R
1338Z
4965F
7242K
5091A
1777Q
2741H
6316D
5302F
6507L
5693E
7827W
3865J
7226E
2044L
0312F
8743K
9704A
5018E
8828X
4349B
3560W
2106N
1835N
8413G
5059B
1823Q
5701K
7611E
0600R
5421D
7166F
7918S
2191T
0426F
4589F
6727Y
2908C
9157S
3178K
5206Q
0943H
8193H
8512A
7510F
3883P
9744X
5470Z
8679R
5352A
6893A
8113Z
8435H
0705Z
7575W
3993W
8719R
2039R
7593J
4161B
5812J
5638K
8003D
8793V
8004X
6567F
2633G
3328A
3743Y
7411T
8943P
0866Y
3325W
8724P
1283M
5761K
7282A
2702F
5033Z
6791R
3710V
6857J
6429K
9951X
0974W
5766E
0840K
1663C
7668L
5721N
1226D
9041N
9049C
1628P
2899B
6750N
1120A
5251W
5279C
4361A
6471A
3200N
7449F
3663T
1234Z
4576D
4269D
0620D
2681E
9954F
8736Y
9387C
2709W
4628T
0052H
8878G
8810B
8730T
1539T
3821E
9243K
5845J
0437J
7519Q
6558A
0430A
8474M
7711R
8166W
0108E
5226T
8432D
1229C
9299Q
3539X
7057C
7913W
3638Z
8126Z
3524T
9190T
0750Q
4042Y
6626C
4967N
0036T
3837B
4475A
0173L
8650Z
2328S
3045L
1529Y
4982S
5011E
3886Y
2224B
9236D
5565T
2807B
4385W
5534R
8364H
1391Y
5627B
0398A
6588M
8507T
2297R
8989C
9254C
4191T
7616G
2392X
1950N
2484X
1380T
1678C
2462B
1531N
7903R
9124A
6921P
0916G
5545Q
9180E
3828H
9574S
2245H
6874Q
4905Z
2636D
0407S
3326J
6826F
1703Z
7108G
7990B
7872B
4653P
3933P
7612A
3116Y
7896Q

Exclosos/es

Exclosos/es (DNI)

 Motius d’exclusió

8077A 1, 2 i 6
5483Y 2, 4, 5 i 6
656X  4, 5 i 6
1466Y 1, 2, 4 , 5 i 6
4894M 4, 5 i 6
4265M 6
3658Q 4, 5 i 6
7963J 4, 5 i 6
0612G 4, 5 i 6
69781 4, 5 i 6
6993W 4 i 6
4106L 4, 5 i 6
8921Y 4, 5 i 6
7285L 4 i 5
4437X 6
3562D 6
7893M 6
822V  1, 2, 4 , 5, i 6
0821Q 1, 2, 4 , 5 i 6
8809L 6
1448V 4 i 5
9121P 1, 4, 5 i 6
0167N 4, 5 i 6
4887R 5 i 6
0243T 4, 5 i 6
4979K 1, 2, 4, 5 i 6
8464P 6
3147N 6
3001T 4
3089V 2 i 6
0032T 1 i 2
8704P 7
3337R 4, 5 i 6
3994F 4, 5 i 6
3890S 7
6174Q 7
1180A 7
9220W 7
6795L 7
9651L 7
3949S 7

Llegenda de motius d’exclusió:

1 Manca DNI o document equivalent
2 Manca Nivell d’estudis exigit
4 Manca Annex 4: Declaració mèrits
5 Manca Annex 5: Declaració responsable
6 Manca Sol·licitud de participació de processos de selecció de l’Ajuntament d’Amposta
7 Fora de termini

Convocats per a la prova de català

Convocats/ades prova de català (DNI)

1823Q

6567F

3328A

6750N

5279C

7711R

0750Q

0173L

3045L

5011E

0398A

7108G

Convocatòria per a la realització de les proves

1r exercici. Coneixement de llengua catalana

Data: 8 de maig de 2019
Lloc: Biblioteca Municipal Sebastià Juan Arbó, Pl. del Castell 13
Hora: 9:30h

Observacions: Queden exempts de realitzar aquest exercici els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B2), equivalent o superior. Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, hagin participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

2n exercici. Cultura General

Data: 9 de maig de 2019
Lloc: Auditori Municipal, C/ Sebastià Juan Arbó s/n
Hora: 10.00h

3r exercici. Prova teòrica

Data: 09 de maig de 2019
Lloc: Auditori Municipal, C/ Sebastià Juan Arbó s/n
Hora: Tarda, hora a determinar

La data i hora de celebració dels successius exercicis queda a determinar.

Ordre d’actuació de les persones aspirants: L’actuació de les persones aspirants en les proves que no es puguin realitzar conjuntament es farà per acord dels membres del Tribunal.

No existint cap recusació dels aspirants i essent definitiva la llista d’admesos i exclosos, es trasllada la llista definitiva a les persones membres del tribunal els quals s’hauran d’abstenir quan hi concorrin les circumstàncies que es preveuen als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

En el cas que per raó d’abstenció o d’impossibilitat justificada d’assistència algun de les seves persones membres titulars no puguin assistir-hi ha de comunicar-ho a les seves persones suplents per garantir-ne la presència.

Comunicar aquesta resolució a les persones membres del tribunal i publicar-ne un anunci al tauler d’anuncis i a la plana web de l’Ajuntament d’Amposta, la qual cosa substitueix la notificació personal a les persones interessades, d’acord amb la legislació aplicable. Les llistes completes de persones admeses i excloses, així com aquelles que han de realitzar la prova de coneixement de llengua catalana, exigida en la convocatòria, s’exposen al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Amposta.

Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis i a la plana web de l’Ajuntament d’Amposta.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcalde en el termini d’1 mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació.


Actualitzat el 8/05/2019

Resultats de la prova català

DNI

Resultat

6750N

No apte/a

3328A

No presentat/ada

0173L

Apte/a

7108G

No apte/a

5011E

No presentat/ada

00750Q

Apte/a

0398A

No presentat/ada

7711R

Apte/a

6567F

Apte/a

1823Q

Apte/a

3045L

Apte/a

5279C

No presentat/ada

Es recorda als aspirants admesos en el present procés selectiu que demà dijous 9 de maig a les 10h hi ha la següent prova del procés a l’Auditori municipal, consistent en l’exercici de cultura general.

El mateix dia 9 de maig per la tarda (hora a definir) hi haurà la prova teòrica i el divendres 10 de maig a les 8h es convoca als candidats que superin les proves del dia 9 a l’exercici d’aptitud física.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


Actualitzat el 9/05/2019

Resultats de la prova de cultura general i la prova teòrica

Resultats del segon exercici: cultura general

DNI

Puntuació 2on exercici

3886Y

5,00

8113Z

5,40

1136A

4,80

5206Q

NO PRESENTAT/ADA

7827W

3,40

9704A

6,00

2633G

5,40

9299Q

NO PRESENTAT/ADA

8512A

NO PRESENTAT/ADA

6471A

4,40

3743Y

NO PRESENTAT/ADA

0943H

5,20

7872B

NO PRESENTAT/ADA

7510F

7,00

1663C

3,60

4628T

5,40

3560W

NO PRESENTAT/ADA

6893A

NO PRESENTAT/ADA

6921P

NO PRESENTAT/ADA

5565T

NO PRESENTAT/ADA

0407S

4,00

5065T

3,00

0430A

3,60

7611E

4,80

1529Y

4,80

2681E

4,80

8730T

4,80

6626C

NO PRESENTAT/ADA

3821E

5,80

1380T

5,20

8743K

6,00

5701K

3,20

2484X

6,40

1950N

NO PRESENTAT/ADA

2702F

3,00

3116Y

NO PRESENTAT/ADA

0600R

3,60

1835N

NO PRESENTAT/ADA

1703Z

NO PRESENTAT/ADA

5766E

NO PRESENTAT/ADA

5033Z

4,40

3865J

6,00

9744X

6,80

2328S

3,00

0426F

4,20

5627B

NO PRESENTAT/ADA

9951X

5,20

1120A

5,20

6588M

NO PRESENTAT/ADA

9387C

4,40

5352A

6,20

6874Q

NO PRESENTAT/ADA

8650Z

4,00

3326J

4,20

9041N

3,60

9049C

3,60

0173L

5,60

8810B

5,00

7903R

NO PRESENTAT/ADA

5721N

4,00

5761K

5,20

7616G

NO PRESENTAT/ADA

1391Y

5,20

4269D

7,00

8193H

5,00

8474M

5,60

6429K

NO PRESENTAT/ADA

0705Z

NO PRESENTAT/ADA

2741H

6,40

0108E

3,40

7913W

3,60

1531N

NO PRESENTAT/ADA

4191T

4,60

2636D

3,80

9157S

6,20

2392X

4,60

7057C

5,80

6727Y

3,60

7282A

NO PRESENTAT/ADA

2245H

5,80

9180E

NO PRESENTAT/ADA

8166W

5,00

6857J

NO PRESENTAT/ADA

5302F

NO PRESENTAT/ADA

4967N

NO PRESENTAT/ADA

0620D

6,20

8793V

3,20

4349B

NO PRESENTAT/ADA

1628P

3,00

4385W

NO PRESENTAT/ADA

0750Q

3,80

0974W

5,60

2297R

4,40

8126Z

5,40

7711R

4,40

8828X

5,80

5693E

3,20

8719R

4,60

0312F

NO PRESENTAT/ADA

3539X

4,00

7449F

5,00

0840K

NO PRESENTAT/ADA

5845J

6,20

7612A

NO PRESENTAT/ADA

7575W

4,40

3200N

NO PRESENTAT/ADA

0036T

4,20

3993W

6,40

1678C

6,60

8878G

3,60

4965F

9,20

2899B

NO PRESENTAT/ADA

1234Z

3,60

9190T

NO PRESENTAT/ADA

4905Z

NO PRESENTAT/ADA

4361A

7,00

3325W

NO PRESENTAT/ADA

8003D

3,00

2462B

4,20

2709W

NO PRESENTAT/ADA

2908C

4,00

5377L

5,20

7896Q

NO PRESENTAT/ADA

0866Y

4,60

1777Q

4,60

3638Z

4,00

5812J

4,40

7918S

5,00

2191T

6,20

4589F

3,40

0916G

NO PRESENTAT/ADA

5421D

NO PRESENTAT/ADA

6558A

5,80

9243K

3,40

7990B

NO PRESENTAT/ADA

5018E

NO PRESENTAT/ADA

3524T

5,20

6567F

5,20

7519Q

4,60

4475A

6,20

2044L

5,20

8736Y

5,40

2106N

5,40

2039R

6,00

9954F

4,80

3178K

4,60

3663T

4,40

8432D

5,40

3710V

3,20

3933P

NO PRESENTAT/ADA

5534R

6,00

1823Q

4,00

2807B

6,40

5226T

3,80

8507T

7,60

1226D

NO PRESENTAT/ADA

9254C

6,80

6507L

NO PRESENTAT/ADA

8364H

5,00

4982S

6,00

1283M

NO PRESENTAT/ADA

7226E

3,80

8943P

4,80

3828H

NO PRESENTAT/ADA

8143L

4,20

4653P

NO PRESENTAT/ADA

9124A

3,00

3883P

5,80

9574S

4,80

6791R

6,40

2224B

5,00

8724P

5,00

7166F

4,60

1229C

3,80

8435H

5,00

5059B

NO PRESENTAT/ADA

8004X

4,40

7668L

6,00

5091A

5,00

1338Z

5,60

4161B

NO PRESENTAT/ADA

7593J

4,00

3045L

4,20

9007R

4,40

6826F

5,60

7411T

5,60

7242K

6,00

4576D

4,40

8989C

NO PRESENTAT/ADA

6316D

2,60

5470Z

3,80

0437J

5,20

4042Y

5,00

9236D

NO PRESENTAT/ADA

8413G

NO PRESENTAT/ADA

5251W

6,00

8679R

NO PRESENTAT/ADA

1539T

NO PRESENTAT/ADA

5545Q

3,80

3837B

NO PRESENTAT/ADA

0052H

NO PRESENTAT/ADA

6347V

3,80

5638K

6,00

Resultats del tercer exercici: prova teòrica

DNI

Puntuació 3er exercici

3886Y

1,55

8113Z

2,75

9704A

2,70

2633G

4,05

0943H

1,90

7510F

4,20

4628T

3,20

3821E

2,50

1380T

2,15

8743K

2,05

2484X

3,00

3865J

4,35

9744X

4,05

9951X

1,80

1120A

3,60

5352A

5,80

0173L

3,00

8810B

2,35

5761K

2,55

1391Y

2,25

4269D

4,70

8193H

NO PRESENTAT/ADA

8474M

3,65

2741H

2,70

9157S

2,50

7057C

1,45

2245H

2,15

8166W

3,70

0620D

4,75

0974W

2,70

8126Z

4,05

8828X

NO PRESENTAT/ADA

7449F

1,75

5845J

4,25

3993W

4,40

1678C

4,80

4965F

8,60

4361A

3,70

5377L

4,50

7918S

NO PRESENTAT/ADA

2191T

9,05

6558A

3,60

3524T

2,25

6567F

1,80

4475A

2,70

2044L

NO PRESENTAT/ADA

8736Y

3,10

2106N

2,40

2039R

2,50

8432D

1,70

5534R

3,10

2807B

7,50

8507T

5,35

9254C

2,40

8364H

2,30

4982S

NO PRESENTAT/ADA

3883P

4,30

6791R

3,35

2224B

2,80

8724P

1,55

8435H

2,15

7668L

4,40

5091A

2,60

1338Z

3,75

6826F

2,20

7411T

1,45

7242K

NO PRESENTAT/ADA

0437J

3,25

4042Y

NO PRESENTAT/ADA

5251W

3,18

5638K

0,65

Els aspirants que tenint en compte els resultats del segon i tercer exercici, segueixen admesos per a realitzar la prova d’aptitud física, son els que apareixen a continuació i han de venir el divendres dia 10 de maig a les 9h al Pavelló Municipal d’Esports de la Ciutat d’Amposta (C/ Sebastià Joan Arbó, 22, Amposta)

DNI

4965F

2191T

8507T

2807B

5352A

Agraïm a tots els candidat/es la seva participació en el present concurs-oposició.


Actualitzat el 10/05/2019

Resultats de la prova d’aptitud física realitzada el 10 de maig del 2019

DNI

Resultat

5352A

8,80

4965F

9,60

2191T

10

2807B

8,90

8507T

7,40

Es convoca a tots els candidats indicats per a la realització del psicotècnic el proper dia 14 de maig del 2019 a les 9h a l’Edifici del Ajuntament, segon pis, sala Sant-Jean (Plaça del Ajuntament, 3-4, Amposta).

Agraïm a tots els candidat/es la seva participació en el present concurs-oposició.


Actualitzat el 13/05/2019

Valoració de mèrits

El mateix dimarts 14 de maig, i durant la realització dels psicotècnics, el Tribunal procedirà a realitzar la valoració dels mèrits, indicats al punt setè de les bases, per tant, es requereix a tots els aspirants per a que acreditin documentalment tots els mèrits que vulguin al·legar el mateix dia 14 de maig a les 9h.

Actualitzat el 15/05/2019

Resultats del psicotècnic i de l’entrevista

Els resultats de les proves realitzades el dia 14 de maig del 2019, essent el psicotècnic i l’entrevista, regulats al punt vuitè de les bases del present concurs-oposició, son els següents:

DNI

Resultat

5352A

APTE/A

4965F

APTE/A

2191T

APTE/A

2807B

NO APTE/A

8507T

APTE/A

La qualificació final de les persones aspirants que han superat totes les proves del concurs-oposició, quedant pendent la revisió mèdica, son per ordre de puntuació els següents: 

DNI

Puntuació*

4965F

31,20

2191T

28,75

5352A

24,90

8507T

22,85

* La puntuació s’obté sumant a les qualificacions obtingudes a la fase d’oposició, les obtingudes a la fase de concurs, d’acord amb el punt 9.2 de les bases

Es convoca als candidats que han superat la fase de concurs-oposició, el proper dia 17 de maig per a la realització del reconeixement mèdic (6è i últim exercici regulat a les bases), a l’avinguda Josep Tarradellas, nº 53, d’Amposta, en el següent horari:

DNI

Horari

8507T

08:30h

2191T

08:30h

4965F

09:00h

5352A

09:00h

Agraïm a tots els candidats i candidates la seva participació en el present procés selectiu.

Actualitzat el 28/5/2019

Resultats definitius

Havent conclòs totes les proves per a cobrir mitjançant concurs-oposició lliure 7 places d’agent, en règim de funcionari, de la policia local d’Amposta, quedaven pendents les realitzacions dels reconeixements mèdics, essent els resultats els següents:

Resultats reconeixement mèdic

Identificació

Resultat

5352A

APTE/A

4965F

APTE/A

2191T

APTE/A

8507T

APTE/A

Resultat final

Per tant, la qualificació final i definitiva de les persones aspirants que han superat totes les proves del concurs-oposició, son per ordre de puntuació les següents:

Identificació

Puntuació

4965F

31,20

2191T

28,75

5352A

24,90

8507T

22,85

Agraïm a tots els candidats i candidates la seva participació en el present procés selectiu.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament