• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Monitor/a de Plàstica Escola Pública Municipi d’Amposta i creació de borsa

Oferta de treball: Monitor/a de Plàstica Escola Pública Municipi d’Amposta i creació de borsa

publicat el 07/02/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

07/02/19

Descripció del lloc de treball:

Monitor/a de Plàstica Escola Pública Municipi d’Amposta i creació de borsa

Categoria:

Ag. P-12

Departament:

Àrea d’Ensenyament – Ajuntament d’Amposta

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 08/02/2019 al 15/02/2019.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 18/02/2019.
 • Període d’al·legacions: 19/02/2019 al 22/02/2019
 • Inici de les proves:26/02/2019

Funcions del lloc de treball:

 • Les tasques atribuïdes són de monitor/-a d’arts plàstiques a les escoles públiques de primària.
 • Assessorar als tutors/es d’infantil i primària amb la classe d’educació artística (plàstica).

Requisits imprescindibles:

 • Tècnic superior en arts aplicades(preferentment especialitat en dibuix i pintura) o Grau de Belles Arts o altres titulacions equivalents.
 • Certificat C1 català.

Requisits no imprescindibles:

 • Carnet de Monitor/A de lleure

Tipus de contracte:

 • Interinitat

Durada del contracte:

 • En funció de les necessitats

Jornada:

 • En funció de les necessitats

Horari:

 • En funció de la contractació

Retribució mensual bruta aproximada:

 • En funció de la contractació

Lloc de treball:

 • Qualsevol Escola Pública Amposta on es produeixi una vacant

Data prevista d’incorporació:

 • En funció de les necessitats

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Hi ha informació important de l’oferta a la pàgina següent.

Més informació sobre l’oferta

El dia 26 de febrer, a les 9 h del matí començaran les proves. El lloc queda per concretar segons les sol·licituds. Es realitzaran totes les proves de selecció als candidats/es que compleixin tots els requisits imprescindibles de l’oferta.

Els candidats hauran de superar les proves que a continuació es detallen. Així mateix, es valorarà el currículum i l’experiència dels candidats.

Les proves consistiran en:

1.- Realització d’un tipus test de caràcter específic d’un màxim de 20 preguntes, el qual també tindrà caràcter eliminatori. Les preguntes del test seran sobre els següents temes:

- la llum i el color; elements del llenguatge visual; la forma i la configuració; la proporció, l’espai i la composició; el ritme i l’estructura; el volum; l’expressió; temes i textures; la representació; materials i tècniques

2.- Realització d’un test psicotècnic, el qual té caràcter eliminatori i, caldrà que pel candidat/a sigui superat amb la qualificació d’APTE per poder continuar en la següent fase del procediment de selecció. Cal dir que un cop finalitzat el test psicotècnic.

3.- Realització d’un supòsit pràctic relacionat amb la feina a desenvolupar.

4.- El tribunal decidirà, una vegada passades les proves, si realitza o no una entrevista a les persones que hagin superat totes les proves.

5.- Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell bàsic de català (certificat C1) la qual cosa es podrà acreditar amb la presentació dels títols, i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. En cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats realitzats, caldrà presentar un certificat expedit pel centre, que convalidi el nivell de català assolit. En cas de no acreditar documentalment l’esmentat nivell de català, les persones interessades a participar en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies, tot i que hauran de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua catalana de l’esmentat nivell.

Aportar una declaració jurada del candidat/a que en cas de ser seleccionat/ada no incorre en cap supòsit d’irregularitat en la contractació laboral temporal que pogués donar lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefinit no fix, en els termes establerts de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i, el Text Refós de la Llei reguladora de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

Per a participar en el procés els candidats s’han d’inscriure a l’Ajuntament d’Amposta, al Registre Municipal durant el període de sol·licituds. Per a formalitzar la inscripció cal aportar la informació indicada als requisits imprescindibles, el DNI, el CV i la vida laboral.

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més. Tots els candidats que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Monitors/es de plàstica per a les Escoles Públiques del Municipi d’Amposta. Les incorporacions es duran a terme per ordre de puntuació. El fet de rebutjar incorporar-se farà que el candidat/a passi a l’última posició.

Actualitzat el 18/02/2019

Llista d’admesos i exclosos

Vistes les peticions per a prendre part en les proves selectives per a cobrir el lloc de monitor de plàstica a l’escola pública a Amposta.

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procediment selectiu de personal, el 15 de febrer de 2019,

Els aspirants admesos queden convocats per a realitzar  les proves especificades a les bases el dimarts 26 de febrer a les 9:00 hores a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Amposta).

ES RESOL:

La llista d’aspirants admesos i exclosos següent :

Admesos

4736-P

0954-V

7070-G

Exclosos

CAP

El tribunal de les proves queda constituit per:

 • Presidenta del Tribunal: Marian Marin Felipe – Directora de l’Escola d’Art i disseny ESARDI
 • Vocal: Gislen Rojas Llasat- Directora de la Llar d’Infants la Sequieta
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats – Psicòleg Ajuntament d’Amposta

Gràcies per la vostra participació.

Actualitzat 25/02/2019

Llista definitiva d’admesos i exclosos

ADMESOS

4736-P

0954-V

7070-G

Les proves es realitzaran a la Biblioteca Comarcal Sebastià J. Arbó, demà dimarts 26 de febrer de 2019 a les 9.00 hores. (Plaça del Castell, 13, Amposta)

 

Gràcies per la vostra participació.

Actualitzat el 27/02/2019

Resultats finals

DNI

Test específic

Psicotècnic

Supòsit pràctic

Puntuació final

7070-G

8,25

APTE

6

7,125

4736-P

6

APTE

9

7,5

0954-V

6

APTE

6,50

6,125

El tribunal constitueix que la borsa de treball restarà constituïda per les persones que es diuen a continuació i en l’ordre en que han estat relacionades:

Ordre borsa

DNI

1er

4736-P

2n

7070-G

3er

0954-V

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament