• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Conserge al Museu de les Terres de l’Ebre d’Amposta i creació d’una borsa de treball per a futures vacants

Oferta de treball: Conserge al Museu de les Terres de l’Ebre d’Amposta i creació d’una borsa de treball per a futures vacants

publicat el 18/12/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

18/12/2018

Descripció del lloc de treball:

Conserge al Museu de les Terres de l’Ebre d’Amposta

Departament:

Cultura

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 18/12/2018 al 27/12/2018.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 28/12/2018.
 • Període d’al·legacions: 31/12/2018 al 7/1/2019.
 • Inici de les proves: 8/1/2019.

Funcions del lloc de treball:

 • Obrir i tancar el Museu i les sales d’exposició amb els equips que inclouen, vigilar i tindre cura de les sales d’exposició i del mobiliari del recinte, atendre el telèfon, gestionar la venda d’entrades amb el programari que disposa el centre i atendre als visitants.
 • Realització de tasques de manteniment, inventari i control d’infraestructura.
 • Participació en el muntatge d’exposicions i altres activitats que organitzi el Museu.
 • Responsabilitzar-se de la seguretat del Museu i acudir en cas d’activació de l’alarma, obrir i tancar les portes del centre quan hi hagi activitats fora de l’horari habitual d’obertura.
 • Col·laborar en treballs auxiliars amb la direcció del centre i resta del personal tècnic.

Requisits imprescindibles:

 • Graduat escolar, ESO, Batxillerat elemental, FPI o cicle de Grau Mitjà.
 • Superar les proves que proposi el tribunal seleccionador.
 • Estar en possessió del títol de català nivell B1.
 • Estar en possessió del carnet de conduir B1.
 • Documentació a presentar:
  • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
  • Original i còpia del DNI.
  • Currículum Vitae on s’acrediti la formació, trajectòria i experiència professional.
  • Original i còpia de la titulació acadèmica mínima requerida i de les formacions al·legades en el currículum vitae.
  • Informe oficial de la vida laboral.
  • Certificat del nivell B1 de català o equivalent.
  • Carnet de conduir B1.
  • Certificat d’antecedents penals.

Requisits valorables:

 • Tenir coneixements bàsics/nivell elemental d’anglès i francès.

Tipus de contracte:

Contracte per Obra o Servei Determinat

Durada del contracte:

6 mesos, prorrogable a 1 any

Jornada:

Completa

Horari:

Dimarts a Diumenge: 10:00 a 14:00 i 17:00 a 20:00

Retribució anual mensual aproximada:

1.575,38 €

Lloc de treball:

Museu de les Terres de l’Ebre

Data prevista d’incorporació:

17/01/2019

Descripció del procés de selecció:

 • Fase 1: Realització d’un tipus test de caràcter específic d’un màxim de 20 preguntes, el qual també tindrà caràcter eliminatori.
 • Fase 2: Realització d’un test psicotècnic, el qual té caràcter eliminatori i, caldrà que pel candidat/a sigui superat amb la qualificació d’APTE per poder continuar en la següent fase del procediment de selecció. Cal dir que un cop finalitzat el test psicotècnic, a criteri del tribunal de selecció i sempre així ho consideri convenient el tècnic, es podrà complementar amb una entrevista.
 • Fase 3: Realització d’una prova d’habilitat manual i de manteniment (elèctric, pintura,...).

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Els interessats han de portar la documentació requerida al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta en hores de registre (9h a 14h).
 • Llegir les observacions publicades més avall.


OBSERVACIONS:

L’empresa busca una persona que sigui polivalent, emprenedora i dinàmica, que li agradi l’atenció al públic, el manteniment i les noves tecnologies, i sàpiga estar a disposició de la direcció del centre, exercint les funcions que li són pròpies. La persona treballarà de dimarts a diumenge.

Els temes a estudiar d’aquest tipus test són:

a) Nocions bàsiques de funcionament de instal·lacions d’electricitat, aire condicionat i equips electrònics i informàtics.

b) Bones pràctiques en l’atenció al públic en els museus i equipaments patrimonials.

El lloc de l’examen està per determinar, en funció de les candidatures.

Els candidats que no hagin pogut acreditar tenir la titulació del nivell B1 de català o equivalent, hauran de superar, a més, la prova del seu coneixement.

En cas d’empat de les puntuacions totals entre dos o més candidats, guanyarà aquesta contractació el candidat que hagi obtingut una major puntuació en la primera prova (tipus test de caràcter específic). En cas de persistir l’empat, el tribunal plantejarà la realització de les proves que consideri oportunes entre els candidats en que es doni l’empat, inclús podent-se realitzar una entrevista, entre aquests.

Actualitzat el 28/12/2018

Llista provisional d’admesos i exclosos


Admesos/es

DNI

0954-V

4053-T

9653-C

6593-W

0515-Z

1136-A

6137-J

8603-Q

1774-Y

4319-W

6587-Z

6166-V

6904-X

1179-Q

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

1679-L

No titulació requerida a l’oferta de treball.

0914

No titulació requerida a l’oferta de treball.

7113-X

No titulació requerida a l’oferta de treball.

D’acord amb l’oferta de treball publicada, el període d’al·legacions és fins el dilluns dia 7 de gener de 2019.

Gràcies per la vostra participació.

Actualitzat el 07/01/2018

Llista definitiva d’admesos i exclosos


Admesos/es

DNI

0954-V

4053-T

9653-C

6593-W

0515-Z

1136-A

6137-J

8603-Q

1774-Y

4319-W

6587-Z

6166-V

6904-X

1179-Q

7113-X

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

1679-L

No titulació requerida a l’oferta de treball.

0914

No titulació requerida a l’oferta de treball.

Les proves es realitzaran el dimarts 8 de gener de 2019, a les 9:30 h, al Museu de les Terres de l’Ebre (Carrer Gran Capità, 34, Amposta).

Gràcies per la vostra participació.

Actualitzat el 08/01/2019

Resultats primera prova i test psicotècnic

DNI

Qualificacions test

Qualificacions psicotècnic

1136-A

4,00

APTE

4053-T

3,25

APTE

0515-Z

3,25

APTE

6593-W

-----

-----

6166-V

4,00

APTE

7113-X

5,00

APTE

1179-Q

3,75

NO APTE

8603-Q

3,00

APTE

1774-Y

3,50

NO APTE

6904-X

-----

-----

4319-W

3,50

APTE

6587-Z

3,25

NO APTE

0954-V

3,00

APTE

6137-J

3,50

APTE

9653-C

4,25

APTE

Per tant, sent totes les proves de caràcter eliminatori, passen a fer la tercera prova, consistent en la realització d’una prova pràctica d’habilitat manual i manteniment,els candidats amb qualificació d’APTE del test psicotècnic.

Aquest candidats són:

DNI

Psicotècnic

1136-A

APTE

4053-T

APTE

0515-Z

APTE

6166-V

APTE

7113-X

APTE

8603-Q

APTE

4319-W

APTE

0954-V

APTE

6137-J

APTE

9653-C

APTE

Les proves es realitzaran el dimecres 9 de gener de 2019, a les 9:15 h, al Museu de les Terres de l’Ebre (Carrer Gran Capità, 34, Amposta).

Gràcies per la vostra participació.

Actualitzat el 09/01/2019

Resultats tercera prova

Aspirant

Primera prova

Segona prova

Tercera prova

Total

1136A

4,00

Apte

10,00

14,00

4053T

3,25

Apte

5,50

8,75

0515Z

3,25

Apte

6,25

9,50

6166V

4,00

Apte

10,00

14,00

7113X

5,00

Apte

4,25

---

1179Q

3,75

No apte

---

---

8603Q

3,00

Apte

4,25

---

1774Y

3,50

No apte

---

---

4319W

3,50

Apte

6,25

9,75

6587Z

3,25

No apte

---

---

0954V

3,00

Apta

4,25

---

6137J

3,50

Apta

3,25

---

9653C

4,25

Apte

2,25

---

Havent-se produït un empat entre els aspirats 1136A i 6166V i essent el resultat de la primera prova idèntic, se’ls cita als dos per realitzar una entrevista el proper dia 11 de gener a les 9:00 h a les dependències de Serveis Socials (carrer Sant Roc).

Actualitzat el 16/01/2019

Resultats de l’entrevista

Efectuada l’entrevista es classifiquen els aspirants per ordre de puntuació en la forma

següent:

Ordre

Aspirant

Resultat

1

6166V

14,00

2

1136A

14,00

3

4319W

9,75

4

0515Z

9,50

5

4053T

8,75

L’òrgan de selecció proposa:

A l’aspirant 4319W, a realitzar la prova de coneixement de la llengua catalana exigit (NIVELL B1) a la convocatòria, i posteriorment poder constituir la borsa de treball i la contractació a la plaça de conserge del Museu de les TTEE.

La prova es realitzarà el divendres 18 de gener de 2019, a les 10:00 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament d’Amposta.

Actualitzat el 18/01/2019

Resultats definitius

Els resultats de la prova de coneixement de la llengua catalana exigit (NIVELL B1), són:

Aspirant

Resultat

4319W

APTE

Tenint en compte:

1. Que amb la contractació de l’aspirant 6166V, l’Ajuntament estaria en el supòsit d’irregularitat en la contractació laboral temporal ja que es donaria lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefinit no fix, en els termes establerts a la Llei 3/2017, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017 i el text refós de la Llei reguladora de l’Estatut dels treballadors, aprovat per RDL 2/2015, de 23 d’octubre.

2. L’aspirant 1136A, té en l’actualitat contracte vigent amb l’Ajuntament, amb la qual cosa la seva contractació suposaria un perjudici per a l’aspirant, per quant hauria de renunciar al contracte actual.

L’òrgan de selecció proposa:

1. Contractar per cobrir temporalment una plaça de conserge del Museu de les Terres de l’Ebre a l’aspirant:

Aspirant

4319W

2. La borsa de treball restarà constituïda per les persones que es diuen a continuació i en l’ordre en que han estat relacionades:

Ordre

Aspirant

1

6166V

2

1136A

3

4319W

4

0515Z

5

4053T

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament