• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a Orientador/a a l’Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació

Oferta de treball: Tècnic/a Orientador/a a l’Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació

publicat el 18/12/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

17/12/2018

Descripció del lloc de treball:

Tècnic/a Orientador/a a l’Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació

Categoria:

A2-19

Departament:

Polítiques Actives d’Ocupació

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 18/12/2018 al 04/01/2019.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 07/01/2019.
 • Període d’al·legacions: del 08/01/2019 al 10/01/2019.
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 11/01/2019.
 • Inici de les proves: 18/01/2019.

Funcions del lloc de treball:

 • Veure les bases adjuntes

Requisits imprescindibles:

Requisits valorables:

 • Experiència en programes d’Ocupació.
 • Formació específica.

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

Segons programa del Servei d’Ocupació de Catalunya

Jornada:

Completa

Horari:

A definir

Lloc de treball:

Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Veure les bases adjuntes

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Veure les bases adjuntes
 • Els interessats han de portar la documentació requerida al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta en hores de registre (9h a 14h).

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases publicades en aquesta oferta.

Bases reguladores que han de regir el  procés de selecció per a la constitució i funcionament de dues borses de treball per proveir, amb caràcter de personal laboral temporal, per la cobertura de necessitats de personal, de les categories professionals de tècnic/a orientador/a i tècnic/a prospector/a, subgrup de classificació a2-19, a l’ajuntament d’Amposta

Primera.- Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és dur  terme el procés de  selecció per a la constitució i funcionament de dues borses de treball de personal laboral, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent de l’Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació per la implementació de programes del Servei d’Ocupació de Catalunya, en les següents categories professionals:

Tècnic/a orientador/a, Grup A2-19, Subescala Administració General

Tècnic/a prospector/a, Grup A2-19, Subescala Administració General.

Les funcions bàsiques del lloc de treball Tècnic/a Orientador/a són:

 • Informar sobre les característiques del mercat laboral actual, perfil sol·licitats i requisits per accedir a ocupacions concretes.
 • Establir una visió realista i coherent entre les persones i les ocupacions per tal de potenciar objectius assolibles.
 • Fomentar l’autoconeixement de les diferents competències tant transversals com tècniques de les persones així com el valor diferencial i els talents.
 • Millorar les actituds, capacitats i habilitats de les persones en situació d’atur entorn el món laboral.
 • Millorar el coneixement i la utilització de les tècniques de recerca activa de feina per part dels usuaris/àries ( currículum, carta de presentació, canals de recerca de feina etc.).
 • Millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur mitjançant l’adquisició de competències tècniques específiques d’ ocupacions concretes.
 • Facilitar eines i acompanyar a les persones en situació de reciclatge professional.
 • Fomentar la inserció laboral de les persones aturades, aproximant-los les eines i recursos més propers als seus interessos i competències així com fent visibles les ofertes que es sol·liciten al territori mitjançant les xarxes socials.
 • Capacitar a cada persona participant de les destreses i habilitats suficients per cercar treball per Internet, enviar candidatures i crear-se els elements bàsics per fer la seva candidatura mitjançant el desenvolupament de competències TIC.
 • Dissenyar plans d’aprenentatges integrals a mida i pràctiques no laborals a les empreses que permetin una capacitació significativa.
 • Coordinació amb les Tècniques Prospectores i assessores d’empreses adaptant el perfil dels usuaris i interessos a les necessitats del mercat.
 • Seguiment i acompanyament de pràctiques laborals.
 • Elaboració d’informes amb els resultats de les accions que desenvolupa, així com memòries del projecte, justificacions tècniques i econòmiques dels programes.
 • Conèixer i complir el contingut i abast del programa d’Implementació per a l’Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació de l’Ajuntament d’Amposta.
 • Vetllar per la bona imatge de l’Ajuntament d’Amposta.
 • I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Les funcions bàsiques del lloc de treball Tècnic/a mig en Prospecció:

 • Atenció personalitzada i individualitzada a les necessitats de l’empresa, recollint les necessitats i dubtes que en matèria d’ocupació es plantegin i apropant els serveis del Programa a la seva organització.
 • Disseny, seguiment i execució de les accions de cooperació empresarial, especialment la formació en el lloc de treball i intermediació per a persones treballadores amb baixa ocupabilitat i col·lectius vulnerables.
 • Suport a les accions d’orientació i acompanyament a l’empresa
 • Coordinació amb les Tècniques Tutores per l’orientació a usuaris / es en matèria d’ocupació adaptant el seu perfil i interessos a les necessitats del mercat
 • Anàlisi del mercat de treball local i comarcal i detectar necessitats de recursos humans en les empreses i sectors contactats.
 • Captació d’empreses col·laboradores i vinculades per a l’orientació, formació, les pràctiques i les ofertes d’ocupació
 • Coordinació i relacions amb el teixit empresarial local, comarcal i supra-comarcal.
 • Seguiment i acompanyament de pràctiques laborals,
 • Elaboració d’informes amb els resultats de les accions que desenvolupa, així com memòries del projecte, justificacions tècniques i econòmiques dels programes.
 • Informar a l’empresa sobre modalitats de contractes, bonificacions a la seguretat social i altres ajuts a la contractació i millora competitiva.
 • Suport a les empreses alhora de realitzar sol·licituds i justificacions de subvencions i ajuts de l’Administració
 • Conèixer i complir el contingut i abast del programa d’Implementació per a l’Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació de l’Ajuntament d’Amposta
 • Vetllar per la bona imatge de l’Ajuntament d’Amposta.
 • I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

El perfil competencial del treball dels/es Tècnics/es Orientador/a i  Prospector/a per a l’Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació de l’Ajuntament d’Amposta han de ser el següents:

Qualitats personals:

 • Habilitats de comunicació. Saber estar. Bona imatge. Dinamisme. Assertivitat. Capacitat de persuasió i negociació.
 • Capacitat per treballar en equip. Alta resistència a la frustració. Flexibilitat i gestió del canvi. Capacitat d’anàlisi i intuïció de les necessitats d’empreses i usuaris. Empatia. Capacitat per motivar, mobilitzar i sensibilitzar. Orientació al client i a la consecució d’objectius. Proactivitat. Pensament analític. Orientació a l’assoliment. Aprenentatge i utilització de coneixements. Pensament conceptual. Planificació i organització,

Coneixements específics:

 • Es valora l’experiència adquirida en programes d’inserció i orientació laboral, programes d’intervenció social o comunitària i, en general, projectes públics o privats relacionats amb àrees com la promoció econòmica, el desenvolupament local, l’ocupació, la formació, l’orientació escolar, la intermediació en el mercat de treball, o l’atenció a col·lectius desafavorits. Funcionament d’una empresa. Processos de selecció de personal, categorització llocs de treball i identificació de perfils professionals. Mercat de Treball actual i tendències cap a 2020. Avaluació d’actituds que faciliten l’adaptació al lloc de treball i el seu bon acompliment. Legislació laboral de l’entorn empresarial. Tràmits de contractació, bonificacions i ajudes. Funcionament dels recursos privats i organismes públics relacionats amb l’ocupació i la inserció social. Metodologia d’Orientació Sociolaboral.
 • Informàtica i aplicatius GIA, Galileu, SICAS. Sistemes d’Intermediació laboral i d’Avaluació.
 • Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

Segona.- Tipus de relació contractual i jornada laboral

Les persones aspirants seran contractades, sota la modalitat de laboral temporal, atenent a la naturalesa, característiques i necessitats del lloc a cobrir i les necessitats dels programes a desenvolupar.

Les jornades podran ser parcials o complertes i els horaris de la jornada laboral seran amb caràcter general els que determini el conveni en vigor i poden incloure torns de matí i tarda, de dilluns a divendres, així com caps de setmana i festius, si s’han de cobrir les necessitats dels programes i/o serveis.

La vigència de la borsa de treball serà de 2 anys, prorrogable un any més com a màxim, per acord de Junta de Govern. Tot això a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior.

Tercera.- Requisits que han de reunir les persones aspirants

Per a ser admès/a i, en el seu cas, prendre part de la convocatòria, les persones aspirants han de reunir, amb anterioritat a l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:

 1. Ser ciutadà/na espanyol/a, d’acord amb les lleis vigents, o nacionals de qualsevol altres Estats membres de la Unió Europea, restant exclosa, en tot cas, l’accés d’aquests últims a aquelles places o càrrecs que impliquin exercici d’autoritat. En idèntiques condicions poden accedir a la funció pública els ciutadans dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en que aquesta es troba definida en els tractats de la UE. Els estrangers podran accedir als llocs de treball reservats al personal laboral en el marc de la Llei d’estrangeria i d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. En tot el que no estigui previst en aquestes bases s’aplicarà el que disposa el RD 543/2001, de 18 de maig sobre accés al treball públic de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics de nacionals d’altres estats als quals és d’aplicació el dret a la lliure circulació de treballadors o altra normativa vigent d’aplicació.
 2. Haver complert 16 anys d’edat i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
 3. No patir cap malaltia o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les corresponents funcions.
 4. No haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/da, per sentència ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a l’àmbit del sector públic.
 5. No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
 6. Les persones aspirants hauran d’acreditar, dins del termini de presentació de sol·licituds, estar en possessió del certificat de la Junta Permanent de Català o equivalent corresponent al nivell C. En cas que no es compti amb el certificat esmentat caldrà realitzar la corresponent prova de coneixements de català.
 7. Disposar del certificat oficial que acrediti que no consten dades penals del candidat al Registre Central de Delinqüents sexuals del Ministeri de Justícia.
 8. Estar en possessió d’alguna de les titulacions següent.
  • Per al/a Tècnic/a orientador/a: - Titulació: estar en possessió d’un títol de Grau universitari, llicenciatura i/o Diplomatura en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o estar en possessió d’una titulació universitària oficial de grau o equivalent i tenir experiència demostrable en gestió de programes. En aquest casos, caldrà adjuntar un certificat d’empresa que justifiqui la experiència al moment de presentar la documentació.
  • Per al/a Tècnic/a prospector/a: estar en possessió d’un títol de Diplomatura en Ciències Empresarials, o Grau en ADE i/o Diplomatura de Gestió i administració Pública, principalment, o equivalent en l’àmbit de les Ciències Socials.
 9. Carnet de conduir B1

Tots els requisits establerts, tant els generals com els particulars, s’hauran de complir i acreditar dins del termini de presentació de sol·licituds, i s’hauran de mantenir en qualsevol cas fins a la contractació.

QUARTA.- ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

L’anunci de l’aprovació de la convocatòria i de les bases que regulen aquesta borsa de treball es publicarà íntegrament a la  web de l’Ajuntament d’Amposta  i a la web de la Borsa de Treball.

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar, al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, plaça del Ajuntament 3-4, una sol·licitud en un model oficial i normalitzat, que es facilitarà gratuïtament a les dependències municipals, des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases i fins al 4 de gener de 2019   en horari de registre (09:00 a 14:00) i adreçada al departament de Recursos Humans.

Els/les aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides al punt tercer.

Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un currículum vitae del o la aspirant, de fotocòpies del DNI, de les titulacions acadèmiques exigides i de la documentació acreditativa dels mèrits exposats en el currículum vitae. Tots els documents s’han de presentar mitjançant originals i les respectives fotocòpies degudament compulsades per poder comparar la seva veracitat.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu així com la publicitat d’aquestes dades, d’acord amb la normativa vigent. També donen el seu consentiment a que l’Ajuntament d’Amposta pugui comprovar la veracitat de les dades i mèrits que s’al·leguin. El fet de falsejar o mentir en dades i requisits necessaris per a participar en aquest procés selectiu, l’Ajuntament podrà acomiadar i en el seu cas iniciar l’expedient disciplinari que correspongui contra aquest.

CINQUÈ.- ADMISSIÓ DE LES PERSONES PARTICIPANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el dia  7 de gener de 2019                    es publicarà a la web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. La mateixa publicació contindrà una relació de les persones aspirants que han de realitzar les proves de coneixements de la llengua catalana; el lloc, data i hora d’inici del procés de selecció. Un cop feta la publicació, es concedirà un termini de 3 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions.

Les al·legacions presentades es resoldran en el termini màxim de dos dies, transcorregut el qual, sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista de persones aspirants admeses i excloses i no caldrà tornar-la a publicar o notificar.

Els successius anuncis d’aquesta convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la web municipal.

Les proves selectives es duran a terme el  18 de gener de 2019 . La data, hora i lloc exactes es publicarà amb la llista d’admesos i exclosos el dia  11 de gener de 2019 .

SISÈ.- TRIBUNAL QUALIFICADOR:

El Tribunal es constituirà de la forma següent:

 • President/a: Funcionari/a de l’Ajuntament d’Amposta
  Suplent de President: Funcionari/a de l’Ajuntament d’Amposta
 • Vocals i suplents corresponents dels/les vocals:
  • 1r. Vocal titular:. Un/a funcionari/a o personal laboral de l’Administració
  • 1r. Vocal suplent:. Un/a funcionari/a o personal laboral de l’Administració
  • 2n. Vocal Titular: Un/a funcionari/a o personal laboral de l’Administració
  • 2n. Vocal Suplent: Un/a funcionari/a o personal laboral de l’Administració

* Secretari/a del Tribunal: els membres del tribunal designaran d’entre els vocals un/a funcionari/a o personal laboral de l’Administració, qui a la vegada actuarà com a vocal i com a secretari del Tribunal de Selecció.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat dels i les seves membres i les decisions s’adoptaran per majoria. Sempre serà necessària la presència del president/a i del secretari/ària.

En cas que el tribunal ho estimi convenient, podrà disposar de la incorporació d’assessors/es especialistes per a totes o alguna de les proves. Els esmentats assessors/es es limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base exclusivament a les quals col·laboraran amb el Tribunal.

SETÈ.- PROCÉS SELECTIU

El procediment de selecció serà el de concurs-oposició lliure, d’acord amb el que estableix

l’article 61 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. El procés tindrà quatre fases:

1. Fase d’oposició.

En aquesta fase es valoraran els coneixements teòrics i pràctics dels aspirants, mitjançant la realització d’una prova de català, un exercici teòric, un exercici pràctic i una entrevista, de conformitat amb els criteris de valoració i puntuació que es detallen seguidament.

Primer exercici: Prova de coneixements de llengua catalana, de caràcter obligatori i eliminatori, que consistirà en la realització de proves sobre coneixement de la llengua catalana corresponents al nivell C de la Direcció General de Política Lingüística. La seva qualificació serà "apte/a" o "no apte/a".

Quedaran exempts/es de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin, amb la sol·licitud, estar en possessió del corresponent certificat de coneixements de la llengua catalana de nivell C de la Junta Permanent de Català o equivalent.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.

Segon exercici: Coneixements teòrics. De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en un examen d’un màxim de 20 preguntes curtes o tipus test, a resoldre en el termini màxim de 45 minuts, relatives als programes i serveis de polítiques d’ocupació.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts, quedant eliminats automàticament els i les aspirants que no obtinguin  la qualificació mínima de 10 punts.

Tercer exercici: Desenvolupament d’un cas pràctic de caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en la resolució, en el termini màxim de 45 minuts, de dos supòsits pràctics que plantejarà el tribunal relacionat amb les comeses del lloc de treball.

Es valorarà la correcció del raonament, la solució proposada i la capacitat de redacció de la persona aspirant. Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts, la qualificació mínima de 10 punts.

El cas pràctic estarà relacionat amb les funcions del lloc de treball, i avaluaran als candidats sobre els coneixements que s’indiquen a continuació:

- Coneixements teòrics i pràctics sobre les obligacions derivades de les ordres i reglaments de les bases reguladores i convocatòries de programes de Polítiques Actives d’Ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya, de les lleis d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (La Llei 13/2015, del 9 de juliol i Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació), així com els mecanismes necessaris per a la seva implementació en l’Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació de l’Ajuntament d’Amposta.

Quart exercici: Entrevista personal. De caràcter obligatori i no eliminatori. L’entrevista, amb les persones candidates que hagin superat la primera i segona prova, consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional de la persona aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: formació, competència pràctica, responsabilitat i desenvolupament. En el benentès que se seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades. El resultat d’aquesta prova obtindrà una puntuació d’ entre 0 i 5 punts.

Les persones aspirants seran convocades per a la realització, si s’escau, dels diferents exercicis en crida única i hauran de presentar, a efectes d’identificació, l’original del DNI o document equivalent.

La no compareixença d’un/a aspirant a qualsevol dels exercicis en el moment de dur-los a terme, llevat de casos de força major degudament justificats i valorats lliurement pel tribunal, determinarà la pèrdua del dret a participar en el mateix exercici quedant exclòs/a del procés selectiu.

El tribunal podrà realitzar aquelles proves addicionals que consideri necessàries, com ara proves psicotècniques, per tal de validar l’adaptabilitat del perfil dels aspirants al lloc de treball. La qualificació d’aquestes proves serà d’apte o no apte.

 2. Fase concurs: valoració de mèrits (màxim 3 punts)

A. Formació: per l’assistència a cursos relacionats amb els programes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i relacionats amb el lloc de feina de Tècnic/a orientador/a i Tècnic/a en Prospecció, fins a un màxim de 1,50 punts, segons l’escala següent:

 • Per cursos, jornades o sessions de durada igual o inferior a 10 hores i superior a 5 hores, per cadascun 0’10 punts.
 • Per cursos de durada igual o inferior a 20 hores i superior a 10 hores, per cadascun 0’20 punts.
 • Per cursos de durada igual o inferior a 40 hores i superior a 20 hores, per cadascun 0’40 punts.
 • Per cursos de durada igual o inferior a 75 hores i superior a 40 hores, per cadascun 0’60 punts.
 • Per cursos de durada superior a 75 hores, per cadascun 0’80 punts.
 • Quan els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat – sempre i quan el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’10 punts la puntuació  obtinguda per cada curs.

B. Pel treball realitzat: (fins a un màxim de 1,5 punt) Els mesos es computaran de 30 dies, a efectes de fraccions.

 • A l’administració pública desenvolupant funcions que s’hagin desenvolupat en l’àmbit de la gestió de programes de Polítiques Actives d’Ocupació, principalment, i/o en l’àmbit de la promoció econòmica en un lloc de treball del grup A2 o A1, ja sigui en propietat, interí o en règim laboral, sempre que com a mínim hagi figurat 3 mesos en la respectiva plantilla. A raó de 0,066 punts per mes complert. Caldrà aportar un certificat de l’Administració pública on s’acrediti.
 • Capacitat i experiència, demostrada i acreditada documentalment de la seva activitat professional directament relacionada amb el lloc a proveir que s’hagin desenvolupat en l’àmbit de la gestió de programes de Polítiques Actives d’Ocupació, principalment, i/o en l’àmbit de la promoció econòmica, bé sigui contractació mercantil, contractació laboral (sempre que com a mínim hagi figurat 3 mesos en la respectiva plantilla), o contractat com a proveïdor de serveis al servei d’una Administració Pública territorial o funcional, a raó de 0,033 punts per mes complert acreditat.

Caldrà aportar Certificat i Vida Laboral de la Seguretat Social.

* En cas d’haver discrepàncies entre el certificat laboral aportat i la vida laboral, prevaldrà la vida laboral.

VUITÈ.- LLISTA D’APROVATS I PROPOSTA DE NOMENAMENT:

Acabada la qualificació del concurs el Tribunal publicarà la llista de persones aspirants aprovades en el Taulell Electrònic d’Anuncis de l’Ajuntament d’Amposta i en la web municipal. La persona aspirant que hagi obtingut les majors puntuacions, i per tant, superat el procés selectiu, serà la persona proposada pel Tribunal per ser nomenada com a personal laboral temporal. Les persones aspirants que no siguin proposades per ser nomenades, passaran a constituir la borsa que la Corporació podrà utilitzar per totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin pel lloc de treball objecte de la present convocatòria, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda, la qual serà utilitzada fins que no es produeixi una nova convocatòria. El Tribunal no pot aprovar ni declarar que han superat les proves selectives un nombre superior d’aspirants al nombre de llocs objecte de la convocatòria, de forma que en cap cas la seva proposta no pot contenir més d’un/una aspirant per a cada lloc a cobrir, excepte que la convocatòria prevegi expressament aquesta possibilitat, d’acord amb el que estableix l’article 61.8 del TREBEP. Si el nombre d’aspirants que superen la fase d’oposició és inferior al nombre de places a cobrir, el Tribunal declararà deserts aquells llocs dels quals no en pugui efectuar cap proposta de nomenament o contractació. El tribunal elevarà la relació d’aprovats/des, juntament amb l’acta de l’ultima sessió, que farà concreta referència a les persones seleccionades, a la Presidència de la corporació.

La resolució del tribunal vincularà a l’Administració sens perjudici que aquesta, en el seu cas, pugui procedir a la seva revisió d’acord amb els article 106 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre sobre el procediment administratiu comú i la resta de legislació relacionada, supòsit aquest en què s’hauran de practicar de nou les proves o tràmits afectats per les irregularitats.

NOVÈ.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS:

La persona aspirant proposada haurà de presentar a l’Ajuntament d’Amposta, en el termini màxim de deu dies naturals, a partir de l’endemà de la data de comunicació, per qualsevol dels mitjans admesos en la seva sol·licitud, de la necessitat d’incorporació per cobrir la vacant, sense requeriment previ, els documents acreditatius –original o fotocòpia compulsada- de les condicions que es detallen a continuació:

 • DNI
 • Certificat mèdic
 • Declaració jurada de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs públics.
 • Declaració d’incompatibilitats
 • Targeta d’afiliació a la Seguretat Social, si en disposa.
 • Número de compte corrent
 • Certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que haurà d’aportar el/la mateix candidat/a proposat.

La persona aspirant que, dins del termini fixat, exceptuant els casos de força major, no presenti la documentació requerida o bé que, un cop examinada, es comprovi que no compleix algun dels requisits assenyalats en la base segona, no podrà ser nomenat/ada i s’anul·laran les seves actuacions. En aquest cas, el Tribunal proposarà al següent o següents aspirants que hagin obtingut la major puntuació, per ordre estricte de puntuació.

DESÈ.- FUNCIONAMENT DE LES BORSES DE TREBALL

Si la persona integrant de la borsa de treball rebutja la proposta de contractació, per una primera vegada, perdrà la seva posició dins l’ordre de prelació i passarà a ocupar l’últim lloc de la borsa de treball. La segona vegada que el mateix aspirant no accepti una oferta de treball, deixarà de formar part definitivament de la borsa de treball.

No obstant, aquest sistema de penalització no s’aplicarà als integrants de la borsa de treball que acreditin que no poden acceptar la proposta de contractació per trobar-se en aquell moment en alguna de les situacions següents:

 1. Situació de baixa de maternitat o paternitat o d’incapacitat temporal reconeguda per la Seguretat Social.
 2. Gaudir d’un permís per adopció o acolliment, segons l’article 49.b) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Llei 7/2007, de 12 d’abril.
 3. Tenir cura de fills menors de tres anys, o de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que no es puguin valer per ells mateixos.
 4. Tenir una relació contractual laboral o un nomenament interí vigent amb l’Ajuntament d’Amposta
 5. També en el casos d’oferiment de contractes a temps parcial. Durant la realització del contracte de treball de la persona escollida en aquesta borsa de treball o un cop finalitzat, el cap del servei gestor podrà emetre un informe desfavorable que acrediti motivadament el rendiment insuficient de la persona que ha estat contractada. En aquest cas, i prèvia audiència de la persona interessada, provat el rendiment insuficient, la falta d’aptitud o actitud de l’aspirant, es pot acordar que aquesta persona deixi de formar part de la borsa de treball.

També seran motius d’exclusió de la borsa de treball:

 1. La renúncia expressa del candidat a formar part de la borsa de treball.
 2. La no superació del període de prova en la contractació laboral.
 3. La renúncia voluntària al contracte durant la seva vigència.
 4. La declaració falsa, per part de l’aspirant, dels mèrits i requisits de participació en aquesta convocatòria.
 5. La resolució d’un expedient disciplinari amb sanció dins l’Ajuntament d’Amposta
 6. La no presentació, previ requeriment, de la documentació acreditativa exigida per fer el contracte.
 7. La pèrdua de les condicions per ser contractat per l’administració pública.
 8. Quan existeixi una impossibilitat reiterada (dues ocasions diferents) de contactar amb el candidat/a.
 9. L’extinció de la relació contractual o funcionarial per causes imputables a l’aspirant.

Un cop extingida la relació contractual, sempre que no sigui per causes imputables a la persona aspirant cridada, aquesta continuarà formant part de la borsa de treball per a posteriors crides que es puguin produir, i mantindrà la seva posició inicial sempre que no hagi estat contractat per un període igual o superior a 6 mesos; en aquest cas, és a dir, quan hagi estat contractat per 6 mesos o més, passarà al darrer lloc de la llista.

ONZÈ.- PERÍODE DE PROVA

La persona aspirant que superi les proves indicades i sigui proposada per ocupar el lloc de treball haurà de superar un període de prova de quatre mesos, que caldrà fer constar al contracte.

El/la treballador/a en període de prova gaudirà de les mateixes retribucions que els treballadors /es d’igual categoria.

El període de prova es valorarà per part de la directora del Centre de Formació Ocupacionals, que trametrà informe al cap del Departament de Recursos Humans per tal de documentar aquest tràmit a l’expedient personal de la persona contractada.

En el cas de que l’aspirant no superi satisfactòriament el període de prova, perquè no assumeixi el nivell suficient d’integració i eficiència en el lloc de treball objecte de la present convocatòria serà declarat no apte/a, per resolució motivada de l’òrgan competent, perdrà, en conseqüència, tots els drets a la seva contractació i es donarà per finalitzat el seu contracte. En aquest cas, l’òrgan competent formularà proposta de contractació a favor de la persona aspirant que tingui la puntuació següent més alta, el qual haurà de superar el corresponent període de prova.

DOTZÈ.- IMPUGNACIONS

Aquestes bases, la convocatòria i tots els actes administratius que se’n derivin i de l’actuació de l’òrgan de selecció, podran ser impugnats pels interessats/des i en la manera que estableix la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú.

TRETZÈ.- INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DEL SERVEI

Serà aplicable al personal proposat la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

CATORZENA.- RECURSOS I INCIDÈNCIES

La convocatòria, les seves bases, les actuacions del tribunal i tots els actes administratius que se’n derivin, podran ser impugnats per les persones interessades en els casos i en les formes establertes per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que s’originin durant el desenvolupament dels procediments de selecció i podrà disposar la realització de proves addicionals, no previstes en aquestes bases per tal de resoldre possibles situacions d’empat en la qualificació definitiva dels aspirants.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit, si aquests actes decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de l’alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’Ajuntament d’Amposta.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

QUINZENA.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases regirà allò que determinin les normes vigents d’aplicació directa o supletòria a tots els processos selectius de l’administració local.

Annex - Temari

A. PART COMUNA

 1. Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Objecte. Instruments estratègics
 2. Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació.
 3. Programa d’Ocupació juvenil a Catalunya. Garantia Juvenil 2014-2020. col·lectius destinataris. Finalitats i metes. Cartera de serveis
 4. Programa Treball i Formació. Línies de subvenció.
 5. Accions d’experiència laboral. Accions formatives. Tipologia.
 6. Espais de recerca de feina. Aplicacions de gestió.
 7. Desenvolupament de l’Espai de Recerca de feina. Aspectes generals i la Recerca Activa de Feina.
 8. Projectes Singulars
 9. Programa 30Plus
 10. Programa UBICA’T
 11. Treball a les 7 Comarques. Carta de serveis
 12. Acord Territorial per a la reactivació econòmica i l’ocupació del Montsià 2017. Els actors de l’Acord. Acords
 13. Estratègia territorial Montsià 2026. Objectius Generals i específi cs d’ocupació. Pla d’acció: Línies estratègiques. Programes d’ocupació
 14. La Renda Garantida de ciutadania (RGC). Requisits. Components. Pla d’inserció o inclusió 

B. PART ESPECÍFICA: TEMARI ESPECÍFIC TÈCNIC/A ORIENTADOR/A

 1. L’itinerari personalitzat d’inserció. Definició. Condicions que ha de complir. Accions
 2. Fases i actuacions d’un itinerari personalitzat d’inserció.
 3. El perfil de l’orientador/a: funcions bàsiques, formació i habilitats.
 4. Tècniques i recursos per a la recerca de feina. Canals de recerca de feina.
 5. El balanç de competències. L’objectiu professional
 6. Entrevista i procés de selecció. Fases. Proves de selecció.

C. PART ESPECÍFICA: TEMARI ESPECÍFIC TÈCNIC/A PROSPECTOR/A

 1. La prospecció d’empreses. Procés i fases.
 2. Anàlisi de llocs de treball. Tasques
 3. El perfil del prospector: funcions bàsiques, formació i habilitats.
 4. Legislació laboral. Tipus de contractes.
 5. Característiques d’un contracte de treball
 6. Disseny del Pla de formació d’una empresa

Amposta, novembre de 2018.

Actualitzat el 08/01/2019

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Admesos

DNI

1114T

3258S

3677B

7266Q

7844L

5768J

Exclosos

DNI

Motiu d’exclusió

5768J

Per no presentar experiència en la gestió de programes.

Es convoca als/les candidats/es admesos el dia 18 de gener 2019 a les 9:00h als baixos de la Biblioteca. 

Actualitzat el 24/01/2019

Resultats definitius

DNI

Test

Prova pràctica

Entrevista

Mèrits

Resultat

1114T

9

10

APTE

0

SELECCIONAT/ADA

3258S

-

-

-

-

NO PRESENTAT/ADA

3677B

-

-

-

-

NO PRESENTAT/ADA

7266Q

5,5

2,5

*No realitzada per no superar la part pràctica

-

NO SELECCIONAT/ADA

7844L

8

6

APTE

0,40

SELECCIONAT/ADA

5768J

-

-

-

-

NO PRESENTAT/ADA

Vist el resultat del procés de selecció, el Tribunal proposa la incorporació dels/de les candidats/es que han obtingut una major puntuació, essent 1114T i 7844L.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament