Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Exempcions, bonificacions i reduccions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Exempcions, bonificacions i reduccions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

publicat el 16/02/2017


Exempcions, bonificacions i reduccions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Exempcions

Està exempta del pagament de l’impost, la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de les que sigui propietari l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, estant subjectes a l’Impost, vagi a ser directament destinada a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació.

Bonificacions

 1. Una bonificació de fins el 30% per aquelles construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporen sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a l’autoconsum. El reconeixement d’aquesta bonificació quedarà supeditat al fet que les instal·lacions per produir calor incorporin col·lectors homologats per l’Administració competent.
 2. Una bonificació del 90% les construccions, instal·lacions i obres específiques que siguin necessàries per afavorir l’accés i habitabilitat dels discapacitats per aquella part del projecte que afecti únicament a aquestes construccions, instal·lacions i obres.

  Aquestes bonificacions hauran de ser a sol·licitud de l’interessat, el qual haurà de justificar degudament la seva condició.
 3. Tindran bonificació, en aquest impost, les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l’ocupació, que reuneixin les característiques següents:
 • a) Estat, Comunitats Autònomes, Entitats Locals i els seus Organismes autònoms:

95% de la quota per les construccions, instal·lacions i obres destinades a hospitals, ambulatoris i a educació infantil, primària i secundària.

50% per les construccions, instal·lacions i obres destinades a centres educatiu-culturals, sanitaris, assistencials (com a ara centres de disminuïts psíquics, físics, geriàtrics, llar d’infants), o socials.

 • b) Foment de l’ocupació:

Fins un 90% de bonificació atenent a la mitjana de la plantilla de personal de l’empresa durant els dos primers anys d’activitat atenent als percentatges establerts a la taula que s’indica. Aquesta bonificació serà aplicable també a l’impost meritat per les ampliacions de superfície de la indústria o comerç tenint en compte el número de contractes addicionals als existents que precisi l’empresa per cobrir les necessitats laborals a la nova dimensió de l’empresa, no sent aplicable cap tipus de bonificació si l’ampliació de superfície no genera nous llocs de treball:

80,00%
Plantilla mitjana
Bonificació fora polígons
Bonificació polígons
1 sol treballador
50,00%
75,00%
De 2 a 5 treballadors
68,00%
81,75%
De 6 a 10 treballadors
80,00%
86,25%
D’11 a 25 treballadors
87,00%
88,88%
Més de 25 treballadors
90,00%
90,00%

 • c) Històric-artístiques i culturals:
Fins un 95% de la quota.
− Per l’obra nova o de rehabilitació a la ciutat vella (casc antic)
− Per l’obra nova o de rehabilitació al Barri del Grau, delimitat pels carrers Buenos Aires, Canal de la Dreta, Tarragona, Palau i Quer, i Dos de maig, quan es compleixin les següents condicions:

 • Les obres s’han d’efectuar sobre una edificació que tingui, al menys, quaranta anys.
 • Han de destinar-se a habitatge. Per aquelles actuacions que siguin realitzades per entitats sense afany de lucre, degudament inscrites al registre d’entitats d’aquest Ajuntament i que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Amposta, i sempre i quan destinen els seus recursos que genera el seu patrimoni a l’ob jecte social de l’entitat.


El procediment a seguir per a la concessió de les bonificacions anteriors serà el següent:

 1. Petició del particular interessat. A dita petició haurà d’adjuntar-se la documentació acreditativa del compliment d’algun dels requisits previstos als apartats anteriors, pel qual se sol·licita la bonificació què, per a l’apartat corresponent al foment d’implantació d’activitats empresarials consistirà en la justificació de la creació dels llocs de treball, bé mitjançant fotocòpia dels contractes de treball, fotocòpia dels butlletins de la cotització de la seguretat social dels treballadors contractats, o informe de vida laboral. Només seran tinguts en compte aquells treballadors que tinguin contracte en vigor en el moment de la sol·licitud de la bonificació. La sol·licitud haurà de presentar-se en el moment en que se sol·liciti la llicència o es faci la comunicació prèvia, o en el moment de presentar la corresponent autoliquidació.
 2. El Ple de l’Ajuntament, prèvia valoració del compliment de les condicions necessàries per a la concessió de la bonificació, a la vista dels informes dels departaments d’obres, empresa i gestió tributària i, prèvia fiscalització d’intervenció, adoptarà el corresponent acord, del qual se’n donarà trasllat a l’Oficina de Gestió Tributària per a la seva aplicació.
 3. El termini per a l’adopció de l’acord esmentat serà de tres mesos a comptar del dia següent al de la presentació de la sol·licitud de bonificació. En cas que en el termini anterior no es resolgui sobre la sol·licitud, aquest s’haurà d’entendre desestimada.
 4. Les sol·licituds de bonificació i/o declaració d’especial interès o utilitat pública que es presentin amb posterioritat a la presentació de l’autoliquidació provisional o al moment de sol·licitar la llicència o realitzar la comunicació prèvia es consideraran extemporànies.
 5. Les bonificacions relatives al foment de l’ocupació estaran supeditades a comprovació posterior per part de l’àrea d’empresa d’aquest Ajuntament. Així, transcorregut dos anys des de l’inici de l’activitat es procedirà a que, com a mínim, la plantilla mitjana de l’empresa ha estat la que ha donat lloc a la bonificació. En cas contrari, es procedirà a iniciar expedient de reintegrament de pagaments indeguts.
 6. Les bonificacions incloses a l’apartat 3 d’aquest article no seran,en cap cas, acumulables.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies