Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per al pagament de l’impost de béns immobles (IBI)

Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per al pagament de l’impost de béns immobles (IBI)

Aprovades pel Ple de l’Ajuntament en la sessió duta a terme el dia 29 de febrer de 2016

publicat el 24/05/2016

Podeu sol·licitar la subvenció d’IBI mitjançant el següent tràmit:
Sol·licitud de subvenció a la quota tributària d’IBI per habitatge habitual

NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

La naturalesa jurídica de la subvenció és la d’una donació modal. Es tracta d’una aportació dinerària amb càrrec a fons públics subjecta al compliment d’un determinat objectiu o finalitat. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions defineix la subvenció com una disposició dinerària feta per una administració pública a favor de persones públiques o privades, que compleix els requisits següents:

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.

b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un objectiu determinat, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d’una situació (el beneficiari ha de complir les obligacions materials i formals que s’haguessin establert a les bases).

PRINCIPIS GENERALS.

És el dret europeu el que més insisteix i regula la fase prèvia de l’atorgament de les subvencions, per imposar els principis de publicitat i transparència. La subvenció s’atorga mitjançant una resolució administrativa que, com a tal, va precedida d’un procediment. En aquest procediment té una rellevància especial la fase d’instrucció: el coneixement i valoració tècnica de les sol·licituds presentades, diferent de l’òrgan al qual s’encomana la facultat de resoldre sobre l’atorgament o denegació.

1.- Objecte:

L’objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediments de sol·licitud, tramitació́, concessió́, cobrament i justificació́ de les subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Amposta destinades a facilitar el pagament de l’IBI –quan recaigui sobre l’habitatge habitual del subjecte passiu- mitjançant l’atorgament d’un ajut anual calculat sobre la quota tributària.

2.- Finalitat dels ajuts:

Per tal de donar suport, de forma puntual i excepcional per al pagament de l’impost sobre béns immobles, sobre aquell immoble que representi el domicili habitual del sol·licitant. S’estableix una subvenció que sufragarà part de la quota tributaria de l’IBI segons els següents valors cadastrals:

 1. Per a valors cadastrals inferiors a 41.973,41€ el deu (10) per cent de la quota resultant de l’IBI

 2. Per a valors cadastrals superiors a 41.973,41€ el quatre (4) per cent de la quota resultant de l’IBI

3.- Període d’execució́:

L’ajut econòmic recaurà sobre la quota de l’Impost de bens immobles (IBI) de 2016 i posteriors, en virtut de la convocatòria aprovada anualment. L’interessat haurà̀ de presentar la sol·licitud de l’ajut cada any.

4.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los :

Podran beneficiar-se d’aquest ajut les persones físiques empadronades a Amposta que no estiguin afectades per cas de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i que reuneixin tots i cadascun dels les següents condicions:

 • Ser el subjecte passiu del tribut.

 • Que l’objecte del tribut sigui el seu habitatge habitual

 • Estar empadronat en l’immoble objecte d’ajut amb anterioritat a la data de meritació́ de l’impost.

 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Amposta, Agència Tributària i Seguretat Social. Es considerarà estar al corrent, en els casos de pagaments a terminis, sempre que, aquests hagin estat atesos en la data del seu venciment.

 • Presentar la sol·licitud dintre del termini establert en aquestes bases o en la convocatòria que cada any es publiqui.

5.- Documentació́ a aportar:

A la sol·licitud de subvenció́ caldrà̀ aportar la següent documentació́:

 • Sol·licitud ajustada al model que s’acompanya a les presents bases com annex número 1 o que s’aprovi en el moment de la convocatòria.

 • Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del representant legal.

 • Fotocòpia del rebut de pagament del primer fraccionament de l’IBI de l’exercici en curs

 • Document bancari de titularitat del compte segons model aprovat i publicitat a la pagina web de l’Ajuntament d’Amposta (www:amposta.cat) validat per entitat bancària, Annex 2.

 • Declaració d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’AEAT, la Tresoreria General de la Seguretat Social i amb l’autorització expressa de consultar el seu estat de comptes amb l’Ajuntament d’Amposta.

6.- Termini, forma i lloc de presentació́ de sol·licituds:

Les sol·licituds junt amb la documentació regulada a l base anterior s’haurà de presentar al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta.

El termini per presentar les sol·licituds s’iniciarà el dia 1 de juliol de cada exercici i finalitzarà el 30 de setembre de cada any.

7.- Rectificació́ de defectes o omissions en la documentació́:

Un cop presentada tota la documentació a l’Oficina d’Atenció al ciutadà o altre Registre Municipal, l’òrgan instructor (Oficina de Gestió Tributària o aquells que s’estableixi en la convocatòria) realitzarà quantes comprovacions s’estimin pertinents.

En cas de que el sol·licitant no hagi presentat la documentació requerida, es formularà requeriment per l’òrgan instructor per a l’esmena dels defectes, en el termini de 10 dies hàbils, entenent-se que la manca d’esmena en el termini atorgat, suposarà el desistiment de la sol·licitud de la subvenció.

L’òrgan instructor informarà de manera individualitzada cada sol·licitud, acreditarà la comprovació de la concurrència dels requisits exigits i formularà la proposta de resolució.

Una volta formulada la proposta de resolució, l’expedient se sotmetrà a fiscalització prèvia per part de Intervenció. Una volta fiscalitzat per Intervenció, s’elevarà a la Junta de Govern Local pel seu anàlisi i, en el seu cas, aprovació.

Resolt l’atorgament de la subvenció aquesta sempre tindrà caràcter condicionat, amb caràcter resolutiu, a l’acreditació del pagament dels tributs municipals i s’haurà de justificar abans del dia 30 d’octubre, que s’ha procedit a fer efectiu l’import d’aquests o en la data de finalització del període voluntari de pagament, si aquesta fora ulterior, sense perjudici d’haver comprovat la solvència del sol·licitant front l’AEAT i la TGSS.

De no acreditar-se la justificació del pagament en els termes indicats, la subvenció atorgada quedarà sense efectes.

8.- Forma i termini de concessió́:

La subvenció es concedirà mitjançant acord de la Junta de Govern Local a la vista de la proposta formulada per l’òrgan instructor, de forma conjunta per a tots els beneficiaris. La resolució de concessió s’haurà d’adoptar a data màxima 1 de desembre de cada exercici.

9.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació́ pressupostària:

La dotació́ màxima destinada a aquestes subvencions s’aprovarà̀ anualment en la convocatòria, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. En cas que el import sol·licitat superi les dotacions pressupostàries, les subvencions s’atorgaran en règim de prorrateig.

10.- Òrgans competents per a la instrucció́ i la proposta de concessió́:

L’òrgan responsable de la instrucció́del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les presents bases serà̀ l’oficina de gestió tributaria.
L’òrgan responsable de la resolució́ del procediment per a l’atorgament de les subvencions serà̀ la Junta de Govern Local.

11.- Forma de pagament:

Una vegada aprovada la resolució de la subvenció, es procedirà al pagament de la mateixa, sempre mitjançant transferència bancària.

Amb d’ingrés de la subvenció es donarà per notificada la concessió, malgrat això l’Oficina de Gestió Tributària notificarà tant la concessió com la denegació.

12.- Revocació, renúncia i nul·litat de la subvenció concedida.

Serà causa de revocació de la subvenció concedida, que comportarà el reintegrament de les quantitats percebudes més interessos, la comprovació de l’incompliment de les condicions i càrregues que van donar lloc al seu atorgament.

A aquest efecte, caldrà̀ notificar al beneficiari la resolució́ oportuna, fent alhora l’advertiment expréśs que, un cop transcorregut el termini d’un mes des de la recepció́ de la notificació́ sense que s’hagin reintegrat les quantitats reclamades, es procedirà̀ a exigir el deute pel procediment de constrenyiment, en el terminis i la forma que preveu el reglament general de recaptació́.

El beneficiari podrà renunciar a la subvenció i quedarà alliberat del compliment de la càrrega a que es trobi sotmesa aquella, amb pèrdua del dret a exigir-la. La renúncia haurà de ser prèvia al cobrament de la subvenció, doncs en cas contrari el beneficiari haurà de procedir, si s’escau, al reintegrament de les quantitats percebudes més interessos.

L’obligació de satisfer la subvenció pot esdevenir nul·la de ple dret si l’acte que la va atorgar s’ha dictat sense la corresponent cobertura pressupostària, així com la resta de casos previstos a la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú.

13.- Incompatibilitats

L’atorgament de la subvenció s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent, i s’han de tenir en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu sobre aquesta matèria.

Seran en tot cas incompatibles amb qualsevol subvenció d’un altre organisme públic o privat, rebut pel mateix concepte.

14.- Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris s’obliguen a facilitar quanta informació́ els sigui requerida per l’Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu atorgament.

15.- Revisió́ dels ajuts

La resolució́ d’atorgament dels ajuts objecte d’aquestes bases pot ser modificada per l’Ajuntament, amb la concessió́ prèvia d’un termini d’audiència de deu dies al beneficiari, en relació́ amb el seu contingut i condicionat en els supòsits següents:

 1. Quan s’acrediti la falsedat de les dades facilitades pel sol·licitant

 2. La manca d’aportació́ total o parcial d’aquelles que havien de ser tingudes en compte per a determinar la condició́ de beneficiari de l’ajut.

16.- Publicitat

Aquestes Bases Particulars es publicaran juntament amb la corresponent convocatòria en el Butlletí́ Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

DISPOSICIÓ́ ADDICIONAL.-

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació́ la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, les bases d’Execució́ del Pressupost General per al present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment Administratiu comú́, i a més la legislació́ concordant.

L’incompliment d’aquestes bases significaria la no concessió́ o percepció́ dels ajuts sol·licitats o la devolució́ dels ajuts indegudament percebuts, incrementat amb els interessos legals corresponents.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies