• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions a particulars, associacions i similars per a la realització de programes i activitats d’atenció social i semblants per a l’any 2014

Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions a particulars, associacions i similars per a la realització de programes i activitats d’atenció social i semblants per a l’any 2014

El termini per presentar les sol·licituds acaba el dia 31 de maig de 2014.

publicat el 24/04/2014

Descarregar BASES en format PDF (94 kb). A les bases s’inclou el formulari de la sol·licitud de subvenció


BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A PARTICULARS, ASSOCIACIONS I SIMILARS PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS D’ATENCIÓ SOCIAL, I SEMBLANTS.

Primera. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts i subvencions econòmiques, que atorga l’Ajuntament d’Amposta per a la realització de programes i activitats d’atenció social i semblants durant l’exercici 2014 sempre i quan no figurin incloses en altres programes específics de l’Ajuntament.

Segona. Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aqu

estes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

Tercera. Activitats subvencionables preferents

Les activitats i conceptes susceptibles de ser subvencionats seran preferentment aquelles adreçades a l’atenció de persones amb problemàtica social, realització d’activitats d’atenció sanitària o social o complementàries a aquestes i d’altres semblants en el municipi, segons programa i memòria de les activitats a realitzar enguany, així com, els projectes o programes singulars i, aquells que aportin criteris de cooperació amb entitats i associacions vinculades amb atenció a persones que pateixen malalties i semblants.

Quarta. Finançament de les actuacions

La quantia màxima a atorgar serà de 20.000,00 € i es finançarà en càrrec a l’aplicació pressupostària 519/232/48900 del Pressupost Municipal de l’exercici 2014. L’entitat beneficiaria no està obligada a l’aportació de recursos propis al cost de l’actuació.

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació sempre i quan no es justifiqui el mateix. En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les quantitats atorgades no podran excedir el cost total de l’actuació.

Cinquena. Entitats sol·licitants

Podran acollir-se a aquestes bases totes les Associacions amb seu a la ciutat d’Amposta, que tinguin presentada la documentació pertinent al registre d’entitats de l’Ajuntament.

Sisena. Sol·licituds

1. Documentació:

 • a) Les sol·licituds, segons annex I degudament complimentades, s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament. Amb la presentació de dita sol·licitud s’autoritza a l’Ajuntament perquè aquest pugui demanar el certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • b) Pressupost general d’ingressos i despeses de l’associació previst per a l’any 2014
 • c) Fotocòpia del document del CIF de l’entitat o associació o fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 • d) Cal trametre una còpia compulsada dels estatuts vigents i document acreditatiu de la seva inscripció al registre públic.
 • e) Certificat del nombre de socis f) Pla de les activitats que es realitzaran des de l’associació g) Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut, i quines quantitats en aquest cas, ajuts a altres organismes amb la mateixa finalitat.

2. Les sol·licituds deuran presentar-se abans del dia 31 de maig de 2014.
Si la sol·licitud d’inici no reuneix els requisits fixats a aquestes bases, les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, i/o qualsevol de les previstes a l’article 70 de la LRJ-PAC, es requerirà al sol•licitant, d’acord amb allò establert a l’article 71.1 de l’esmentada Llei, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, per tal que en el termini de deu dies hàbils subsani les deficiències o acompanyi els documents preceptius. Si així no ho fes, se la tindrà per desisitida de la seva petició, prèvia notificació de la resolució, que haurà de dictar.se en els termes previstos a l’article 42.1 de la LRJ-PAC, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Setena. Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds

Les sol·licituds es valoraran en funció dels criteris següents i la distribució següents:

 • Interès de la programació presentada ( línies d’actuació) 30 punts max.
 • Interès d’integració i cohesió social de la programació presentada 20 punts max.
 • Interès social de la programació presentada 20 punts max. Persones afavorides per les actuacions de la programació presentada 20 punts max.
 • Viabilitat econòmica de la programació presentada, tenint en compte l’equilibri pressupostari entre els ingressos i les despeses previstes 10 punts max.

Es podran desestimar aquelles peticions que segons el contingut del programa o memòria presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades.

Vuitena. Instrucció i concessió

La gestió dels expedients de concessió de subvencions correspon a la Comissió informativa municipal de Sanitat, serveis socials de l’ajuntament d’Amposta, i la seva resolució a la Junta de Govern Local. Un cop avaluades les sol·licituds per parts dels tècnics de l’àrea de servies socials, la Comisisó deliberarà i del resultat obtingut emetrà informe en el que es concreti el resultat de l’avaluació efectuada. Ala vista d’aquest informe, s’elevarà proposta de resolució degudament motivada a la Junta de Govern Local qui, prèvia fiscalització de la Intervenció, resoldrà.

En el supòsit de concessió, el beneficiari, en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la concessió, ha de comunicar la seva acceptació expressa o renúncia de la subvenció, a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació, si s’escau.

Novena. Obligacions del beneficiari

- Acceptar expressament la subvenció amb la finalitat de complir les condicions fixades a la seva aprovació.

- Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament.

- Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció dins de l’exercici pel qual s’atorga a la mateixa.

- Justificar l’aplicació dels fons rebuts, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.

- Sotmetre les actuacions a comprovació de l’Ajuntament i a les de control financer que corresponen a Intervenció.

- Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o Ens Públic.

- En tot cas, s’exigirà la justificació de la despesa realitzada objecte de la subvenció, abans de l’abonament d ela mateixa excepte que, en les bases reguladores de les mateixes es disposi el contrari.

- Fer constar a tota la producció gràfica (opuscles, fullets publicitaris o informatius) i audiovisual el logotip i la col•laboració d’aquest Ajuntament.

- En qualsevol activitat subvencionada s’haurà de nomenar la col•laboració de l’Ajuntament.

Desena. Gestió i justificació

Per a percebre l’import de la subvenció o ajut s’haurà de presentar, degudament emplenat l’expedient de justificació de subvenció o ajut, annex II així com:

- Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i certificació del representant.

- Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament, per import mínim a l’atorgat en la resolució. En cap cas s’admetran com a justificacions:

 • a)Els interessos deutors de comptes bancaris.
 • b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives.
 • c) Despeses de procediments judicials.
 • d) Factures proforma, tiquets de caixa, albarans...

- Balanç econòmic de l’activitat subvencionada.
En qualsevol cas, s’haurà de tenir en compte el següent:

Obligacions dels beneficiaris:

- Complir íntegrament el projecte o activitat que va fonamentar la concessió de la subvenció.

- Justificar davant l’Ajuntament el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i finalitat que determini la concessió de la subvenció.

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control degudament requerides pels òrgans municipals, aportant tota aquella documentació i informació que se li requereixi en l’exercici d’aquestes actuacions i que estiguin relacionades amb la concessió de la subvenció.

- Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

- Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable o, en el seu cas, els estats comptables que garanteixin l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

- Conservar els documents justificatius de l’aplicació de fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de control i comprovació.

- Fer constar a tota la producció gràfica (opuscles, fullets publicitaris o informatius) i audiovisual el logotip i la col•laboració d’aquest Ajuntament.

Termini de justificació.

El termini màxim per a presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el 31 d’octubre de 2014. En els casos en què hi hagi activitats programades entre l’1 de novembre de 2014 fins el 6 de gener de 2015 s’haurà de fer constar en l’expedient de justificació, en l’apartat d’incidències o observacions, valorant el seu cost aproximat o cost real quan se’n tingui coneixement.

Transcorreguts els terminis establerts sense haver justificat les despeses, les quantitats atorgades es donaran de baixa del pressupost previ l’acord exprés corresponent per part de l’òrgan competent, llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga, degudament justificada i com a causa excepcional, petició que serà resolta per l’òrgan corresponent, d’acord amb el procediment establert a les Bases generals i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Despeses subvencionables.

Es consideren despeses subvencionables aquelles que de forma indubtable responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzen en el termini establert a la convocatòria.

Es considera despesa realitzada la que s’hagi efectivament pagat durant el període a que fa referència (2014).

Infraccions i sancions administratives.

Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i omissions tipificades en la Llei General de Subvencions i seran sancionables inclòs a títol de simple negligència.

Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com els col•lectius ciutadans i ens sense personalitat, que tinguin la condició de beneficiaris de les subvencions, així com, en el seu cas, les entitats col•laboradores i els representants legals dels beneficiaris de subvencions que estiguin mancats de capacitat d’obrar. El procediment sancionador s’ajustarà a allò previst als articles 54 a 58 i 66 a 69 de la Llei General de Subvencions. Podran imposar-se les sancions que, així mateix, es tipifiquen en els articles 59 a 63 de la Llei.

Onzena. Pagament

1. No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no es trobi al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social o sigui deutor de l’Ajuntament.

2. El pagament de les subvencions s’efectuarà segons les previsions econòmiques de l’Ajuntament, tenint en compte la naturalesa de la subvenció, en un únic termini, un cop aprovada la justificació presentada i ordenat el pagament per part de la Junta de Govern Local.

3. Prèvia sol·licitud del beneficiari de la subvenció i autorització del Regidor/a de l’Àrea, es podrà procedir al pagament d’una bestreta de fins el 90 per 100 de la subvenció atorgada. el pagament de la resta de la subvenció es realitzarà un cop presentada la justificació prevista a la base novena anterior.

Dotzena. Reintegrament parcial de la subvenció

D’acord amb les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament, és possible el reintegrament parcial de les quantitats percebudes quan el compliment per part del beneficiari s’aproximi de manera significativa al compliment total i aquest acrediti una actuació inequívocament adreçada a la satisfacció dels seus compromisos.

Tretzena. Responsabilitat i règim sancionador

Els beneficiaris de les subvencions queden sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que, sobre infraccions administratives en matèria de subvencions, estableix el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Catorzena. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta.


Descarregar BASES en format PDF (94 kb). A les bases s’inclou el formulari de la sol·licitud de subvenció


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament