• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases per a la participació en la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta

Bases per a la participació en la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta

Parades de venda i tallers d’ofici

publicat el 04/02/2014

Bases per a la participació en la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta

Bases per a la participació en la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta.

Parades de venda i tallers d’ofici

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la inscripció i la participació a la Festa del Mercat a la Plaça que organitza l’Ajuntament d’Amposta, que se celebra cada any en diferents carrers del casc antic d’Amposta. Per al 2014, se celebrarà del divendres 16 al diumenge 18 de maig. La intenció primordial és divulgar les activitats tradicionals pròpies com les activitats artesanals u oficis tradicionals.

A més de la mostra d’artesans l’organització podrà admetre altres expositors sempre que la seva activitat s’ajusti a les necessitats de la Festa del Mercat a la Plaça.

Article 2. Disposicions generals

2.1 Les parades hauran de tenir una estètica de principis del segle XX i les persones queatenguin la parada en tot moment hauran d’usar vestuari d’acord amb l’època. No es permetran tendals de plàstic, ni cap element de plàstic o material similar que quedi a la vista del visitant per cobrir la parada.

2.2 Les parades es muntaran el divendres a partir de les 8h. del matí i fins a les 16h.

2.3 Un cop finalitzada la descàrrega, s’ha d’aparcar el vehicle al pàrking habilitat per l’organització i continuar amb el muntatge de la parada.

2.4 Tots el productes que es comercialitzin hauran de complir la normativa específica que correspongui a cada cas.

2.5 El recinte del mercat comptarà amb vigilància nocturna passiva dels cossos i forces de seguretat de la vila i de la generalitat (Policia Local i Mossos d’Esquadra), si bé no es dedicaran de forma exclusiva a aquestes funcions. L’organització contractarà tres guardajurats que es faran càrrec de la vigilància activa en horari de 20 h. a 10h. i facilitarà un local per a emmagatzematge. L’organització no es fa responsable dels robatoris que es puguin produir.

Article 3. Sol—licitud de participació

3.1 El full d’inscripció a la Festa del Mercat d’Amposta es podrà sol—licitar a la regidoria de cultura i festes de l’Ajuntament d’Amposta, plaça Espanya, 6, 2ª planta, tel. 77700904, mail culturapont@amposta.cat.

3.2 La documentació per participar haurà d’acompanyar el formulari d’inscripció.

3.3 El període per a presentar la sol—licitud d’inscripció i tota la documentació és del 3 de març al 30 d’abril.

Article 4. Documentació a presentar

4.1 Els artesans que vulguin participar a la Festa del Mercat a la Plaça hauran de presentar la següent documentació:

Formulari de participació correctament complimentat
Fotocòpia del DNI
Fotocòpia del carnet d’artesà vigent
Dossier / currículum de l’artesà, dels productes...
Fotocòpia de la carta d’artesà alimentari en cas de vendre productes alimentaris
Fotocòpia de registre sanitari, en cas de venda de productes alimentaris d’elaboració pròpia
Fotografies del taller, la parada els productes...
I tota aquella documentació que sigui necessària, en cada cas, per certificar que es tracta d’una activitat regulada i subjecta a la legalitat vigent.

4.2 Els expositors no artesans que vulguin participar a la Festa del Mercat a la Plaça hauran de presentar la següent documentació:

Formulari de participació correctament complimentat
Fotocòpia del DNI de la persona titular de l’exposició
Dossier dels productes amb descripció i fotografies de la parada els productes
Fotocòpia de l’alta de l’activitat econòmica
Fotocòpia de registre sanitari, en cas de venda de productes alimentaris d’elaboració pròpia, expedit per sanitat.
I tota aquella documentació que sigui necessària, en cada cas, per certificar que es tracta d’una activitat regulada i subjecta a la legalitat vigent.

Article 5. Procediment d’admissió i exclusió dels participants

5.1 Els criteris principals per ser admesos al Mercat com a artesans seran: que l’artesà pugui acreditar el seu ofici mitjançant el Carnet d’Artesà vigent. Que presenti productes diversificats i adequats a l’època que es recrea. Que per les característiques del producte es consideri d’interès per a la Festa del Mercat a la Plaça.

5.2 La concessió de les parades s’atorgarà primerament en funció de la qualitat i la varietat dels productes i l’adequació de la parada i el vestuari a l’època de principis de segle XX.

L’organització procurarà, tot i que no es garanteixi, que no hi hagi un gran nombre de parades que ofereixin productes similars. La qualitat, la diversitat i l’adequació històrica seran factors de valoració més importants que l’ordre d’arribada de les sol—licituds.

5.3 Els admesos al Mercat rebran una comunicació per escrit i hauran de fer efectiu el pagament del preu públic corresponent a l’Oficina de Gestió Tributària de l’Ajuntament d’Amposta (Plaça Espanya, 6, Planta Baixa). Els expositors admesos hauran de presentar la còpia del justificant de pagament a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament. El termini de pagament finalitzarà el 5 de maig, abans de l’inici de la Festa del Mercat a la Plaça de l’any en curs. Si no es compleixen els terminis s’entendrà que l’interessat desisteix en la seva sol•licitud i no es reservarà cap espai dins del recinte del mercat i per tant l’interessat no es podrà instal•lar sota cap concepte.

5.4 La venda de productes no autoritzats i la ubicació de parades en espais diferents als atorgats per l’organització, la instal—lació de parades no autoritzades o la comercialització de productes que no constin a la sol—licitud suposarà l’expulsió immediata del mercat i, si s’escau, l’inici d’expedient, sancionador per part de l’Ajuntament.

Article 6. Condicions econòmiques

6.1 La inscripció a la Festa del Mercat a la Plaça estarà sotmesa a l’aplicació de la tarifa específica de preus públics aprovats en les ordenances de l’Ajuntament d’Amposta per l’any en curs.

6.2 S’aplica la tarifa núm. 5 de l’article 4, de l’ordenança fiscal núm. 51, reguladora del preu públic per a les activitats de promoció turística i comercial de l’Ajuntament d’Amposta, que es desglossa en:

-Inscripció: 6,70 €
- Taula parada: 4,20 €
Total aplicat: 10,90 €

Article 7. Condicions tècniques

7.1 L’organització prestarà subministrament elèctric bàsic. La instal—lació elèctrica, d’aigua, gas i la pròpia estructura de les parades haurà de complir els criteris de seguretat i eficiència energètica. L’organització es reserva el dret de retirar la parada en cas que la instal—lació presenti riscos per la seguretat de les persones i els béns.

Disposició final

La presentació d’una sol—licitud de participació a la Festa del Mercat a la Plaça implica l’acceptació de la present normativa. L’organització es reserva el dret d’admissió i modificació de les condicions que es considerin necessàries.

Amposta, a 31 de gener de 2014

L’ALCALDE,
Manel Ferré Montañés


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament