• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES A L’EXCEL·LÈNCIA UNIVERSITARIA D’ESTUDIANTS RESIDENTS A LA CIUTAT D’AMPOSTA QUE CURSIN ESTUDIS SUPERIORS

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES A L’EXCEL·LÈNCIA UNIVERSITARIA D’ESTUDIANTS RESIDENTS A LA CIUTAT D’AMPOSTA QUE CURSIN ESTUDIS SUPERIORS

El termini per presentar les sol·licituds acaba el dia 28 de setembre de 2013

publicat el 04/07/2013


PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

L’objecte d’aquestes Bases és regular les ajudes que concedeixi l’Ajuntament d’Amposta, un cop finalitzat el curs acadèmic 2012-2013, per a becar aquells estudiants que, cursant estudis universitaris, hagin aprovat totes les assignatures matriculades i hagin excel·lit en algunes d’aquestes.

SEGONA.- PETICIONARIS.

Podran sol·licitar les beques tots aquells estudiants empadronats al municipi d’Amposta, que cursin estudis superiors universitaris, un cop finalitzat el curs acadèmic 2012-2013.

TERCERA.- REQUISITS DELS BENEFICIARIS DE LES BEQUES.

 • Estar empadronats en el municipi d’Amposta amb una antiguitat mínima des del mes de setembre de 2012.
 • Acreditar la superació de totes les assignatures del curs acadèmic 2012-2013 que s’estigui cursant.
 • Presentar la documentació establerta en la base vuitena.
 • No trobar-se sotmesos a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiaris de subvencions establert a l’article 10 del Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.
 • No tenir deutes amb l’Ajuntament d’Amposta.

QUARTA.- QUANTIA.

La subvenció s’atorgarà en càrrec a l’aplicació pressupostària 209/324/48900 del pressupost vigent, per un import màxim de 5.000€.

La concessió de la subvenció es durà a terme mitjançant el règim de concurrència competitiva.

Les beques es concediran d’acord amb els següents criteris, amb un import màxim de fins el 50% del import total de la matrícula universitària del curs acadèmic 2012-2013, i en tot cas, 300 euros.

Els trams de les Beques seran sumatoris i són els següents:

 • Totes les assignatures aprovades: 10 punts
 • Entre 1 i 3 excel·lents: 5 punts
 • Entre 3 i 6 excel·lents: 10 punts
 • Més de 6 excel·lents: 15 punts
 • Cada Matrícula d’Honor: 5 punts

CINQUENA.- INFORMACIÓ PÚBLICA DE LES BASES.

Una vegada aprovades les presents bases per la Junta de Govern Local, seran objecte d’informació pública per un termini de vint dies hàbils en el BOPT, en el tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament.


SISENA.- TERMINI PER A FORMULAR LES SOL·LICITUDS.

Les sol·licituds de beques s’hauran de presentar fins el 28 de setembre de l’any en curs (2013).


SETENA.- LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.

Els peticionaris hauran de presentar dintre del termini que es refereix la base anterior les sol·licituds de beques als estudiants juntament amb la documentació requerida en la clàusula vuitena, en el Registre General de l’Ajuntament d’Amposta.

Ajuntament d’Amposta . Secretaria
Plaça Espanya, 4.
43870 Amposta.
Tel 977700057 . Fax. 977704132

VUITENA.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.

IMPORTANT: Tota la documentació presentada haurà d’estar degudament compulsada o, en tot cas, es podrà presentar fotocòpia i original per tal de compulsar-la. Documents necessaris en el moment de demanar l’ajut:

 • Fotocòpia compulsada del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de la matrícula del curs acadèmic 2012-2013.
 • Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic del curs 2012-2013 de qualsevol universitat amb totes les assignatures aprovades.
 • Certificat d’empadronament a la ciutat d’Amposta (Cal acreditar estar empadronat com a mínim, des de setembre de 2012).
 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat (es podrà descarregar des del web www.amposta.cat.)
 • Número del compte bancari on es vol que s’ingressi l’ajut.

NOVENA.- SUBSANACIÓ DE DEFICIÈNCIES.

Si la sol·licitud d’inici no reuneix els requisits fixats a aquestes bases, les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, i/o qualsevol de les previstes a l’article 70 de la LRJ-PAC, es requerirà al sol·licitant, d’acord amb allò establert a l’article 71.1 de l’esmentada Llei, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, per tal que en el termini de deu dies hàbils subsani les deficiències o acompanyi els documents preceptius. Si així no ho fes, se la tindrà per desistida de la seva petició, prèvia notificació de la resolució, que haurà de dictar-se en els termes previstos a l’article 42.1 de la LRJ-PAC, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.


DESENA.- ÒRGAN COMPETENT PER A CONCEDIR LES AJUDES I FORMA DE PAGAMENT.

Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds de beques, prèvia proposta motivada del Regidor d’Ensenyament, la Junta de Govern Local resoldrà durant el mes d’octubre del 2013, la concessió de les beques. Transcorregut aquest termini sense que la Junta de Govern Local hagués resolt, els interessats podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu, sense perjudici de la resolució per part de l’Ajuntament amb posterioritat al venciment del termini per a resoldre.

Una volta aprovada la resolució definitiva s’ordenarà el pagament de les beques, que s’ingressaran per transferència bancària al número de compte del sol·licitant.


ONZENA.- DRET SUPLETORI.

En tot el no previst per les presents Bases, serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la normativa que la desplega i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya.


Descarregar bases en format PDF

Descarregar formulari de sol·licitud

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament