• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER LA COL·LOCACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE FESTES MAJORS 2013

BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER LA COL·LOCACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE FESTES MAJORS 2013

publicat el 12/06/2013

BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS     PRIVATIU PER LA COL·LOCACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE     FESTES MAJORS 2013    

Descarregar bases en PDF

 

BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS     PRIVATIU PER LA COL·LOCACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE     FESTES MAJORS 2013

   

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

   

L’objecte d’aquestes bases és regular els criteris que han de servir per a l’atorgament   d’una llicència d’ús privatiu del domini públic consistent en la col·locació i explotació   de la barra de Festes Majors 2013  

   

SEGONA. REQUISITS DELS PETICIONARIS  

   

Poden participar totes aquelles persones interessades que acreditin:  

   

1) En cas de persones físiques ser majors de 18 anys (mitjançant fotocòpia   compulsada del DNI) i; en el cas de persones jurídiques es requereix fotocòpia   del CIF de l’entitat, fotocòpia de les escriptures de constitució de l’entitat,   fotocòpia dels poders d’apoderament de la persona que signi l’oferta i fotocòpia   del DNI de l’apoderat.  

   

2) Desenvolupar legalment una activitat de bar i/o cafeteria, de bar i/o restauració   al terme municipal d’Amposta (s’acreditarà el seu compliment adjuntant una   fotocòpia compulsada de la cartolina d’obertura de l’establiment).  

   

3) Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de les quotes de la   Seguretat Social (mitjançant declaració responsable del participant d’estar al   corrent degudament signada).     

   

TERCERA. CRITERIS DE FUNCIONAMENT DE LA BARRA DE FESTES   MAJORS D’AMPOSTA 2013

   

1) Servei de begudes amb preus populars establerts. Cal que el contractant faciliti,   els preus dels diferents tipus de begudes que demanarà al públic en cas de ser   l’adjudicatari.  

   

2) Servei de menjar, si el contractant ho considera oportú tenir-ne, caldrà que   faciliti els tipus de menjars que oferirà i els preus que demanarà al públic en cas   de ser l’adjudicatari.  

   

3) Servei de cambrers: mínim tres persones  

   

4) Horari d’obertura: el servei de bar haurà d’obrir mitja hora abans de l’inici de   cada actuació  

   

5) Horari de tancament: quan s’acabi el ball  

   

6) Manteniment i neteja de l’indret en què anirà col·locada la barra de bar  

   

7) Barra de mínim 4 metres  

   

8) Pagament, en cas de ser l’adjudicatari, d’un cànon mínim de 300,00 € a   l’Ajuntament d’Amposta abans del dia 15 de juliol. Cas de no efectuar-se el   pagament per l’adjudicatari en el termini establert a la tresoreria municipal,   s’entendrà resolt el contracte i es procedirà a l’atorgament de la llicència al   participant que hagués obtingut una major puntuació en segon lloc. Aquest   cànon pot ser millorat per l’oferta presentada pels participants en el procediment   d’atorgament d’aquesta llicència per l’explotació de la barra de festes majors.  

   

9) L’àrea de cultura i festes de l’Ajuntament d’Amposta facilitarà la toma de llum i   una carpa al contractant  

   

10) La barra s’haurà de retirar per l’adjudicatari a l’endemà del darrer dia de ball de   les festes majors 2013.  

   

 

 QUARTA. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ  
   

1) Cada participant només podrà presentar una oferta.  

   

2) La presentació d’una oferta comporta l’acceptació d’aquestes bases i el seu   compliment en cas de ser l’elegit.  

   

3) Els participants hauran d’acreditar els compliment dels requisits dels peticionaris   (clàusula segona) en un sobre degudament tancat que posi: “DOCUMENTACIÓ   ACREDITATIVA DELS REQUISITS PER PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT   CONVOCAT PER L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER   LA COL·LOCACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE FESTES MAJORS   D’AMPOSTA 2013”  

   

4) Els participants posaran en un altre sobre que posi “MÈRITS AVALUABLES PER   L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER LA COL·LOCACIÓ I   EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE FESTES MAJORS D’AMPOSTA 2013” l’oferta   per ells presentada respecte als següents criteris:  

         
  • Cànon    
  •      
  • Preu popular de les begudes    
  •      
  • Preu popular del servei de menjar: en el cas de que el participant consideri oportú     donar aquest servei    
  •    

 

CINQUENA. CRITERIS VALORABLES I PUNTUACIÓ    

1) Cànon: fins 30 punts    

2) Preu popular de les begudes: fins 30 punts    

3) Preu popular del servei de menjar: fins 15 punts    

 

SISENA. TERMINI DEL CONTRACTE    

El termini del present contracte és per als dies següents: dissabte 20 de juliol i del     dissabte 10 d’agost al divendres dia 16 d’agost, ambdós inclosos.    

 

SETENA. INFORMACIÓ PÚBLICA DE LES BASES

Una vegada aprovades les presents bases per la Junta de Govern Local, seran objecte     d’informació pública per un termini de vint dies hàbils en el BOPT, en el tauler     d’anuncis de la Corporació, i en la pàgina web de l’Ajuntament.    

 

VUITENA. TERMINI I LLOC PER A PRESENTAR LA INSCRIPCIÓ    

Els/les participants hauran de presentar les seves ofertes abans del dia 8 de juliol de     l’any en curs al Registre municipal de l’Ajuntament d’Amposta situat a la Plaça     Espanya, 2 – 4, 1r pis d’Amposta.    

 

NOVENA. ÒRGAN COMPETENT PER A ATORGAR LA LLICÈNCIA I FORMA     DE PAGAMENT.

Un cop finalitzat el període de presentació de les ofertes de les persones interessades,     prèvia proposta motivada de la Regidora de Cultura, la Junta de Govern Local resoldrà a     qui li ha estat atorgada la llicència d’ús privatiu en el termini màxim de 10 dies.    

 

DESENA. DRET SUPLETORI.

En tot el no previst per la presents Bases, serà d’aplicació EL Reglament de Patrimoni     aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del     Patrimoni dels Ens Locals.    

 

Amposta, 12 de juny de 2013

 

Descarregar bases en PDF

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament