• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases per a la ubicació de tavernes a la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta

Bases per a la ubicació de tavernes a la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta

publicat el 24/03/2013

Bases per a la ubicació de tavernes a la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta

A la Junta de Govern Local del dia 1 de març de 2013 es presenta el projecte de Bases per a regular l’adjudicació de llocs per a tavernes en la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta, elaborades per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta.

S’adopten els acords de:

PRIMER. Aprovar les Bases reguladores per a la ubicació de les tavernes en la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta.

SEGON. Sotmetre les bases a exposició pública per un termini de vint dies hàbils en el BOPT, en el tauler d’anuncis de la Corporació, a la Revista Amposta i a la pàgina web municipal, amb la fi de que les persones interessades les puguin consultar i puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.


Bases per a la ubicació de tavernes a la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta


Article 1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la inscripció i la participació a la Festa del Mercat a la Plaça que organitza l’Ajuntament d’Amposta, i garantir uns nivells mínims de qualitat, rigor i caracterització a les tavernes d’acord amb l’estètica de l’època i per tal de clarificar la seva distribució a causa del nombre limitat d’espais que hi ha per a instal·lar-se en les diferents carrers del casc antic d’Amposta.

Article 2. Sol·licitud de participació

2.1 El full d’inscripció per a la ubicació d’una taverna a la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta es podrà sol·licitar a la regidoria de cultura i festes de l’Ajuntament d’Amposta, plaça Espanya, 6, 2ª planta, tel. 977700904, mail culturapont@amposta.cat.
2.2 La documentació per participar haurà d’acompanyar el formulari d’inscripció.
2.3 La data límit per a presentar la sol·licitud d’inscripció i la tota la documentació és el dia 30 d’abril de l’any en curs.
2.4 Els titulars de les tavernes admeses rebran la comunicació per escrit, juntament amb l’informe favorable de la policia local i hauran de fer efectiu el pagament del preu públic corresponent a l’Oficina de Gestió Tributària de l’Ajuntament d’Amposta (Plaça Espanya, 6, Planta Baixa). També hauran de presentar la còpia del justificant de pagament a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament. El termini de pagament finalitzarà 15 dies abans de l’inici de la Festa del Mercat a la Plaça de l’any en curs. Si no es compleixen els terminis s’entendrà que l’interessat desisteix en la seva sol·licitud i no es reservarà cap espai dins del recinte de la Festa del Mercat a la Plaça i per tant l’interessat no es podrà instal·lar sota cap concepte.

Article 3. Documentació a presentar

3.1 Per la instal·lació de les tavernes a la Festa del Mercat a la Plaça s’haurà de presentar la següent documentació:

Formulari de participació correctament complimentat

Fotocòpia del DNI

Fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments

Presentació de la sol·licitud amb el projecte de la taverna que es vol realitzar (menjars, ambientació, i altres ...), plànol de la zona a ocupar, plànol de situació i distribució amb els metres utilitzats. És important acotar el tema de l’espai que serà ocupat, ja que en tractar-se d’ocupació de via pública, s’haurà de disposar de l’informe favorable de la policia local.

I tota aquella documentació que sigui necessària, en cada cas, per certificar que es tracta d’una activitat regulada i subjecta a la legalitat vigent.


Article 4. Caràcter dels sol·licitants

4.1 Poden optar a la instal·lació de tavernes durant els dies de la Festa del Mercat a la Plaça: associacions culturals i tots aquells professionals que desenvolupin una activitat de bar i/o cafeteria, de bar i/o restauració que tinguin el seu àmbit d’actuació a la ciutat d’Amposta, per tant, han d’estar inscrits en el registre d’entitats de l’Ajuntament d’Amposta, en el cas de les entitats, o tenir la corresponent llicència d’activitat, per a la resta.

4.2 Les associacions culturals que sol·liciten la instal·lació de tavernes hauran de presentar, a més a més, un projecte amb activitats culturals o actuacions directament relacionades amb la Festa del Mercat a la Plaça, que l’organització valorarà i donarà el seu vist-i-plau per tal de veure com es poden encaixar dins de la programació general de la Festa.

4.3 Les activitats que duguin a terme el/la titular són a risc i ventura del sol·licitant. L’Ajuntament no participa en la gestió de l’activitat, ni assegura als titulars de la llicència una recaptació o rendiment mínim per explotació de l’activitat desenvolupada.

4.4 L’Ajuntament d’Amposta es reserva la facultat d’inspecció i control, mitjançant el personal que designi a l’efecte, durant els dies que dura la Festa del Mercat a la Plaça.


Article 5. Personal subministres i seguretat

5.1 Els titulars són responsables de dotar-se del personal necessari per tal de garantir-ne el bon funcionament, així com el manteniment en perfecte estat de les instal·lacions, essent la seva responsabilitat, la neteja, salubritat i higiene durant els dies de la Festa el Mercat a la Plaça.

5.2 Els titulars de les llicències assumeixen tota possible responsabilitat civil o penal, així com les obligacions laborals i fiscals que es derivin de l’activitat que s’exerceixi en funció de la llicència atorgada, responent davant l’administració o davant tercers, dels danys i perjudicis que es puguin causar derivats de l’explotació del servei. A tal efecte titular hauria de disposar de pòlisses d’assegurança, amb primes al seu càrrec, contra incendis, possibles sostraccions i responsabilitat civil. L’Ajuntament d’Amposta no es fa responsable d’indemnitzar, en el seu cas, els danys causats per aquests conceptes.

5.3 Les tavernes hauran de disposar de 2 extintors, com a mínim, per tal de prevenir possibles incendis.

5.4 Els subministres, la seva contractació o qualsevol altra despesa o tasca derivada d’aquests corre a càrrec de l’entitat o empresa que sol·licita la taverna.


Article 6. Obligacions de les tavernes

6.1 Seran obligacions dels titulars de les llicències:

- Adquirir tots els materials i els elements necessaris per a la posada en funcionament de les instal·lacions.bases

- Complir les normes de la legislació sanitària, disposar de carnet de manipulador d’aliments, vetllant així per la qualitat de productes i la correcta manipulació, higiene i conservació dels aliments.

- Deixar en perfecte estat l’espai de domini públic ocupat, el dia que es desmunta la taverna, en les mateixes condicions en què es va trobar en muntar-la.


Article 7. Ambientació

7.1 Les tavernes hauran de tenir una estètica adequada a principis del segle XX i el personal de servei de les mateixes també haurà d’usar vestuari d’acord amb l’època. No es permetran tendals de plàstic, ni cap element de plàstic o material similar que quedi a la vista del visitant.

7.2 Es obligatori que les tavernes disposin de cartells, en un lloc ben visible, on s’indiquin els preus de les consumicions i dels àpats i que tinguin imatge d’època.

7.3 Es permet l’ús de bales de palla per a fer servir de tanques.

7.4 No és obligatori l’ús de música ambient, però en cas de disposar-ne haurà de ser música tradicional, jotes ...


Article 8. Condicions econòmiques

8.1 La inscripció a la Festa del Mercat a la Plaça estarà sotmesa a l’aplicació de la tarifa específica de preus públics aprovats en les ordenances fiscals de l’Ajuntament d’Amposta per l’any en curs.

8.2 S’aplica la tarifa recollida a l’Ordenança Reguladora del preu públic per a la prestació de serveis culturals i recreatius, núm. 51, article 4.4 de llicència d’ús privatiu de col·locació de la barra de Festes Majors. L’import és de 300€. En el cas de la Festa del Mercat a la Plaça, per a la instal·lació d’una taverna, s’estableix la part proporcional, ja que són 3 dies que dura la l’activitat. L’import serà de 100€.

8.3 Podran obtenir una bonificació de fins un màxim d’un 75% en el preu de la tarifa, en funció de la superfície ocupada, totes aquelles associacions culturals que, sense finalitat lucrativa, que presentin i duguin a terme un projecte amb activitats culturals o actuacions directament relacionades amb la festa, que l’organització haurà valorat prèviament i haurà donat el seu vist-i-plau.


Article 9. Condicions tècniques

9.1 L’organització prestarà subministrament elèctric bàsic. La instal·lació elèctrica, d’aigua, gas i la pròpia estructura de les parades haurà de complir els criteris de seguretat i eficiència energètica. L’organització es reserva el dret de retirar la parada en cas que la instal·lació presenti riscos per la seguretat de les persones i els bens.


Disposició final

La presentació d’una sol·licitud d’instal·lació de taverna a la Festa del Mercat a la Plaça implica l’acceptació de la present normativa.

L’organització es reserva el dret d’admissió i modificació de les condicions que es considerin necessàries.


Amposta, a 19 de febrer de 2013


L’ALCALDE, Manel Ferré Montañés


Descarregar bases en format PDF (114 kb)

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament