• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases reguladores del V Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta" corresponents al curs 2011-2012

Bases reguladores del V Premi de Recerca a Batxillerat “Ciutat d’Amposta” corresponents al curs 2011-2012

publicat el 11/05/2012

MARIA CINTA VIDAL BAYARRI, SECRETARIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT D’AMPOSTA (TARRAGONA).

C E R T I F I C O: Que la Junta de Govern Local en sessió del dia 4 de maig de 2012 va adoptar el següent acord:

Aprovació de les bases reguladores del V Premi de Recerca a Batxillerat – curs 2011-2012

Atès que per tal de promoure la curiositat i la recerca científica a Batxillerat sobre temàtiques d’interès local i/o territorial la Regidoria d’Ensenyament organitza el V Premi de Recerca a Batxillerat “Ciutat d’Amposta” corresponents al curs 2011-2012.

Vista la proposta formulada pel Regidor d’ensenyament, es proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar les Bases reguladores del V Premi de Recerca a Batxillerat “Ciutat d’Amposta” corresponents al curs 2011-2012.

SEGON. Sotmetre les bases a exposició pública per un termini de vint dies hàbils en el tauler d’anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal.

TERCER. Obrir el termini de presentació de sol·licituds fins el 15 de juny de 2012.

QUART. Donar trasllat del present acord a la Regidoria d’Ensenyament i Intervenció Municipal.

I per a que així consti i tingui els seus efectes lliuro la present certificació d’ordre i amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.

Amposta, 9 de maig de 2012. Vist i plau, L’ALCALDEDescarrega les bases

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament