• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases subvencions Cultura 2011

Bases subvencions Cultura 2011

Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions a particulars, associacions de veïns i similars per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió cultural i festes populars.

publicat el 18/07/2011

Descarregar bases i impressos sol·licitud

Primera. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts i subvencions econòmiques, que atorga l’Ajuntament d’Amposta per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió cultural i festes populars, sempre i quan no figurin incloses en altres programes específics de l’Ajuntament.

Segona. Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

Tercera. Activitats subvencionables preferents

1. Activitats de promoció i difusió cultural: les activitats i conceptes susceptibles de ser subvencionats seran preferentment els de caire cultural segons programa i memòria de les activitats a realitzar enguany, així com, els projectes o programes singulars i, aquells que aportin criteris de cooperació amb entitats i associacions culturals.

2. Festes populars: les activitats festives organitzades als diferents barris de la Ciutat segons programa i memòria de les activitats a realitzar enguany.

Quarta. Finançament de les actuacions

La quantia de la concessió serà el resultant de la distribució de la consignació pressupostària de la partida corresponent entre les sol·licituds presentades i en funció del pressupost elegible.

L’entitat beneficiaria no està obligada a l’aportació de recursos propis al cost de l’actuació.

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació.

En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les quantitats atorgades no podran excedir el cost total de l’actuació

Cinquena. Beneficiaris

1. Podran acollir-se a aquestes bases els particulars veïns d’Amposta, totes les Associacions de veïns d’Amposta, així com totes les associacions cíviques d’àmbit veïnal amb finalitats iguals o similars, i entitats culturals.

2. Obligacions específiques dels beneficiaris d’aquestes subvencions.

Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica (opuscles, fullets publicitaris o informatius) i audiovisual el logotip i la col·laboració d’aquest Ajuntament.

Sisena. Sol·licituds

1. Documentació:

a) Les sol·licituds, segons annex I degudament complimentades, s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament, en el benentès que en dita sol·licitud s’inclou l’autorització per tal que aquesta Ajuntament pugui demanar el certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

b) Cas que el sol·licitant sigui una associació, pressupost general d’ingressos i despeses de l’associació previst per a l’any 2011.

c) Fotocòpia del document del CIF de l’entitat o associació o fotocòpia del DNI del sol·licitant.

d) Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

e) En cas que l’entitat o associació no s’hagi inscrit en el Registre administratiu de l’Ajuntament d’Amposta cal trametre una còpia compulsada dels estatuts vigents i document acreditatiu de la seva inscripció al registre públic.

f) Certificat del nombre de socis.

g) Memòria de les activitats que es realitzaran des de l’associació o entitat.

2. Les sol·licituds deuran presentar-se a partir del dia 1 d’agost i fins el 30 de setembre de 2011.

Setena. Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds

Les sol·licituds es prioritzaran en funció dels criteris de valoració següents i la distribució següents:

Interès de la programació presentada 40 punts.

Interès d’integració i cohesió social de la programació presentada 20 punts.

Interès de lleure en la programació presentada 20 punts.

Viabilitat econòmica de la programació presentada, tenint en compte

l’equilibri pressupostari entre els ingressos i les despeses previstes 20 punts.

Es podran desestimar aquelles peticions que segons el contingut del programa o memòria presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades.

Vuitena. Instrucció i concessió

La gestió dels expedients de concessió de subvencions correspon a la Comissió informativa municipal de Cultura, Festes i relacions ciutadanes de l’Ajuntament d’Amposta, i la seva resolució a la Junta de Govern Local.

En el supòsit de concessió, el beneficiari, en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la concessió, ha de comunicar la seva acceptació expressa o renúncia de la subvenció, a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació, si s’escau.

Novena. Gestió i justificació

Per a percebre l’import de la subvenció o ajut s’haurà de presentar, degudament emplenat l’expedient de justificació de subvenció o ajut, annex II.

Així mateix cal fer constar també les despeses de funcionament, de lloguer, de personal, d’infrastructures, etc. corresponents a la pròpia entitat, d’acord amb els pressupost presentat en el seu moment.

S’hi haurà d’adjuntar un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual, en el cas que s’hagi produït.

L’Ajuntament, es reserva el dret de demanar al beneficiari de l’ajut o subvenció les factures acreditatives de les despeses produïdes respecte els conceptes pels quals hagi rebut l’ajut o subvenció.

El termini màxim per a presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el 30 de novembre de 2011.

En els casos en què hi hagi activitats programades entre l’1 de desembre de 2011 fins el 6 de gener de 2012 s’haurà de fer constar en l’expedient de justificació, en l’apartat d’incidències o observacions, valorant el seu cost aproximat o cost real quan se’n tingui coneixement.

Transcorreguts els terminis establerts sense haver justificat les despeses, les quantitats atorgades es donaran de baixa del pressupost previ l’acord exprés corresponent per part de l’òrgan competent, llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga, degudament justificada i com a causa excepcional, petició que serà resolta per l’òrgan corresponent, d’acord amb el procediment establert a les Bases generals i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Desena. Pagament

1. Un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, l’import concedit es lliurarà en un termini màxim de tres mesos des de l’aprovació del pagament.

2. Prèvia sol·licitud del beneficiari de la subvenció i autorització del Regidor/a de l’Àrea, es podrà procedir al pagament d’una bestreta de fins el 90 per 100 de la subvenció atorgada, el pagament de la resta de la subvenció es realitzarà un cop presentada la justificació prevista a la base novena anterior.

Onzena. Reintegrament parcial de la subvenció

D’acord amb les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament, és possible el reintegrament parcial de les quantitats percebudes quan el compliment per part del beneficiari s’aproximi de manera significativa al compliment total i aquest acrediti una actuació inequívocament adreçada a la satisfacció dels seus compromisos.

Dotzena. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta.

Descarregar bases i impressos sol·licitud

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament