Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Netejador/a de la platja d’Eucaliptus

Oferta de treball: Netejador/a de la platja d’Eucaliptus

publicat el 01/07/2024


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

01/07/2024

Nom de l’oferta de treball:

Netejador/a de la platja d’Eucaliptus

Categoria:

Consultar les bases

Organisme que contracta:

Amposta Serveis Municipals SLU (AMSERMU)

Llocs de treball oferts:

Un i creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 02/07/2024 al 11/07/2024
 • Publicació provisional admesos i exclosos: 12/07/2024
 • Període d’al·legacions: Del 13/07/2024 al 16/07/2024
 • Publicació definitiva admesos i exclosos: 17/07/2024
 • Inici de les proves: 18/07/2024

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Creació de borsa

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Data prevista d’incorporació:

Segons necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació seguint amb l’indicat a les bases reguladores d’aquest procés selectiu.

 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat

 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Convocatòria i Bases Reguladores del procés de selecció per proveir d’un lloc de treball de Neteja de la Platja d’Eucaliptus d’Amposta Serveis Municipals, Slu i constitució de Borsa de Treball.

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 100KB)

Actualitzat el 12/7/2024

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 720/2024, de data 19 de març de 2024, es desprèn la informació següent:

Admesos/es:

DNI

4583B

4435Z

7726J

1365H

Exclosos/es:

DNI

Motiu exclusió

8806L

(5 Manca Certificat d’escolaritat o equivalent)

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’Amposta Serveis
  Municipals SLU-AMSERMU (INS131B, PDF 122KB)
 2. Fotocòpia del DNI
 3. Currículum
 4. Vida laboral
 5. Certificat d’escolaritat o equivalent
 6. Carnet de conduir B

Període d’al·legacions: del 13 de juliol al 16 de juliol.

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves

Prova llengües oficials (si s’escau): coneixements nivell B2 català

Dia: 18-07-2024
Hora: 9:00 h
Lloc: Centre de Tecnificació
C/ França, núm. 29

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Manela Plazas i Gonzàlez encarregada d’Amsermu,S.L.
 • Suplent: Edgar Dasi Esteve coordinador Amsermu, S.L.

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Eva Bernad Claramunt Tècnica de Turisme de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Gora Pérez Jiménez, Tècnica de Turisme de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Anna Tomàs Miralles, personal laboral fix d’Amsermu, S.L.
 • Suplent: Maria José Millán Gil, personal laboral fix d’Amsermu, S.L

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, si s’escau, comptarà amb la intervenció d’assessors externs experts en la matèria, per a la realització de les proves de les llengües oficials.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm atots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 17/7/2024

Llistat definitiu aspirants admesos/es i exclosos/es 

Admesos/es

DNI

4583B

4435Z

7726J

1365H

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

8806L 

5 Manca Certificat d’escolaritat o equivalent

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’Amposta Serveis
  Municipals SLU-AMSERMU (INS131B, PDF 122KB)

 2. Fotocòpia del DNI
 3. Currículum
 4. Vida laboral
 5. Certificat d’escolaritat o equivalent
 6. Carnet de conduir B

Convocatòria inici de les proves

Dia:

18-07-2024

Hora:

9:00 h

Lloc:

Centre de Tecnificació

C/ França, 29

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Manela Plazas i Gonzàlez encarregada d’Amsermu,S.L.
 • Suplent: Edgar Dasi Esteve coordinador Amsermu, S.L.

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Eva Bernad Claramunt Oficina de Turisme de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Gora Pérez Jiménez, Administrativa de Turisme de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Anna Tomàs Miralles, personal laboral fix d’Amsermu, S.L.
 • Suplent:  Maria José Millán Gil, personal laboral fix d’Amsermu, S.L

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, si s’escau, comptarà amb la intervenció d’assessors externs per a la realització de les proves de les llengües oficials, experts en la matèria.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 18/7/2024

Resultats finals i constitució de borsa

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal, el resultat de la prova del procés de selecció ha estat el següent:

Núm. Aspirant

DNI

Assistència

1

4583B

2

4435Z

No

3

7726J

4

1365H

Resultats finals:

DNI

Prova

Resultat entrevista

4583B

6

Supera

7726J

9

Supera

1365H

8

Supera

Tenint en compte el resultat finals, el Tribunal proposa a l’aspirant amb DNI acabat amb número i lletra 7726J per ocupar la plaça objecte de la convocatòria.

En relació a la borsa de treball, queda constituïda per estricte ordre de puntuació:

DNI

Resultat Entrevista

1

1365H

8

2

4583B

6

Segons l’acta emesa pel Tribunal, de data 18 de juliol de 2024, queda constituïda la borsa del present procés selectiu. El funcionament de la borsa serà d’acord amb el que s’especifica a les bases de la convocatòria.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies